iMeds.se

Amiodaron Stragen

Läkemedelsverket 2015-12-02


Bipacksedel: Information till användaren


Amiodaron Stragen 50 mg/ml Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

amiodaronhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amiodaron Stragen är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Amiodaron Stragen

3. Hur du använder Amiodaron Stragen

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amiodaron Stragen ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amiodaron Stragen är och vad det används för


Amiodaron Stragen används för att behandla vissa hjärtproblem till exempel när hjärtat slår alltför fort. Amiodaron Stragen används när patienten inte svarar på annan behandling eller när annan behandling inte kan användas.


Amiodaronhydroklorid som finns i Amiodaron Stragen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amiodaron Stragen


Använd inte Amiodaron Stragen

Detta läkemedel får inte ges till för tidigt födda barn, nyfödda eller barn under 3 år.


Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Amiodaron Stragen:


Barn

Använding till barn rekommenderas inte.

Behandling skall vanligtvis enbart påbörjas och övervakas på sjukhus eller av en specialist.


Kontakta läkare om du får problem med dimsyn eller nedsatt syn.

Andra läkemedel och Amiodaron Stragen

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Innan du använder Amiodaron Stragen ska du rådgöra med din läkare om du använder något av följande:


Amiodaron Stragen med mat, dryck och alkohol

Grapefruktjuice kan öka nivån av amiodaronhydroklorid i blodet och grapefruktjuice bör därför undvikas vid behandling med Amiodaron Stragen.


Graviditet, amning och fertilitet

Din läkare kommer endast att förskriva Amiodaron Stragen om nyttan med behandlingen överväger riskerna under graviditeten.

Du bör inte få Amiodaron Stragen om du ammar. Amiodaron utsöndras i bröstmjölk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Användning av Amiodaron Stragen kan ge upphov till biverkningar (så som yrsel på grund av lågt blodtryck) vilket till en större eller mindre grad kan påverka säkerheten att utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet och trafiksäkerheten.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Amiodaron Stragen

Produkten innehåller bensylalkohol (20 mg/ml) som konserveringsmedel. Det kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos spädbarn och barn under 3 år.


3. Hur du använder Amiodaron Stragen


Rekommenderad standarddos är 5 mg per kg kroppsvikt. Detta kan emellertid variera beroende på din ålder och hur väl du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att justera dosen individuellt. Denna första dos kan åtföljas av ytterligare infusioner 2 till 3 gånger per dag, upp till 1200 mg under 24 timmar.


Hjärt-lungräddning:

Den rekommenderade dosen vid kammarflimmer/pulslös ventrikulär takykardi som inte svarar på defibrillering är 300 mg (eller 5 mg/kg kroppsvikt) utspädd i 20 ml 5% glukoslösning. Dosen injiceras snabbt och följs av enbart glukos, efter den sista injektionen, på grund av att amiodaron är mycket kärlirriterande. Ytterligare en dos på 150 mg (eller 2,5 mg/kg kroppsvikt) intravenöst kan övervägas om kammarflimret kvarstår.


Byte från intravenös till oral behandling:

Så snart som tillräckligt svar erhållits bör samtidig oral behandling påbörjas med vanlig startdos (d.v.s. 200 mg 3 gånger dagligen). Amiodaron Stragen bör då fasas ut gradvis.


Äldre:

Du kanske får en lägre dos. Din läkare kommer att justera dosen individuellt.


Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion:

Ingen dosjustering är nödvändig. Emellertid bör äldre patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion övervakas noggrannare (t.ex. på intensivvårdsavdelning).


Användning för barn och ungdomar:

Det finns endast begränsad information om effekt och säkerhet för barn. Din läkare kommer att bestämma en lämplig dosering.


Detta läkemedel skall spädas med 5% glukoslösning innan det används. Det kommer att ges långsamt av läkare eller sjuksköterska, vanligtvis genom dropp i en ven i armen eller bröstet.


Om du tror att du har fått för stor mängd av Amiodaron Stragen, eller om du tror att du har missat en dos:
Eftersom detta läkemedel kommer att ges då du befinner dig på sjukhus är det osannolikt att du får för lite eller för mycket.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


Prover och tester

Din läkare kan ta regelbundna prover för att undersöka hur din sköldkörtel fungerar under tiden som du behandlas med det här läkemedlet. Detta beror på att Amiodaron Stragen innehåller jod, som kan orsaka problem med sköldkörteln.

