iMeds.se

Alutard Sq Hästepitel

Läkemedelsverket 2013-12-04

BIPACKSEDEL: information till användaren


Alutard SQ Björk

Björk


Alutard SQ 3-Träd

Klibbal, Björk, Hassel


Alutard SQ PDL-Gräs

Hundäxing, Engelskt rajgräs, Timotej


Alutard SQ Gråbo

Gråbo


Alutard SQ Hästepitel

Hästepitel


Alutard SQ Hundhår

Hundhår


Alutard SQ Katthår

Katthår


Alutard SQ Dermatophagoides pteronyssinus

Dermatophagoides pteronyssinus


Alutard SQ Dermatophagoides farinae

Dermatophagoides farinae


Alutard SQ 2-Dermatophagoides kvalster

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae


injektionsvätska, suspension

styrkeserie (100 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml, 10 000 SQ-E/ml och 100 000 SQ-E/ml)

och

100 000 SQ-E/ml


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alutard SQ är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alutard SQ

3. Hur du använder Alutard SQ

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alutard SQ ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD ALUTARD SQ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Alutard SQ används vid behandling av allergiska sjukdomar framkallade av allergen och påverkar den grundläggande orsaken till den allergiska sjukdomen. Alutard SQ rekommenderas normalt inte för behandling av allergi hos barn under fem år.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ALUTARD SQ


Läkaren kommer att undersöka dig och vägleda dig innan behandlingen påbörjas.


Använd inte Alutard SQ


Var särskilt försiktig med Alutard SQ


Du bör dessutom undvika stark fysisk aktivitet, varma bad, och alkoholhaltiga drycker på injektionsdagen.


Om du är tveksam till något kring behandlingen eller önskar ytterligare information vänligen kontakta din läkare.


Andra läkemedel och Alutard SQ

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandling med Alutard SQ skall ej ges samtidigt med beta-receptorblockerande läkemedel.

Intag av stora mängder läkemedel som innehåller aluminium, såsom en del syraneutraliserande läkemedel, skall undvikas under behandling med Alutard SQ.


Andra vaccinationer, exempelvis stelkrampsvaccination, bör ej utföras tidigare än en vecka före respektive en vecka efter senaste injektion med Alutard SQ.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Behandling med Alutard SQ skall inte påbörjas under graviditet. Om du blir gravid under behandlingen skall du tala med din läkare om riskerna med att fortsätta behandlingen.


Okänt om Alutard SQ går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Alutard SQ har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER ALUTARD SQ


Allergivaccination med Alutard SQ är en injektionsbehandling. Injektionerna ges i din arm, strax under huden. Injektionerna skall alltid ges av en läkare eller sjuksköterska.

Behandlingen sker i två faser: uppdoseringsfasen och underhållsfasen.


Uppdoseringsfasen:

Uppdosering görs efter ett av läkaren förutbestämt schema.

Injektionerna ges under uppdoseringsfasen vanligen en gång i veckan. För varje injektion ökas dosen stegvis tills högsta tolererbara dos, eller underhållsdosen 100 000 SQ-E/ml är nådd.

Uppdoseringsfasen tar vanligen 7 – 15 veckor. Om du är mycket känslig kommer läkaren att anpassa dosökningarna efter dina behov.


Underhållsfasen:

Högsta rekommenderade underhållsdos är 100 000 SQ-E, vilket motsvarar 1 ml av flaska nr 4 (röd). Underhållsdosen kan även anpassas individuellt efter din känslighet mot allergenet.

När underhållsdosen är nådd sker en stegvis ökning av tidsintervallet mellan injektionerna. Intervallet ökas till 2, 4 och 6 – 8 veckor. Därefter ges injektionerna var 6:e – 8:e vecka under 3 – 5 år.


För att eventuella allergiska reaktioner skall upptäckas och kunna behandlas skall du stanna på mottagningen 30 minuter efter injektionen.


Samtidig behandling med flera allergener:

Det finns möjlighet för behandling med flera allergener samtidigt


Om du använt för stor mängd av Alutard SQ

Behandling med Alutard SQ ges av en läkare. Vid eventuell överdosering övervakas och behandlas du av läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Alutard SQ orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Lokala reaktioner, såsom klåda, rodnad och svullnad, kan förekomma vid injektionsstället efter varje injektion. Andra vanliga allergiska reaktioner, såsom rodnad och svullnad i ögonen, hösnuva, nässelfeber och astma kan uppstå i samband med behandlingen. Reaktionerna uppstår vanligtvis inom 30 minuter efter injektionen, men kan också uppstå upp till 24 timmar efter injektion. Reaktionerna beror på det allergen som injicerats.

En risk för anafylaktisk chock (hosta, kräkningar, kramp och blodtrycksfall) föreligger, men är sällsynt.

De allergiska reaktionerna används av läkaren för justering av dosen.

Den lokala biverkningen noduli (små knutor under huden) kan uppstå. Dessa försvinner normalt av sig själv.


Ledsmärta och ledsvullnad har rapporterats i samband med immunterapi (förekommer hos okänt antal användare).


Vid eventuella allergiska reaktioner skall du omedelbart kontakta din läkare för att få adekvat behandling.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. HUR ALUTARD SQ SKA FÖRVARAS


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarhet för bruten förpackning är 6 månader.


Alutard SQ förvaras på kliniken.


Förvaras i kylskåp (2oC – 8oC). Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


- De aktiva substanserna är:

Alutard SQ Björk-Björk

Alutard SQ 3-Träd-Klibbal, Björk, Hassel

Alutard SQ PDL-Gräs-Hundäxing, Engelskt rajgräs, Timotej

Alutard SQ Gråbo-Gråbo

Alutard SQ Hästepitel-Hästepitel

Alutard SQ Hundhår-Hundhår

Alutard SQ Katthår-Katthår

Alutard SQ Dermatophagoides pteronyssinus-Dermatophagoides pteronyssinus

Alutard SQ Dermatophagoides farinae-Dermatophagoides farinae

Alutard SQ 2-Dermatophagoides kvalster-Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae


- Övriga innehållsämnen är aluminiumhydroxid, natriumklorid, natriumvätekarbonat, fenol, vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Alutard SQ är en suspension för injektion.


Produkten finns i två förpackningstyper. En styrkeserie med fyra styrkor, och en underhållsförpackning med styrkan 100 000 SQ-E/ml. Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningstyper.


Aktiviteten uttrycks i enheten SQ-E/ml.


Aktiviteten i 1 ml injektionsvätska är:

Flaska/färgkod

Flaska 4

röd

Flaska 3

orange

Flaska 2

grön

Flaska 1

grå

Allergenextrakt/ aktiviteten

100 000 SQ-E

10 000 SQ-E

1 000 SQ-E

100 SQ-E


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm

Danmark


Information lämnas av:

ALK Nordic A/S, Danmark Filial

Box 10073

434 21 Kungsbacka

tfn: 0300-185 45

fax: 0300-139 10

e-post: infose@alk.net


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-12-04

5