iMeds.se

Alvedon Novum

Läkemedelsverket 2015-11-16

Bipacksedel: Information till användaren


Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrining i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Alvedon Novum är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon Novum

3. Hur du använder Alvedon Novum

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alvedon Novum ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD ALVEDON NOVUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Alvedon Novum innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Alvedon Novum används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Alvedon Novum kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ALVEDON NOVUM


Använd inte Alvedon Novum

om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Alvedon Novum.


Var särskilt försiktig med Alvedon Novum


Använd inte Alvedon Novum utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Alvedon Novum tillsammans med alkohol.


Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon Novum.


Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon Novum utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Rådgör med läkare om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion eller högt blodtryck.


Ta aldrig mer Alvedon Novum än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare innan du använder Alvedon Novum om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.


Användning av andra läkemedel och Alvedon Novum

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon Novum kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, (traditionella) växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon Novum tillsammans med något av följande läkemedel.


metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

vissa medel mot epilepsi:

rifampicin (medel mot tuberkulos).


Alvedon Novum med mat, dryck och alkohol

Alvedon Novum kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon Novum tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Var särskilt försiktig med Alvedon Novum”.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Alvedon Novum under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Alvedon Novum påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Alvedon Novum

Detta läkemedel innehåller:

Natrium, 173 mg per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och personer med högt blodtryck.


3. HUR DU ANVÄNDER ALVEDON NOVUM


Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid Alvedon Novum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna ska sväljas hela.

Alvedon Novum kan tas oberoende av måltider.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 40 kg (över ca 12 år):1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


Om du har tagit för stor mängd av Alvedon Novum

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Alvedon Novum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR ALVEDON NOVUM SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte Alvedon Novum om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita avlånga tabletter utan skåra, märkta med A.


8 st, 10 st, 16 st eller 20 st tabletter i blisterförpackning


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark


Tel: 020-10 05 79

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


Tillverkare:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland


Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Herrenberg, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-11-16

4