iMeds.se

Alvesco

Information för alternativet: Alvesco 160 Mikrogram/Dos Inhalationsspray, Lösning, Alvesco 80 Mikrogram/Dos Inhalationsspray, Lösning, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL: information till användaren


Alvesco 80 och 160 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning

Ciklesonid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alvesco är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innand du använder Alvesco

3. Hur du använder Alvesco

4. Eventuella biverkningar

Hur Alvesco ska förvaras

6. Förpackningen innehåll och övriga upplysningar


1. VAD ALVESCO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Vad Alvesco är:

Alvesco är en klar och färglös aerosolspray som du andas in genom munnen och ned i lungorna. Det är ett förebyggande läkemedel (en kortikosteroid eller kortison) som måste tas varje dag och som verkar först när det har nått ned till lungorna.


Den aktiva substansen i detta läkemedel är ciklesonid. (För övriga innehållsämnen, se avsnitt 6).


Vad Alvesco används för:

Detta läkemedel används för att kontrollera kronisk astma hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre).


Det hjälper dig att andas lättare genom att minska symtomen på astma och minska risken för astmaanfall. Effekten byggs upp över tid, och därför måste du ta detta läkemedel varje dag, även när du mår bra.


Detta läkemedel är inte lämpligt att använda vid ett akut anfall av andnöd. Vid sådana anfall ska du endast använda din snabbverkande astmamedicin.


2 VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ALVESCO


Använd inte Alvesco

om du är allergisk (överkänslig) mot ciklesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Var särskilt försiktig med Alvesco


Innan du börjar behandling med detta läkemedel, ska du tala om för din läkare om:

du någonsin har fått behandling, eller genomgår behandling, för lungtuberkulos (TBC) eller en svamp-, virus- eller bakterieinfektion.


Fråga din läkare om du är osäker. Det är viktigt att säkerställa att Alvesco är rätt läkemedel för dig.


Under behandling med Alvesco ska du omedelbart kontakta läkare om:

Läkaren beslutar om fortsatt behandling.


Särskilda patientgrupper

Patienter med svår astma riskerar att drabbas av akuta astmaanfall. Dessa patienter får gå på regelbundna och noggranna astmakontroller, inklusive lungfunktionstester.


Patienter som redan tar kortisontabletter (kortikosteroidtabletter):

Alvesco kan användas som ersättning för dina tabletter eller för att minska antalet tabletter som du behöver ta. Följ läkarens anvisningar noga.


Patienter med lever- eller njursjukdom

Det finns ingen anledning att justera dosen ciklesonid om du har lever- eller njurproblem. Om du har en allvarlig leversjukdom kommer din läkare att undersöka dig noggrant med tanke på eventuella biverkningar till följd av rubbad steroidproduktion.


Barn under 12 års ålder:

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 12år eftersom kunskap om eventuella effekter saknas.


Andra läkemedel och Alvesco

Innan du använder Alvesco ska du tala om för din läkare om du för närvarande behandlas för en svamp- eller virusinfektion med läkemedel som innehåller:

Dessa läkemedel kan förstärka Alvescos verkan på ett sådant sätt att det inte går att utesluta risken för biverkningar.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Användning av detta läkemedel med mat och dryck

Alvesco påverkas inte av mat och dryck.


Graviditet, amning och fertilitet

Informera din läkare om du är gravid, vill bli gravid, eller om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Alvesco och dess innehållsämnen har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER ALVESCO


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du nyss har börjat använda detta läkemedel istället för, eller tillsammans med, kortisontabletter, se avsnitt 2, Patienter som redan tar kortisontabletter (kortikosteroidtabletter).


Hur mycket Alvesco ska du ta varje dag?

Din läkare har talat om för dig hur mycket läkemedel du ska ta varje dag. Detta beror på hur mycket just du behöver.


Den rekommenderade dosen av Alvesco är 160 mikrogram en gång om dagen, vilket leder till astmakontroll hos de flesta patienter.


Hos vissa patienter kan en lägre dos om 80 mikrogram en gång om dagen vara tillräcklig för att effektivt kontrollera astman.


För patienter som drabbas av en kraftig försämring av astmasymtomen kan det vara nödvändigt att höja dosen under en kort period. Detta kan innebära upp till 640 mikrogram per dag, taget som 320 mikrogram två gånger om dagen. Det finns inga data som visar ytterligare effekt med dessa högre doser efter 3 månader.


Vid behov kan läkaren också förskriva kortisontabletter och/eller, vid infektion, antibiotika.


När ska du använda Alvesco-inhalatorn?

I de flesta fall antingen på morgonen eller på kvällen – en eller två puffar en gång om dagen. Följ läkarens anvisningar mycket noga. Det är viktigt att du tar Alvesco regelbundet varje dag, även om du mår bättre.


Om du märker att du behöver använda din snabbverkande astmamedicin mer än 2–3 gånger i veckan, ska du kontakta läkare för en genomgång av medicineringen.


Hur använder du Alvesco-inhalatorn?

Det är viktigt att en läkare, sköterska eller apotekspersonal har visat dig hur du använder inhalatorn på rätt sätt. Med rätt teknik kommer du att få rätt mängd läkemedel till lungorna. Använd den här bipacksedeln som minnesstöd.


Du kan öva framför spegeln de första gångerna tills du är säker på att du använder inhalatorn rätt. Se till att läkemedelspuffen inte läcker ut ovanför, nedanför eller vid sidan av munnen.


Om inhalatorn är ny eller om du inte har använt den på en vecka eller mer, måste du kontrollera den före användningen. Ta bort skyddslocket från munstycket och tryck tre gånger på behållaren i inhalatorn så att det kommer ut tre puffar i luften – i riktning från dig.


Du behöver inte skaka inhalatorn innan du använder den. Läkemedlet har redan formen av en mycket finfördelad lösning som är blandad så att du får rätt dos vid varje puff.


När du inhalerar ska du antingen sitta eller stå.


Följ anvisningarna noga och ta bilderna till hjälp.
1. Ta av munstyckets skyddslock och kontrollera på in- och utsidan att munstycket är rent och torrt.