iMeds.se

Ambisome

Information för alternativet: Ambisome 50 Mg Pulver Till Infusionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-02-12

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

AmBisome 50 mg pulver till infusionsvätska, lösning

Amfotericin B


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad AmBisome är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder AmBisome

3. Hur du använder AmBisome

4. Eventuella biverkningar

Hur AmBisome ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


VAD AMBISOME ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Den aktiva substansen i AmBisome är amfotericin B som är inkapslat i små fettpartiklar (liposomer). AmBisome är ett antibiotikum som används för att behandla allvarliga infektioner som orsakas av svamp. Du får läkemedlet som en infusion i ett blodkärl.


AmBisome används också för att behandla visceral leishmaniasis, en sjukdom som orsakas av en parasit.


AmBisome kan också användas för att behandla patienter som misstänks ha svampinfektioner och feber och har brist på en typ av vita blodkroppar som kallas neutrofiler. Neutrofiler är en typ av vita blodceller som hjälper till att bekämpa infektioner.


VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER AMBISOME


Din läkare ger dig inte AmBisome

- om du är allergisk (överkänslig) mot amfotericin B eller något av övriga innehållsämnen i AmBisome.


Varningar och försiktighet

- om du får en allvarlig anafylaktisk reaktion:

kommer läkaren att avbryta infusionen.

En anafylaktisk reaktion är en akut, livshotande allergisk reaktion med sådana symtom som rodnad, klåda, illamående, svullnad i ansiktet, munnen, tungan och luftvägarna, ofta så kraftig att det blir svårt att andas.


- om du får andra reaktioner som anses bero på infusionen:

kan läkaren sänka hastigheten på infusionen så att du får AmBisome under en längre tid (cirka 2 timmar).Din läkare kan även ge dig läkemedel som förebygger reaktioner på infusionen. Se avsnitt 4 Eventuella Biverkningar nedan.


- om du tar andra läkemedel som kan orsaka njurskador.

AmBisome kan skada njurarna. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att ta regelbundna blodprover för att testa kreatinin (en kemisk substans i blodet som visar njurfunktionen) och elektrolytnivåer (i synnerhet kalium och magnesium) vilka kan vara onormala på grund av försämrad njurfunktion.Detta är särskilt viktigt om du tar andra läkemedel som skulle kunna skada njurarna. Blodproverna kommer även att testas för förändringar i din leverfunktion och kroppens förmåga att producera nya blodceller.


- om resultaten av blodtesterna visar att du har en låg nivå av kalium i blodet:

kan läkaren skriva ut ett kaliumtillskott som du ska ta medan du får AmBisome.


- om resultaten av dina blodtester visar en förändring i njurfunktionen eller andra viktiga förändringar:

kan läkaren ge dig en lägre dos AmBisome eller avbryta behandlingen.


om du får eller just har fått en transfusion av vita blodceller (leukocyter).

Det kan uppstå akuta och allvarliga problem i lungorna om du får AmBisome-infusion under eller strax efter en transfusion av vita blodceller, och därför kommer läkaren att rekommendera att infusionerna ges med så långa mellanrum som möjligt för att minska risken för lungproblem. Dessutom kommer din lungfunktion att övervakas.


om du har diabetes. Varje injektionsflaska med AmBisome innehåller cirka 900 milligram sackaros (socker).


Intag av andra läkemedel

Tala om för läkaren om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Det är känt att följande läkemedel kan påverka eller påverkas av samtidig användning av AmBisome.


Läkemedel som kan orsaka njurskador, däribland:

Dessa läkemedel kan orsaka njurskador och AmBisome kan förvärra njurskadorna. Om du tar läkemedel som kan orsaka njurskador kommer läkaren eller sjuksköterskan att ta regelbundna blodprover för att testa om det skett några förändringar i njurarnas funktion.


Läkemedel som kan sänka kaliumnivåerna, däribland:


Övriga läkemedel


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel


Säkerheten för AmBisome till gravida kvinnor är okänd.Om du är gravid kommer läkaren att förskriva AmBisome endast om han/hon anser att nyttan med behandlingen är större än de möjliga riskerna för dig och ditt ofödda barn.


