iMeds.se

Alphagan

Information för alternativet: Alphagan 0,2 % (2 Mg/Ml) Ögondroppar, Lösning, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL: information till användaren


Alphagan 0,2% (2 mg/ml) ögondroppar, lösning

Brimonidintartrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Alphagan är och vad det används för

2. Innan du använder Alphagan

3. Hur du använder Alphagan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alphagan ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD ALPHAGAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Alphagan används för att sänka trycket i ögat.

Det kan antingen användas som enda läkemedel, när ögondroppar innehållande beta-receptorblockerare är olämpliga, eller tillsammans med en annan ögondroppe, när en enskild medicin inte är tillräcklig för att sänka det förhöjda trycket i ögat, vid behandling av glaukom med öppen kammarvinkel eller förhöjt tryck i ögat.

Den aktiva substansen i Alphagan är brimonidintartrat, som fungerar genom att sänka trycket i ögongloben.


2. INNAN DU ANVÄNDER ALPHAGAN


Använd inte Alphagan


Var särskilt försiktig med Alphagan

Innan du använder detta läkemedel, tala om för din läkare:


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

Detta kan påverka din behandling med Alphagan.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Alphagan ska inte användas om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Alphagan

Alphagan innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser. Om du använder mjuka kontaktlinser, ta ut dem innan du använder ögondropparna och vänta sedan minst 15 minuter med att sätta in linserna efter det att Alphagan använts.


3. HUR DU ANVÄNDER ALPHAGAN


Använd alltid Alphagan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna

Vanlig dos är en droppe två gånger dagligen i det/de påverkade ögat/ögonen, med ca 12 timmars mellanrum.


Barn under 12 år

Alphagan ska inte användas till spädbarn under 2 års ålder.

Användning av Alphaganrekommenderas inte till barn (från 2 till 12 års ålder).


Användarinstruktioner

Alphagan är en ögondroppe. Tvätta alltid händerna innan du applicerar ögondroppar. Apoteksetiketten anger hur många droppar du ska ta för varje dos. Om Alphagan används tillsammans med andra ögondroppar ska man vänta 5-15 minuter innan den andra typen av ögondroppar tas.

Ta dropparna på följande sätt:


Luta huvudet bakåt och titta i taket.

Dra det under ögonlocket nedåt tills det bildas en liten ficka.

Håll flaskan upp och ned och kläm tills det kommer en droppe i ögat.

Släpp det nedre ögonlocket, blunda och tryck samtidigt fingret mot inre ögonvrån (sidan där ögat är närmast näsan) under 1 minut.


Undvik att spetsen på flaskan kommer i kontakt med ögat eller något annat.

Sätt tillbaka locket direkt efter användning.


Om du har använt för stor mängd av Alphagan


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn i Finland: 09-471 977, tfn i Sverige 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vuxna

Hos vuxna som använt fler droppar än förskrivet, var de rapporterade biverkningarna de redan kända vid användning av Alphagan.


Vuxna som av misstag råkat svälja Alphagan upplevde sänkning av blodtrycket, vilket hos vissa

patienter följdes av en stegring av blodtrycket.


Barn

Allvarliga biverkningar har rapporterats hos barn som av misstag råkat svälja Alphagan. Symtomen inkluderade sömnighet, slapphet i kroppen, låg kroppstemperatur, blekhet och andningssvårigheter. Kontakta omedelbart din läkare om detta skulle inträffa.


Vuxna och barn

Om någon av misstag druckit av ögondropparna eller om du använt mer Alphagan än du ska, kontakta omedelbart din läkare.


Om du har glömt att använda Alphagan

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Du ska däremot hoppa över den missade dosen om det nästan är tid för nästa dos. Följ därefter den normala rutinen.


Om du slutar att använda Alphagan

Alphagan måste användas varje dag för att vara effektivt. Sluta inte att använda Alphagan förrän din läkare säger åt dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Alphagan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Risken att få biverkningar beskrivs inom följande kategorier:


Mycket vanliga

Förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga

Förekommer hos färre än 1 av 10 användare

Mindre vanliga

Förekommer hos färre än 1 av 100 användare

Sällsynta

Förekommer hos färre än 1 av 1000 användare

Mycket sällsynta

Förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare


Följande biverkningar har setts vid användning av Alphagan.


Biverkningar som påverkar ögat

Mycket vanliga:

Vanliga:


Mycket sällsynta:


Biverkningar där frekvensen inte är känd:

Ögonlocksklåda


Biverkningar som påverkar övriga kroppen


Mycket vanliga:


Vanliga:


Mindre vanliga:

Sällsynta:

Andfåddhet


Mycket sällsynta:


Biverkningar där frekvensen inte är känd:

Hudreaktioner inklusive rodnad, svullnad i ansiktet, klåda, utslag och vidgning av blodkärl


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR ALPHAGANSKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alphagan är en klar, gröngul till lätt gröngul ögondroppslösning i en plastflaska. Varje flaska innehåller antingen 2,5 ml, 5 ml eller 10 ml av läkemedlet.

Alphagan är tillgängligt i förpackningsstorlekar om 1, 3 eller 6 flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irland.


Tillverkare

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport, Co. Mayo, Irland.


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike

Alphagan 0,2% Augentropfen

Tyskland

Alphagan 0,2 % m/V (2 mg/ml) Augentropfen

Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal

Alphagan

Danmark, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien

Alphagan 0.2%


Denna bipacksedel ändrades senast

06/2014

6