iMeds.se

Amimox

Information för alternativet: Amimox 500 Mg Filmdragerad Tablett, Amimox 750 Mg Filmdragerad Tablett, Amimox 375 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-11-20

Bipacksedel: Information till användaren

Amimox 375 mg filmdragerade tabletter

Amimox 500 mg filmdragerade tabletter

Amimox 750 mg filmdragerade tabletter

amoxicillin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amimox är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Amimox

3. Hur du tar Amimox

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amimox ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amimox är och vad det används för


Den aktiva substansen i Amimox, amoxicillin, tillhör gruppen ”penicilliner med utvidgat spektrum”, vilket innebär att det har effekt mot flera olika sorters bakterier. Amimox hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


Amimox används vid akut försämring av kronisk luftrörskatarr, vid mindre allvarliga urinvägsinfektioner, vid gonorré och i förebyggande syfte inför t ex ingrepp i munnen hos patienter som löper förhöjd risk att få infektion i hjärtklaffarna. Amimox används även vid behandling av magsår hos dem som är smittade med bakterien Helicobacter pylori.


Amimox används också vid öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation då vanligt penicillin inte hjälper eller är olämpligt av andra skäl.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amimox


Använd inte Amimox

Om du är allergisk mot amoxicillin, penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amimox. Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Amimox används.


Andra läkemedel och Amimox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Amimox, t ex vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat) och mot gikt (probenecid).

Om du tar blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin) tillsammans med Amimox kan du behöva lämna extra blodprover.


Amimox med mat och dryck

Amimox kan tas oberoende av måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Amoxicillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Amimox under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du tar Amimox


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Även om du känner dig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Amimox-kuren fullföljs enligt ordinationen.I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.


Om du tagit för stor mängd Amimox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Amimox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.


Andra biverkningar

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):Magbesvär, främst illamående/kräkningar eller lös avföring samt hudutslag.


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):Blodbildsförändring(eosinofili), nässelutslag.


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), ökat antal blodplättar (lätt trombocytos), tjocktarmsinflammation (pseudomembranös kolit), hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), hudrodnad, hudinflammation, njurinflammation (interstitiell nefrit), kristaller i urinen (kristalluri).


Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare): Leverinflammation och gulsot, måttlig ökning av leverenzymer, läkemedelsutslag.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Klåda.


Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Amimox ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6 Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

1 tablett innehåller:

Den aktiva substansen är:amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 375 mg, 500 mg respektive 750 mg.

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat

Filmdragering: hypromellos, makrogol 6000, färgämne (titandioxid E 171), paraffin


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastburk

375 mg: 100 tabl.

500 mg: 4, 28, 56 och 100 tabl.

750 mg: 4, 28 och 100 tabl.


Tryckförpackning

375 mg: 14 och 20 tabl.

750 mg: 14 och 20 tabl.


Endosförpackning

375 mg: 98 x 1 tabl.

500 mg: 98 x 1 tabl.

750 mg: 98 x 1 tabl.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.

Telefon 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast:
2015-11-20