iMeds.se

Alutard Sq Getinggift

Läkemedelsverket 2014-08-08

Produktresumé

läkemedlets namn

Alutard SQ Bigift, 100 000 SQ-E/ml injektionsvätska, suspension

Alutard SQ Bigift, styrkeserie (100 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml, 10 000 SQ-E/ml och 100 000 SQ-E/ml), injektionsvätska, suspension

Alutard SQ Getinggift, 100 000 SQ-E/ml injektionsvätska, suspension

Alutard SQ Getinggift, styrkeserie (100 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml, 10 000 SQ-E/ml och 100 000 SQ-E/ml), injektionsvätska, suspension

kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Alutard SQ är ett depotpreparat innehållande standardiserade allergen adsorberade till aluminiumhydroxid.


Alutard SQ Bigift: Apis mellifera.

Alutard SQ Getinggift: Vespula spp.

Den biologiska aktiviteten för Alutard SQ är relaterad till koncentrationen av allergener uttryckt i enheten SQ-E/ml.


Tabell 1: Injektionsflaska och styrka

Flaska nr. (Färgkod)

Styrka (SQ-E/ml)

Adjuvans (Aluminium-hydroxid) (mg/ml)

1 (grå)

100

0,0033

2 (grön)

1000

0,033

3 (orange)

10 000

0,33

4 (röd)

100 000

3,3


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

läkemedelsform

Injektionsvätska, suspension

kliniska uppgifter

Terapeutiska indikationer

Behandling vid specifikt IgE-medierade allergiska sjukdomar, framkallade av ett eller flera diagnostiserade allergener.

Dosering och administreringssätt

Alutard SQ administreras subkutant. Injektionen ges antingen lateralt i överarmens distala del eller dorsalt i underarmens proximala del.


Före injektionen av lösningen aspireras försiktigt för att undgå intravaskulär injektion. Aspirationen repeteras för varje 0,2 ml under injektionen och injektionen ges långsamt.

Anafylaxiberedskap skall finnas tillgängligt vid behandling med Alutard SQ. Patienterna ska observeras minst 30 minuter efter varje injektion efter tecken på systemreaktioner.


Behandlingen sker i två faser: upptrappningsfasen och underhållsfasen. Målet är att öka dosen stegvis tills högsta tolererbara underhållsdos är nådd. Den högsta rekommenderade underhållsdosen är 1 ml av 100 000 SQ-E/ml (flaska 4). Doseringen av Alutard SQ skall alltid baseras på den allergiska sjukdomshistorien och patientens känslighet mot det aktuella allergenet (se avsnitt 4.4). För patienter som löper stor risk att få många samtidiga stick, samt patienter som reagerar kraftigt efter uppnådd underhållsdos kan dosen ökas till 200 000 SQ-E.


Uppdoseringsfasen:

Rekommendationer för upptrappning finns i tabell 2, 3 och 4. Dosrekommendationen skall betraktas som vägledande.