Läkaren kan också bestämma att du ska genomgå regelbundna tester av dina ögon före och under din behandling med Amiodaron Stragen.4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

I allmänhet måttlig sänkning av hjärtrytmen, sänkning av blodtrycket, kliande, röda utslag (eksem), missfärgning av huden, lokala besvär från injektionsstället inklusive svullnad, smärta, rodnad, inflammation i några blodkärl, flebiter eller djupa hudinfektioner.


Om Amiodaron Stragen ges för snabbt kan du uppleva blodvallningar, svettning eller svimning som ett resultat av lågt blodtryck.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) samt biverkningar med okänd frekvens:

Utbredda allergiska reaktioner så som svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga, andfåddhet, bröstsmärta, hjärtklappning eller onormal hjärtrytm, svettning, illamående, leverpåverkan möjligtvis med gulsot, huvudvärk, andningssvårigheter (med eller utan feber) och andnöd.

Sjukdomskänsla, förvirring eller svaghetskänsla, illamående, minskad aptit, irritation. Detta kan vara en sjukdom som kallas inadekvat ADH-sekretion (SIADH, ”syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion”).

Kraftig rastlöshet eller upprördhet, viktnedgång, ökad svettning och svårigheter att tåla värme kan vara tecken på så kallad hypertyreos (hög ämnesomsättning). Stark trötthet, svaghet eller utmattning, viktuppgång, svårigheter att tåla kyla, förstoppning och värkande muskler kan vara tecken på så kallad hypotyreos (låg ämnesomsättning). Synproblem. Ryggsmärtor.

Plötslig inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit); förvirring (delirium); livshotande

hudreaktioner kännetecknade av utslag, blåsor, hudavlossning och smärta (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, bullös dermatit, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).


Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala (http://www.lakemedelsverket.se).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Amiodaron Stragen ska förvaras

Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på den yttre kartongen och på ampullen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Koncentrat:

Förvaras i kylskåp (vid 2–8 ºC).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Endast för engångsbruk.

Kassera oanvänd lösning.


Efter spädning i 5 % glukos har kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning visats för 36 timmar vid 25 ºC och ljusexponering.


Från mikrobiologisk synpunkt skall den spädda lösningen användas omedelbart. Annars ligger ansvaret för förvaringstid och förvaringsvillkor före användning på användaren och skall normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8 ºC, såvida inte beredningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är amiodaronhydroklorid. Varje ampull à 3 ml innehåller 150 mg amiodaronhydroklorid. 1 ml sterilt koncentrat innehåller 50 mg amiodaronhydroklorid


Övriga innehållsämnen är: Bensylalkohol, polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor, saltsyra (pH-justering), natriumhydroxid (pH-justering).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Amiodaron Stragen finns som koncentrat för intravenös användning.

Produkten är en klar blekgul lösning.

Koncentratet förpackas i ampuller i en kartong. Varje kartong innehåller 5 eller 10 ampuller.


Innehavare av godkännande för försäljning

Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8C

3400 Hillerød

Danmark


Tillverkare

Fisiopharma S.r.l.

Nucleo Industriale

84020-Palomonte (SA)

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-12-02


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal


Jodinnehåll: 1 ampull innehåller 56 mg jod

Endast för engångsbruk.

Kassera oanvänd lösning.


Spädningen skall utföras under aseptiska förhållanden. Lösningen skall inspekteras visuellt före administrering med avseende på partiklar och missfärgning. Lösning skall endast användas om den är klar och partikelfri.


Amiodaron Stragen bör administreras enbart i 5% glukoslösning.

Amiodaron Stragen får inte blandas med andra läkemedel i samma spruta.


Lösningar som innehåller mindre än 300 mg amiodaron (2 ampuller) i 500 ml glukos är inte stabila och får inte användas. Det bör också betonas att inga andra ämnen får blandas i amiodaron­infusionslösningar.


Vanlig dosering av Amiodaron Stragen beskrivs under avsnitt 3 i denna bipacksedel.


6

05368