iMeds.se

Almogran

Information för alternativet: Almogran 12,5 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-08-14

Bipacksedel: Information till användaren


Almogran 12,5 mg filmdragerade tabletter


almotriptan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Almogran är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Almogran

3. Hur du tar Almogran

4. Eventuella biverkningar

Hur Almogran ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Almogran är och vad det används för


Almogran är ett migränläkemedel som tillhör en grupp ämnen som kallas selektiva serotoninreceptoragonister. Almogran tros minska det inflammatoriska svar som förknippas med migrän genom att det binder till serotoninreceptorerna i hjärnans (kraniella) blodkärl och leder till att de dras ihop.


Almogran används för att lindra huvudvärk i samband med migränanfall med eller utan aura.Vad du behöver veta innan du tar Almogran


Ta inte Almogran

- om du är allergisk mot almotriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du har eller har haft sjukdomar som hämmar blodtillförseln till hjärtat, t.ex.:

- hjärtinfarkt

- bröstsmärta eller obehag som normalt inträffar vid aktivitet eller stress

-hjärtproblem utan smärta

- bröstsmärta vid vila

- allvarlig hypertoni (mycket högt blodtryck)

- okontrollerat lätt eller måttligt högt blodtryck.

- om du har haft en stroke (slaganfall) eller haft minskat blodflöde till hjärnan

- om du har haft tilltäppning av de stora artärerna i armar eller ben (perifer vaskulär sjukdom)

- om du tar andra läkemedel för att behandla migrän, t.ex. ergotamin, dihydroergotamin och metysergid eller andra serotoninagonister (t.ex. sumatriptan).

- om du har en allvarlig leversjukdom.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Almogran:


Det finns tecken på att alltför stor användning av migränläkemedel kan leda till daglig kronisk huvudvärk.


Barn och ungdomar

Barn under 18 år ska inte ta Almogran.


Äldre (över 65 år)

Om du är över 65 år ska du tala med läkaren innan du tar detta läkemedel.


Andra läkemedel och Almogran

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tala om för läkaren:


Almogranska inte tassamtidigtsomergotamin-innehållande läkemedel,som också användsför att behandlamigrän. Du kan dock ta läkemedlen efter varandra, under förutsättning att det går viss tid mellan intagen av respektive läkemedel


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns bara mycket begränsad information om behandling av gravida kvinnor med almotriptan. Du ska bara använda Almogran under graviditet om läkaren har ordinerat det efter att noggrant ha övervägt fördelarna och riskerna.


Försiktighet ska iakttas vid användning av detta läkemedel vid amning. Du bör undvika att amma under 24 timmar efter att du har tagit detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Almogran kan göra dig sömnig. Om du drabbas av detta ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Almogran


Använd bara Almogran för att behandla ett akut migränanfall och inte för att förebygga migränanfall eller huvudvärk.


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna (18–65 år)

Rekommenderad dos är en tablett på 12,5 mg, som ska tas så tidigt som möjligt efter att migränanfallet börjat. Om migränanfallet inte avtar ska du inte ta mer än en tablett under samma anfall.


Om du drabbas av ett andra migränanfall inom 24 timmar, kan du ta en tilltablett à 12,5 mg men det måste gå minst två timmar mellan den första och den andra tabletten.


Den maximala dagliga dosen är två (12,5 mg) tabletter under 24 timmar.


Tabletterna ska sväljas hela med vätska (t.ex. vatten) och kan tas med eller utan mat.


Du ska alltid ta Almogran så snart som möjligt efter att migränanfallet börjat, även om det fortfarande är effektivt om du tar det senare.


Allvarlig njursjukdom

Om du har en allvarlig njursjukdom ska du inte ta mer en tablett på 12,5 mg per 24 timmar.


Om du har tagit för stor mängd av Almogran

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Almogran

Ta Almogran enligt läkarens anvisningar. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Ingen känd frekvens (kan inte beräkna från tillgängliga data):


Vid behandling med Almogran, tala omedelbart om för läkaren:

om du får bröstsmärta, åtstramning i bröstet eller halsen, eller andra symtom som påminner om en hjärtinfarkt. Kontakta omedelbart läkare och ta inga fler Almogran tabletter.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Almogran ska förvaras


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Tablettkärna: mannitol E-421), mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, natriumstearylfumarat

Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), makrogol 400, karnaubavax


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Almogran är en vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett med ett A präglat på ena sidan.


Almogran finns i blisterförpackningar med 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14 eller 18 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Innehavare av godkännande för försäljning

Almirall, S.A.

General Mitre 151,

08022 Barcelona, Spanien


Tillverkare

Industrias Farmacéuticas Almirall,

S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593 08740 Sant Andreu de la Barca –

Barcelona, Spanien


Information lämnas av

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00

Email: info@medasverige.se


Detta läkemedel är godkänt av medlemsstaterna i EEA under följande namn:

Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Finland, Frankrike, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige, Spanien, Storbritannien – Almogran.Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-08-14


11