Tabell 2: Rekommendation för uppdosering

Flaska

nr

Styrka

SQ-E/ml

Vecka

nr

Injektion

nr

Volym

ml

Dosering

SQ-E

1

100

1

1

0,1

10

2

1 000


2

0,1

100

3

10 000


3

0,1

1 000


10 000

2

4

0,2

2 000


10 000


5

0,2

2 000


10 000

3

6

0,5

5 000


10 000


7

0,5

5 000

4

100 000

4

8

0,2

20 000


100 000

5

9

0,4

40 000


100 000

6

10

0,6

60 000


100 000

7

11

1,0

100 000


Tabell 3: Rekommendation för uppdosering

Flaska

nr

Styrka

SQ-E/ml

Vecka

nr

Injektion

nr

Volym

ml

Dosering

SQ-E

1

100

1

1

0,2

20


100

2

2

0,4

40


100

3

3

0,8

80

2

1 000

4

4

0,2

200


1 000

5

5

0,4

400


1 000

6

6

0,8

800

3

10 000

7

7

0,2

2 000


10 000

8

8

0,4

4 000


10 000

9

9

0,8

8 000

4

100 000

10

10

0,1

10 000


100 000

11

11

0,2

20 000


100 000

12

12

0,4

40 000


100 000

13

13

0,6

60 000


100 000

14

14

0,8

80 000


100 000

15

15

1,0

100 000


Tabell 4: Rekommendation för uppdosering

Flaska

nr

Styrka

SQ-E/ml

Vecka

nr

Injektion

nr

Volym

ml

Dosering

SQ-E

1

100

1

1

0,2

20


100

2

2

0,4

40


100

3

3

0,8

80

2

1 000

4

4

0,2

200


1 000

5

5

0,4

400


1 000

6

6

0,8

800

3

10 000

7

7

0,1

1 000


10 000

8

8

0,2

2 000


10 000

9

9

0,3

3 000


10 000

10

10

0,4

4 000


10 000

11

11

0,5

5 000


10 000

12

12

0,6

6 000


10 000

13

13

0,7

7 000


10 000

14

14

0,8

8 000


10 000

15

15

0,9

9 000

4

100 000

16

16

0,1

10 000


100 000

17

17

0,2

20 000


100 000

18

18

0,3

30 000


100 000

19

19

0,4

40 000


100 000

20

20

0,5

50 000


100 000

21

21

0,6

60 000


100 000

22

22

0,7

70 000


100 000

23

23

0,8

80 000


100 000

24

24

0,9

90 000


100 000

25

25

1,0

100 000


Underhållsfasen:

När underhållsdos uppnåtts sker en stegvis ökning av intervallet mellan injektionerna. Intervallet ökas från 1 till 2, 4 och 6 till 8 veckor. Därefter ges underhållsdosen var 6:e – 8:e vecka. Underhållsbehandlingen pågår under 3-5 år.


Om det uppstår signifikanta allergiska reaktioner under uppdoseringen, är det möjligt att man inte uppnår den högsta rekommenderade nivån 100 000 SQ-E. En lägre dos skall då ses som den maximala tolererbara dosen för patienten och den blir då underhållsdosen.


Överskridande av tidsintervallet mellan två besök

Om det rekommenderade tidsintervallet mellan två besök har överskridits, skall doseringen av nästföljande injektion hanteras enligt följande rekommendation:


Tabell 5: Överskridet tidsintervall mellan två besök under uppdoseringsfasen

Veckor mellan besöken

Dosering

Upp till 2 veckor

Fortsätt uppdosering enligt tabell 2, 3 eller 4

2 - 3 veckor

Upprepa senaste given dos

3 - 4 veckor

Reducera dosen till 50 % av senast given dos

4 veckor eller mer

Starta om uppdoseringen enligt tabell 2, 3 eller 4

Tabell 6: Överskridet tidsintervall mellan två besök under underhållsfasen.

Veckor mellan besöken

Dosering

Upp till 8 veckor

Fortsätt med underhållsdosen

8 - 10 veckor

Reducera dosen till 75 % av senast given dos

10 - 12 veckor

Reducera dosen till 50 % av senast given dos

12 – 14 veckor

Reducera dosen till 25 % av senast given dos

14 - 16 veckor

Reducera dosen till 10 % av senast given dos

16 veckor eller mer

Starta om uppdoseringen enligt tabell 2, 3 eller 4


I händelse av dosreduktion i underhållsfasen, skall patienten noga observeras efter injektionen. Uppdosera sedan enligt rekommendation i tabell 2, 3 eller 4 till dess att maximal underhållsdos har uppnåtts.


Samtidig behandling med fler än ett allergen

Vid behandling med mer än ett allergen samtidigt, bör injektionerna ges på olika ställen på armen. För att kunna värdera eventuella allergiska reaktioner orsakade av det aktuella allergenet rekommenderas att injektionerna ges med 30 minuters mellanrum.


Dosreduktion

Dosreduktion vid lokala reaktioner

Om en reaktion på injektionsstället kvarstår mer än 6 timmar efter injektionen, rekommenderas följande dosreducering efter storleken på svullnaden:


Tabell 7: Rekommenderad dos i händelse av svullnader vid injektionsstället

Svullnad, maximal diameter


Rekommendation

Barn över 5 år

Vuxna


< 5 cm

< 8 cm

Fortsätt uppdosering enligt tabell 2, 3 eller 4.

5-7 cm

8-12 cm

Upprepa föregående dos

7-12 cm

12-20 cm

Reducera dosen till den som gavs en vecka innan

12-17 cm

>20 cm

Reducera dosen till den som gavs två veckor innan

>17 cm

-

Reducera dosen till den som gavs tre veckor innan


Dosreduktion vid systemreaktioner

Om en allvarlig systemreaktion (se avsnitt 4.8) inträffar efter injektion, skall behandlingen endast fortsättas efter noggrann övervägning. Om behandlingen fortsätts, skall nästa dos reduceras till 10 % av den dos som utlöste reaktionen.


