iMeds.se

Amlodipin Bluefish

Document: Amlodipin Bluefish tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-05-05

Bipacksedeln: Information till användaren


Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter

Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter


Amlodipin.


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amlodipin Bluefishär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Bluefish

3. Hur du tar Amlodipin Bluefish

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amlodipin Bluefish ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amlodipin Bluefish är och vad det används för


Amlodipin Bluefish innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.


Amlodipin Bluefish används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.


Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Bluefish genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.

Amlodipin som finns i Amlodipin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Bluefish


Ta inte Amlodipin Bluefish


Varningar och försiktighet

Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:


Barn och ungdomar

Amlodipin Bluefish har inte studerats på barn under 6 år. Amlodipin Bluefish bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3).

För mer information, tala med din läkare.


Andra läkemedel och Amlodipin Bluefish

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Amlodipin Bluefishkan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:


Amlodipin Bluefishkan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.


Amlodipin Bluefish med mat och dryck

Om du tar Amlodipin Bluefish ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipin Bluefishs blodtryckssänkande effekt.


Graviditet

Säkerheten för amlopidin under graviditet har inte fastställts. Om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för läkaren innan du tar Amlodipin Bluefish.


Amning

Det är okänt om amlopidin passerar över till bröstmjölk. Om du ammar eller just ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar ta Amlodipin Bluefish.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Amlodipin Bluefish kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon och/eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Amlodipin Bluefish


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den vanliga inledande dosen är 5 mg Amlodipin Bluefish en gång dagligen. Dosen kan ökas till 10 mg Amlodipin Bluefish en gång dagligen.


Du kan ta läkemedlet före eller efter mat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Bluefish tillsammans med grapefruktjuice.


Användning för barn och ungdomar

Den rekommenderade vanliga startdosen för barn och ungdomar (6–17 år) är 2,5 mg dagligen. Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen. Amlodipin Bluefish 2,5 mg är för närvarande inte tillgänglig och 2,5 mg dosen kan inte erhållas med Amlodipin Bluefish 5 mg, eftersom dessa tabletter inte är tillverkade på ett sätt som gör att de kan delas i två lika stora delar.


Ta alltid medicinen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Amlodipin Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och tel. 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för många Amlodipin Bluefish-tabletter.


Om du har glömt att ta Amlodipin Bluefish

Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.


Om du slutar att ta Amlodipin Bluefish

Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta medicinen. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Amlodipin Bluefish orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


omedelbarttill läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel.Följande vanliga biverkningarhar rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en veckaska du kontakta din läkare.


Vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 100:


Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:


Sällsynta biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 10 000:

förvirring


Mycket sällsynta biverkningar som drabbar färre än 1 användare av 10 000:


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Amlodipin Bluefish ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är amlodipin som amlodipinbesilat.


Varje tablett innehåller 5 mg amlodipdin som amlodipinbesilat

Varje tablett innehåller 10 mg amlodipin som amlodipinbesilat


Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat (TypA), magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5mg: vit eller nästan vit, plan, fasade kanter, cylinderformad tablett märkt med ”C” på ena sidan och ”58” på den andra sidan.


10 mg: vit eller nästan vit, plan, fasade kanter, rund tablett märkt med ”C” på ena sidan och ”59” på den andra sidan.


PVC/PVdC-aluminium blister


14, 20, 28, 30, 50 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Stockholm

Sverige


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Medlemsland

Läkemedlets namn


Danmark

Amlodipin Bluefish

Finland

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg tabletit/tabletter

Irland

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tablets

Italien

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg compresse

Nederländerna

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tabletten

Norge

Amlodipin Bluefish

Polen

Amlodipine Bluefish

Rumänien

Amlodipine Bluefish 5 mg/ 10 mg comprimate

Slovakien

Amlodipine Bluefish 5 mg/ 10 mg tabletky

Spanien

Amlodipine Bluefish 5 mg/ 10 mg comprimidos

Sverige

Amlodipin Bluefish 5 mg/ 10 mg tabletter

Tjeckien

Amlodipin Bluefish 5 mg/ 10 mg tablety

Tyskland

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg Tabletten

Ungern

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg tabletta

Österrike

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg Tabletten


Denna bipacksedel godkändes senast den: 2014-05-05