iMeds.se

Allopurinol Sandoz


Bipacksedel: Information till användaren


Allopurinol Sandoz 100 mg tabletter

Allopurinol Sandoz 300 mg tabletter


allopurinol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Allopurinol Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Allopurinol Sandoz

3. Hur du tar Allopurinol Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Allopurinol Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Allopurinol Sandozär och vad det används förAllopurinol som finns i Allopurinol Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Allopurinol Sandoz


Ta inte Allopurinol Sandoz

om du är allergisk mot allopurinol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Allopurinol Sandoz om du:

Om du är osäker på om något av följande gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar allopurinol.


Allvarliga hudutslag (överkänslighetssyndrom, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats vid användning av allopurinol. Vanligtvis kan utslagen omfatta sår i mun, hals, näsa och på könsorgan samt ögoninflammation (röda och svullna ögon). Före dessa allvarliga hudutslag får man ofta influensaliknande symtom, feber, huvudvärk och ont i kroppen. Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning och fjällande hud.

Dessa svåra hudutslag kan vara vanligare hos personer av hankinesiskt eller thailändskt ursprung.

Om du får utslag eller dessa hudsymtom, ska du genast sluta ta allopurinol och kontakta läkare.


Andra läkemedel och Allopurinol Sandoz

Innan du börjar ta detta läkemedel, tala om för läkare om du tar:

Observera att biverkningar av cyklosporin kan uppträda oftare.

vidarabin (för behandling av herpes)

Observera att biverkningar av vidarabin kan uppträda oftare. Var särskilt uppmärksam om detta händer.

Klorpropamiddosen kan behöva minskas, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion.

warfarin, fenprokumon, acenokumarol (för att tunna ut blodet).

Läkaren kommer att övervaka dina blodkoagulationsvärden oftare och sänker vid behov dosen av dem.

Läkaren kommer att mäta teofyllinnivån i blodet, främst när du börjar behandlingen med allopurinol eller när dosen ändras.

ampicillin eller amoxicillin (för behandling av bakterieinfektioner)

Patienterna bör om möjligt få andra antibiotika eftersom risken för allergiska reaktioner är större.

Läkemedel för behandling av aggressiva tumörer, bland annat

Läkaren kommer att kontrollerar dina blodvärden ofta.

Risken för hudreaktioner kan öka, särskilt om du har kroniskt försämrad njurfunktion.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Allopurinol Sandoz tabletter kan orsaka yrsel, dåsighet och påverka koordinationen. Om du känner dig påverkad SKA DU INTE köra, använda maskiner eller delta i aktiviteter som kan vara farliga.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Allopurinol Sandoz innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Allopurinol Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna ska sväljas hela, helst med ett glas vatten. Du ska ta tabletterna efter måltid. Du ska dricka mycket vätska (2–3 liter per dag) medan du tar detta läkemedel.


Rekommenderad dos är:


Vuxna (inklusive äldre):

Startdos: 100–300 mg/dag.

När du påbörjar behandlingen kan din läkare även förskriva ett antiinflammatoriskt läkemedel eller kolkicin i en månad eller mer, för att förhindra giktanfall.


Din allopurinoldos kan justeras beroende på tillståndets allvarlighetsgrad. Underhållsdosen är:


Läkaren kan också justera dosen om du har nedsatt njur- och leverfunktion, särskilt om du är äldre.

Om den dagliga dosen är högre än 300 mg/dag och du får biverkningar från mage och tarm, såsom illamående eller kräkningar (se avsnitt 4) kan din läkare skriva ut allopurinol i delade doser för att minska biverkningarna.


Om du har allvarliga njurbesvär

Om du får dialys två eller tre gånger i veckan kan läkaren skriva ut en dos på 300 eller 400 mg som ska tas direkt efter dialysen.


Användning hos barn och ungdomar

Allopurinol Sandoz 100 mg tabletter: barn (under 15 år) som väger minst 15 kg.

Allopurinol Sandoz 300 mg tabletter: barn (under 15 år) som väger minst 45 kg.


Vanlig dos: 10 till 20 mg per kg kroppsvikt dagligen, uppdelat på 3 doser.

Maxdos: 400 mg allopurinol dagligen.

Behandlingen kan påbörjas tillsammans med ett antiinflammatoriskt läkemedel eller kolkicin och dosen kan justeras om du har nedsatt njur- och leverfunktion, eller delas upp för att lindra magtarmbiverkningar, som för vuxna enligt ovan.


Om du har tagit för stor mängd av Allopurinol Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


En överdos ger troligen effekter som illamående, kräkningar, diarré och yrsel.

Ta med denna bipacksedel, eventuella återstående tabletter och förpackningen till sjukhuset eller mottagningen så att sjukvårdspersonalen vet vilka tabletter det rör sig om.


Om du har glömt att ta Allopurinol Sandoz

Om du har glömt att ta en tablett ska du ta en så snart du kommer ihåg det, såvida det inte snart är dags för nästa.

TA INTE dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta resterande tabletter vid rätt tidpunkt.


Om du slutar att ta Allopurinol Sandoz

Du ska fortsätta att ta tabletterna så länge som din läkare säger att du ska göra det. Sluta INTE att ta läkemedlet utan att först prata med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Detta läkemedel kan ge följande biverkningar:


Om du upplever något av följande ska du sluta ta tabletterna och omedelbart kontakta läkare:


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Sluta ta Allopurinol Sandoz och uppsök läkare omedelbart om du får en allergisk reaktion. Symtomen kan vara:

Ta inte fler tabletter såvida inte läkaren sagt till dig att göra det.


Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Andra biverkningar:


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

hudutslag.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

leverproblem såsom leverinflammation.


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket,

Box 26,

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Allopurinol Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


HDPE-burkar: ska användas inom 6 månader efter första öppnandet.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är allopurinol.

Allopurinol Sandoz 100 mg tabletter: varje tablett innehåller 100 mg allopurinol.

Allopurinol Sandoz 300 mg tabletter: varje tablett innehåller 300mg allopurinol.


- Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Allopurinol Sandoz 100 mg tabletter:

Vita till benvita, skårade, flata cylindriska tabletter märkta med Ioch 56på vardera sidan om brytskåran på den ena sidan av tabletten och släta på andra sidan. Diameter: ca 8 mm.


Allopurinol Sandoz 100 mg tabletter finns i PVC/Alu-blisterförpackningar med 20, 30, 50, 60, 100 tabletter och 30 x 1 tabletter i endosblister eller HDPE-burkar med barnskyddande lock eller icke barnskyddande lock med försegling med 50, 100, 105, 125, 250, 500 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Allopurinol Sandoz 300 mg tabletter

Vita till benvita, skårade, flata cylindriska tabletter märkta med Ioch 57på vardera sidan om brytskåran på den ena sidan av tabletten och släta på andra sidan. Diameter: ca 11 mm.


Allopurinol Sandoz 300 mg tabletter finns i PVC/Alu-blisterförpackningar med 30, 60, 100 tabletter och 30 x 1 tabletter i endosblister eller HDPE-burkar med barnskyddande lock med 100, 105, 125 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57,1526 Ljubljana, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-06-22