Den valda reducerade dosen kan delas upp i två doser som ges med 30 minuters intervall. Patienten bör observeras efter injektionerna. Uppdosera sedan enligt rekommendation i tabell 2, 3 eller 4 till dess att maximal tolererad underhållsdos eller 100 000 SQ-E har nåtts.

Kontraindikationer

- överkänslighet mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

- immunologiska sjukdomar såsom immunkomplexsjukdomar och immundefekter

Varningar och försiktighet

På grund av den potentiella risken för systemreaktioner bör behandlingar med Alutard SQ utföras på mottagningar med anafylaxiberedskap.


Vid behandling av barn under fem år bör risk-nyttabedömningen ske med stor omsorg. För barn >5 år finns begränsad klinisk effektdata. Säkerhetsdata visar ingen högre risk än hos vuxna.


Patienten observeras minst 30 minuter efter varje injektion.Situationer när dosreduktion eller utsättning av nästa injektion bör övervägas


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig behandling med symtomlindrande läkemedel t.ex. antihistaminer, kortikosteroider, mastcellstabilisatorer kan öka patientens toleranströskel mot allergeninjektionerna.


Alutard SQ innehåller aluminium i sådan mängd att samtidig användning av andra läkemedel innehållande aluminium, t ex antacida, bör undvikas på daglig basis.

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga kliniska data finns tillgängliga för användning av Alutard SQ under graviditet. Behandlingen bör därför inte inledas under graviditet. Om graviditet uppstår under pågående behandling, kan behandlingen fortsättas efter noggrann bedömning av patientens allmäntillstånd och reaktioner på tidigare injektioner med Alutard SQ.


Amning

Inga kliniska data finns tillgängliga för användningen av Alutard SQ under amning.


Fertilitet

Det finns inga kliniska data om effekten av Alutard SQ på fertilitet.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Behandlingen påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Generellt beror reaktioner som uppstår i samband med behandling med Alutard SQ på en immunologisk reaktion (lokal och/eller systemisk) mot respektive allergen.


Tabell 8: Biverkningar listade efter frekvens. Se texten nedan för detaljer kring reaktioner och symtom.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga (>1/10)

Omedelbara eller sena lokala reaktioner, noduli

Immunsystemet

Vanliga (1/10-1/100)


Omedelbara eller sena systemiska reaktioner

Immunsystemet

Sällsynta

(1/1 000-1/10 000)

Anafylaxi, Anafylaktisk chock


Symtom på en omedelbar reaktion uppstår inom de första 30 minuterna efter injektionen. Symtom på en sen reaktion uppstår inom de första 24 timmarna efter injektionen.


Lokalreaktioner

Lokalreaktioner kan behandlas med symtomlindrande läkemedel som t.ex. antihistaminer.


Reaktioner på injektionsstället består av en eller flera av följande symtom: Diffus svullnad, rodnad, smärta, klåda och urtikaria runt injektionsstället. Dessa reaktioner uppstår oftast inom 30 minuter och kan kvarstå även efter sex timmar. Generell klåda kan också förekomma.


Subkutana noduli på injektionsstället har observerats efter upprepade injektioner.


Systemreaktioner

Systemreaktioner kan förekomma i mild till moderat grad och kan behandlas effektivt med symtomlindrande läkemedel som t.ex. antihistaminer.


Vanliga tidiga reaktioner är urtikaria, trötthet, andnöd, tryck över bröstet och rodnad. Andra tidiga reaktioner är rinit, nästäppa, hosta, nysningar, konjunktivit och astma. Dessa reaktioner kan även ses som senreaktioner.


Andra senreaktioner är huvudvärk, klåda, och allmänt obehag. Systemiska reaktioner som inte är vanligt förekommande är angioödem, bronkospasmer och svullen tunga eller svullna läppar.


För patienter med allvarliga allmänreaktioner se avsnitt 4.2, dosreduktion, och avsnitt 4.4.


Anafylaxi

I sällsynta fall kan patienter utveckla kliniska symtom på anafylaxi.

Symtom på anafylaxi inträffar inom några minuter efter att patienten utsatts för allergenet. Symtom som indikerar utlösandet av en allvarlig allergisk reaktion inkluderar ofta rodnad, intensiv hudklåda på fotsulor eller i handflator och på andra delar av kroppen (som nässelutslag). Värmekänsla, allmänt obehag och oro kan förekomma.