Det är inte känt om AmBisome går över i bröstmjölk. Ett beslut om att amma eller inte medan du får AmBisome bör bygga på såväl den möjliga risken för barnet, nyttan med amning för barnet och nyttan med AmBisome-behandling för modern.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa av biverkningarna av AmBisome kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner på ett säkert sätt (se avsnitt 4 om Eventuella biverkningar).


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


HUR ANVÄNDER AMBISOME


Du får alltid AmBisome av en läkare eller sjuksköterska.


Vuxna


Dosen AmBisome beror på kroppsvikten och anpassas enligt behoven för varje enskild patient.


För behandlingen av systemiska svampinfektioner kan behandlingen vanligen pågå upp till 21 dagar.


Du får den tillämpliga dosen AmBisome som en infusion i en ven.


Normalt tar infusionen 30 till 60 minuter men för större doser kan infusionen ta upp till 2 timmar.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan AmBisome orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Feber, frossa och frossbrytningar är de vanligaste reaktionerna i samband med infusionen.


Mindre vanliga reaktioner på infusionen kan vara trånghetskänsla i bröstet, bröstsmärta, andfåddhet, andningssvårigheter (eventuellt med väsande andning), rodnad, en snabbare hjärtfrekvens än normalt, lågt blodtryck och smärta i lederna, ryggen eller i skelettet (muskeloskeletal smärta). Dessa går snabbt över när infusionen avbryts. Dessa reaktioner behöver inte uppkomma vid framtida infusioner av AmBisome eller när en långsammare infusionstakt (2 timmar) används.


Läkaren kan ge dig andra läkemedel för att hindra att reaktioner på infusionen uppkommer eller för att behandla symtomen om de skulle uppkomma. Du kan tillexempel få läkemedel mot smärta, överkänslighet eller läkemedel som verkar genom att minska immunsystemets reaktion.


Om du får en allvarlig reaktion vid infusionen kommer läkaren att avbryta AmBisome-infusionen och du bör inte få denna behandling i framtiden.


Följande biverkningar har uppkommit under behandling med AmBisome:


Kan påverka fler än 1 av 10 personer:


Kan påverka upp till 1 av 10 personer:


Kan påverka upp till 1 av 100 personer:


Dessutom har följande biverkningar förekommit under behandling med AmBisome men det är okänt hur vanliga de är.


Påverkan på resultat av fosforblodtest. Falska resultat som visar ökade nivåer av fosfater i ditt blod kan förekomma vid analys med en speciell analysmetod som kallas PHOSm-metoden.


Ifall ditt test visar höga nivåer av fosfater, kan ytterligare ett test med en annan metod vara nödvändig för att bekräfta resultaten.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.


5. HUR AMBISOME SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten.6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


AmBisome är ett frystorkat pulver för infusionsvätska, lösning.Det är ett sterilt, ljusgult pulver som levereras i en glasinjektionsflaska om 15, 20 eller 30 milliliter. Varje injektionsflaska innehåller 50 milligram av det aktiva innehållsämnet, amfotericin B. Förslutningen utgörs av en gummipropp och en förseglande aluminiumring med en avtagbar plastkapsyl. Tio injektionsflaskor är förpackade i en kartong tillsammans med 10 filter.


Innehavare av godkännande för försäljning

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien


Tillverkare

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-02-12


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Före användning måste AmBisome lösas upp i sterilt vatten för injektion och sedan spädas med en lösning som innehåller glukos. Det får endast ges som en infusion i en ven.AmBisome får inte ges med någon annan metod.AmBisome får inte blandas med saltlösningar eller med andra läkemedel eller elektrolyter. AmBisome får inte administreras genom en intravenös infart som tidigare använts för saltlösning ifall den först inte sköljts med glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion.


AmBisome är inte utbytbart mot andra amfotericin B-produkter då dessa ges i olika doser.


LÄS HELA DETTA AVSNITT NOGA INNAN PÅBÖRJANDE AV REKONSTITUERING


AmBisome ska först rekonstitueras i sterilt vatten för injektionsvätskor (utan bakteriostatiskt ämne) och därefter enbart spädas ut med glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml).


Användning av någon annan lösning än de rekommenderade, eller närvaro av ett bakteriostatiskt ämne (t ex bensylalkohol) i lösningen kan ge utfällning av AmBisome.


AmBisome är INTE blandbart med saltlösning och får inte rekonstitueras eller spädas ut med saltlösning eller administreras genom en intravenös kanal som tidigare använts för saltlösning ifall den först inte sköljts med glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion. Ifall detta inte är genomförbart, skall AmBisome administreras via en separat kanal.


