iMeds.se

Alvedon

Information för alternativet: Alvedon 125 Mg Suppositorium, Alvedon 250 Mg Suppositorium, Alvedon 1 G Suppositorium, Alvedon 60 Mg Suppositorium, Alvedon 500 Mg Suppositorium, visar 8 alternativ
Document: Alvedon suppository PL change

Läkemedelsverket 2015-11-16

Bipacksedel: Information till användaren


Alvedon 60 mg suppositorier

Alvedon 125 mg suppositorier

Alvedon 250 mg suppositorier

Alvedon 500 mg suppositorier

Alvedon 1 g suppositorier


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alvedon är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

3. Hur du använder Alvedon

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alvedon ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alvedon är och vad det används för

Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Alvedonanvänds mot värk och smärtor av olika slag, t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor, samt vid feber, t ex vid förkylningar.


Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


Alvedon suppositorier är lämpliga för dem som har svårt att ta tabletter eller oral lösning eller besväras av illamående och kräkningar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

Använd inte Alvedon:

om du är överkänslig mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

Ta aldrig mer Alvedon än vad läkaren har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du har tagit för stor dos.


Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd heller inte Alvedon tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.


Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en lever- eller njursjukdom.


Var särskilt försiktig med Alvedon om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.


Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.


Andra läkemedel och Alvedon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, (traditionella) växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon tillsammans med något av följande läkemedel/naturläkemedel.


warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 2 suppositorier Alvedon (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd, för vuxen. Behöver du ta mer kontakta läkare först.


probenecid (läkemedel mot gikt).


fenytoin (läkemedel mot epilepsi)


fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)


karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)


rifampicin (läkemedel mot tuberkulos).


kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.


kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt.


johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).


Alvedon med mat, dryck och alkohol

Alvedonkan tas med eller utan mat.Använd inte Alvedontillsammans med alkohol, se avsnittet ”Var särskilt försiktig med Alvedon”.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3. Hur du använder Alvedon

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 40 kg (från ca 12 år):


Suppositorier 500 mg:

1-2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier per dygn.


Suppositorier 1 g:

1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 suppositorier per dygn.


Kontakta läkare om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


Barn:

Till barn ska doseringen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt).


Suppositorium,

styrka

Kropps-

vikt

Ålder

Antal

supposi-

torier

Hur

ofta?

Maximal

dos/dygn

60 mg

5-10 kg

ca 3 månader-1 år

1

var 4-6 timme

högst 4 suppositorier

125 mg

10-15 kg

ca 1-3 år

1

var 4-6 timme

högst 4 suppositorier

250 mg

15-25 kg

ca 3-7 år

1

var 4-6 timme

högst 4 suppositorier

250 mg

25-40 kg

ca 7-12 år

1-2

var 4-6 timme

högst 8 suppositorier

500 mg

över 40 kg

från ca 12 år

1-2

var 4-6 timme

högst 8 suppositorier


Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.


Bruksanvisning

Om suppositorierna mjuknat kan de spolas i kallt vatten innan de tas ut ur folieförpackningen. Suppositorier förs in i ändtarmen med den trubbiga änden först. För inte in suppositoriet längre än just innanför ändtarmsöppningen.


Om du tagit för stor mängd av Alvedon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om man mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100 användare): Rodnad av ändtarmens slemhinna.


Sällsynta(förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):


Mycket sällsynta(förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alvedon ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Suppositorierna förvaras vid högst 25 oC.


Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: paracetamol 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg, respektive 1 g

Övriga innehållsämnen är: hårdfett


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita suppositorier


Suppositorier 60 mg, 125 mg, 250 mg: stripsförpackning med 10 st suppositorier


Suppositorier 500 mg, 1 g: stripsförpackning med 10 st eller 50 st suppositorier


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark


Tel: 020-10 05 79

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


Tillverkare

Kemwell AB, Uppsala


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-11-16