Symtom på anafylaxi inkluderar:

Svullnad av läppar, svalg och tunga (kan förekomma utan att man har andningsproblem eller bronkospasmer), andnöd eller bronkial obstruktion följd av lungödem. Symtom från övre luftvägarna inkluderar nysningar, rinit, struphuvudsödem som kan leda till röstförändringar och stridor. Gastrointestiala symtom inkluderar illamående, magsmärtor och kramper, kräkningar och diarré.


Symtomen leder till kardiovaskulära symtom som lågt blodtryck, takykardi, arytmi, ventrikelflimmer och i allvarliga fall chock och hjärtstillestånd.

Eventuella symtom från det centrala nervsystemet inkluderar förändringar i medvetandet, vilket kan följas av svimning och risk för koma.


Anafylaxi kräver snabb behandling med adrenalin och annan anafylaxibehandling. Behandling av en anafylaktisk reaktion skall initieras omedelbart.


Erfarenhet från klinisk användning

I klinisk användning finns reaktioner av artralgi och ledsvullnad (organsystem: Muskuloskeletala systemet och bindväv) rapporterade i samband med immunterapi.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se Läkemedelsverkets webbplats:www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Om en högre dos än avsett av Alutard SQ har injicerats så ökar risken för systemreaktioner. Patienten skall observeras och alla reaktioner måste behandlas med relevant symtomatisk medicin.

farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Allergenextrakt, ATC kod: V01AA07.


Alutard SQ används vid behandling av patienter med specifikt IgE-medierad allergi. Målorganet för den farmakodynamiska effekten är immunförsvaret. Syftet är att undertrycka reaktionen mot allergenet som patienten behandlas med. Alutard SQ har flera effekter. Rekryteringen av T lymfocyter och eosinofila granulocyter till målorganet inhiberas och följs av en markant ”switch” i produktionen av Th2 cytokiner till produktion av Th1 cytokiner. Dessutom ökas syntesen av IL-10 vilket kan ge en T-lymfocytanergi. Frigörelsen av histamin från basofilernas ovansida minskar. Detta är resultatet av det minskade antalet recirkulerande basofiler.

Farmakokinetiska egenskaper

Adsorption av allergenet till aluminiumhydroxid resulterar i en långsam frisättning från injektionsstället. Genom subkutan injektion frigörs allergenet långsamt vilket reducerar allergeniciteten och eventuellt förlänger stimuleringen av immunsystemet.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

farmaceutiska uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Aluminiumhydroxid

Natriumklorid

Natriumvätekarbonat

Fenol

Vatten för injektionsvätskor

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet

Alutard SQ 10 000 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml och 100 SQ-E/ml: 2 år.

Alutard SQ 100 000 SQ-E/ml: 3 år.

Hållbarheten för bruten förpackning är 6 månader vid användning till enskild patient.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningstyp och innehåll

Alutard SQ levereras i glasflaskor (typ I) försedda med en halobutylgummikork och förseglade med ett färgkodat aluminiumlock med avrivningspunkt.


Alutard SQ finns i två olika förpackningar, en upptrappningsförpackning (styrkeserie) och en underhållsförpackning (100 000 SQ-E/ml).


Tabell 9: Upptrappningsförpackning (styrkeserie) 45 ml

Flaska nr.

Styrka (SQ-E/ml)

Färgkod

Flaska 1

100

grå

Flaska 2

1 000

grön

Flaska 3

10 000

orange

Flaska 4

100 000

röd


Tabell 10: Underhållsförpackning 5 ml

Flaska nr.

Styrka (SQ-E/ml)

Färgkod

Flaska 4

100 000

röd


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Flaskorna skall vändas upp och ned i 180º vinkel 10-20 gånger innan användning.


För spädningar av Alutard SQ ska ALK Spädningsvätska användas.

innehavare av godkännande för försäljning

ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6 - 8

DK-2970 Hørsholm

Danmark

nummer på godkännande för försäljning

Alutard SQ Bigift: 90155 (5 ml), 90156 (4 x 5 ml)

Alutard SQ Getinggift: 90161 (5 ml), 90162 (4 x 5 ml)

9 datum för första godkännande/förnyat godkännande

1990-12-07/2009-01-01

10 datum för översyn av produktresumén

2014-08-08