iMeds.se

Amlodipin Jubilant

Document: Amlodipin Jubilant tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-01-28


BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÂNDAREN


Amlodipin Jubilant 5 mg tabletter

Amlodipin Jubilant 10 mg tabletter


amlodipin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Amlodipin Jubilant är och vad de används för

2. Innan du tar Amlodipin Jubilant

3. Hur du tar Amlodipin Jubilant

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amlodipin Jubilant ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD AMLODIPIN JUBILANT ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR


Amlodipin Jubilant innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.


Amlodipin Jubilant används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp(angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.


Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Jubilant genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.


Amlodipin som finns i Amlodipin Jubilant kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR AMLODIPIN JUBILANT


Ta inte Amlodipin Jubilant:


Var särskilt försiktig med Amlodipin Jubilant:

Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:


Barn

Amlodipin Jubilant har inte studerats på barn under 6 år. Amlodipin Jubilant bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3).

För mer information, tala med din läkare.


Intag av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Amlodipin Jubilant kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:


Amlodipin Jubilant kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.


Intag av Amlodipin Jubilant med mat och dryck

Om du tar Amlodipin Jubilant ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipin Jubilants blodtryckssänkande effekt.Graviditet

Säkerheten för amlopidin under graviditet har inte fastställts. Om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för läkaren innan du tar Amlodipin Jubilant.


Amning

Det är okänt om amlopidin passerar över till bröstmjölk. Om du ammar eller just ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar ta Amlodipin Jubilant.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner:

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU TAR AMLODIPIN JUBILANT


Ta alltid medicinen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den vanliga inledande dosen är 5 mg Amlodipin Jubilant en gång dagligen. Dosen kan ökas till 10 mg Amlodipin Jubilant en gång dagligen.


Du kan ta läkemedlet före eller efter mat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Jubilant tillsammans med grapefruktjuice.


Användning för barn och ungdomar

Den rekommenderade vanliga startdosen för barn och ungdomar (6–17 år) är 2,5 mg dagligen.

Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen. Amlodipin 2,5 mg är för närvarande inte tillgänglig och 2,5 mg dosen kan inte erhållas med Amlodipin Jubilant 5 mg tablett eftersom dessa tabletter inte är tillverkade på ett sätt som gör att de kan delas i två lika stora delar.


Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Amlodipin Jubilant

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för många tabletter av Amlodipin Jubilant.


Om du har glömt att ta Amlodipin Jubilant:

Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.


Om du slutar att ta Amlodipin Jubilant:

Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta medicinen. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Amlodipin Jubilant ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel.Följande vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en vecka ska du kontakta din läkare.


Vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 100:


Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:


Sällsynta biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 10 000:

Förvirring


Mycket sällsynta biverkningar som drabbar färre än 1 användare av 10 000:


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR AMLODIPIN JUBILANT SKA FÖRVARASFörvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.:/EXP”

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.


Medicinenska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration:


Amlodipin Jubilant 5 mg tabletter: Den aktiva substansen är amlodipin. En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som besilat). Övriga innehållsämnen är:mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, dinatriumvätecitrat, krospovidon, kroskarmellosnatrium.


Amlodipin Jubilant 10 mg tabletter:

Den aktiva substansen är amlodipin. En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som besilat). Övriga innehållsämnen är:mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, dinatriumvätecitrat, krospovidon, kroskarmellosnatrium.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Vita, runda, kupade tabletter utan prägling


Förpackningsstorlekar (tryckförpackningar):

Amlodipin Jubilant 5 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 98 och 100 tabletter

Amlodipin Jubilant 10 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 90, 98 och 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Jubilant Pharmaceuticals NV

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 - Block C

9820 Merelbeke, Belgien


Tillverkare:

PSI supply nv, Axxes Business Park, Guldensporenpark 22, Block C, 9820 Merelbeke, Belgien.

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige: Amlodipin Jubilant 5 mg tabletter

Amlodipin Jubilant 10 mg tabletter

Nederland: Amlodipine (als besilaat) Jubilant 5 mg tabletten

Amlodipine (als besilaat) Jubilant 10 mg tabletten

Deutschland: Amlodipin Jubilant 5 mg Tabletten

Amlodipin Jubilant 10 mg Tabletten


Denna bipacksedel godkändes senast:2014-01-28