Blanda INTE AmBisome med andra läkemedel eller elektrolyter.


Aseptisk teknik måste beaktas under beredning av AmBisome eftersom inget konserveringsmedel eller bakteriostatiskt ämne ingår.


AmBisome 50 mg pulver till infusionsvätska, lösning bereds enligt följande:


Rekonstituering

Tillsätt 12 ml sterilt vatten för injektionsvätskor till varje AmBisomeflaska (50 mg amfotericin B), för att uppnå en beredning innehållande 4 mg amfotericin B per ml (= stamlösning 4 mg/ml).


SKAKA OMEDELBART FLASKAN KRAFTIGT under 30 sekunder för att få en fullständig dispergering av AmBisome. Efter rekonstituering är koncentratet en halvgenomskinlig, gul dispersion. Inspektera lösningen med avseende på synliga partiklar och fortsätt att skaka till all substans är fullständigt löst. Använd ej lösningen ifall utfällning av främmande ämne iakttas.


Spädning

Infusionslösningen erhålls genom spädning av stamlösning med mellan en (1) och nitton (19) delar glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion i volym. Beräkna mängden stamlösning som skall spädas vidare för att ge en infusionslösning med en slutlig koncentration i det rekommenderade intervallet 2,00 mg/ml till 0,20 mg/ml amfotericin (se tabell nedan för exempel vid spädning av 50 mg amfotericin B).


Spädning av 50 mg amfotericin B

Önskad koncentration av AmBisome i infusionsvätskan

Stamlösning

Glukoslösning

ml

del

ml

del

0,2 mg/ml

12

1

228

19

0,5 mg/ml

12

1

84

7

2,0 mg/ml

12

1

12

1


Drag upp den uträknade volymen av stamlösningen i en steril spruta.


Använd det bifogade 5 mikrometerfiltret för att installera stamlösningen i en steril behållare med rätt volym glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion.


SPARA INTE delvis använda injektionsflaskor för senare användning till patient.


Den färdiga AmBisome infusionsvätskan skall administreras intravenöst genom infusion under 30-60 minuter. Vid behov kan ett infusionsfilter användas. Porstorleken får dock ej understiga 1,0 mikrometer.


Hållbarhet efter beredning

Eftersom AmBisome inte innehåller något konserveringsmedel bör den rekonstituerade och utspädda lösningen ur mikrobiologisk synpunkt användas omedelbart. Förvaringstider och -betingelser före användning är användarens ansvar men bör normalt inte överskrida 24 timmar med förvaring vid 2 °C–8 °C, såvida inte beredningen utfördes under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden (se kemisk/fysisk hållbarhet nedan).


Följande kemiska/fysikaliska hållbarhet har visats

Hållbarhet efter rekonstituering (stamlösning)

Injektionsflaska av glas: 24 timmar vid högst 25°C under normala ljusförhållanden

Injektionsflaska av glas och polypropylenspruta: upp till 7 dygn vid 2 °C-8 °C

Får ej frysas

SPARA INTE delvis använda injektionsflaskor för senare användning till patient.


Hållbarhet efter spädning med glukos infusionsvätska

Infusionspåse (PVC eller polyolefin) förvaras vid högst 25 °C under normala ljusförhållanden eller vid 2 °C–8 °C. Får ej frysas: Se tabellen nedan för rekommendationer.


Infusionsvätska

Spädning

Koncentration av

amfotericin B

mg/ml

Maximal förvaringstid vid

2 °C-8 °C

Maximal förvaringstid vid

25±2 °C

Glukos 50 mg/ml

1 per 2

1 per 8

1 per 20

2,0

0,5

0,2

7 dygn

7 dygn

4 dygn

3 dygn

3 dygn

1 dygn

Glukos 100 mg/ml

1 per 2

2,0

2 dygn

3 dygn

Glukos 200 mg/ml

1 per 2

2,0

2 dygn

3 dygn


Inkompatibiliteter

AmBisome är inte fysikaliskt kompatibelt med natriumkloridlösning och skall därför inte spädas med natriumklorid. Natriumklorid skall inte tillsättas till AmBisome stam- eller infusionslösning. AmBisome skall inte infunderas tillsammans med andra läkemedel eller elektrolyter.