iMeds.se

Amlodipine Teva

Bipacksedel: Information till användaren


Amlodipine Teva 5 mg tabletter

Amlodipine Teva 10 mg tabletter


amlodipin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amlodipine Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipine Teva

3. Hur du använder Amlodipine Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amlodipine Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amlodipine Teva är och vad det används för


Amlodipine Teva innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister.


Amlodipine Teva används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.


Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera.


Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipine Teva genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.


Amlodipin som finns i Amlodipine Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipine Teva


Använd inte Amlodipine Teva

om du är allergisk mot amlodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot någon annan kalciumantagonist. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter.

om du har hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Amlodipine Teva.


Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:

om du är äldre och din dos behöver ökas


Barn och ungdomar

Amlodipine Teva har inte studerats på barn under 6 år. Amlodipine Teva bör endast användas för att behandla hypertoni hos barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år (se avsnitt 3).

För mer information, tala med din läkare.


Andra läkemedel och Amlodipine Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Amlodipine Teva kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:


Amlodipine Teva kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.


Amlodipine Teva med mat och dryck

Om du tar Amlodipine Teva ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipine Tevas blodtryckssänkande effekt.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Säkerheten för amlodipin under graviditet har inte fastställts. Om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för läkaren innan du använder Amlodipine Teva


Amning

Det är okänt om amlodipin passerar över till bröstmjölk. Om du ammar eller just ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar använda Amlodipine Teva.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Amlodipine Teva kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Amlodipine Teva


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är en Amlodipine Teva 5 mg tablett en gång dagligen. Dosen kan ökas till en Amlodipine Teva 10 mg tablett en gång dagligen.


Du kan ta läkemedlet före eller efter mat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag. Svälj tabletten omedelbart med ett glas vatten. Ta inte Amlodipine Teva tillsammans med grapefruktjuice.


Användning för barn och ungdomar

Den rekommenderade startdosen för barn och ungdomar (6‑17 år) är vanligen 2,5 mg dagligen. Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen.


Amlodipine Teva 2,5 mg är för närvarande inte tillgänglig. Dosen 2,5 mg kan fås genom att dela en Amlodipine Teva 5 mg tablett, eftersom dessa tabletter kan delas i två lika stora doser.

Amlodipine Teva 10 mg tabletter kan också delas i två lika stora doser.


Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.


Om du har använt för stor mängd av Amlodipine Teva

Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för många Amlodipine Teva-tabletter.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Amlodipine Teva

Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Amlodipine Teva

Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta läkemedlet. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta läkemedlet tidigare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta genast ta läkemedlet och/eller kontakta omedelbart läkare om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel.

Vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

andfåddhet eller svårigheter att andas


Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Mycket sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Följande mycket vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en vecka ska du kontakta din läkare.


Mycket vanliga biverkningar: (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

ödem (svullnad pga. vätska)


Följande vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en vecka ska dukontakta din läkare.


Vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Förvirring


Mycket sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats: (förekommer hos ett okänt antal användare)

skakningar, stel hållning, maskliknande ansikte, långsamma rörelser och släpande, obalanserad gång.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Amlodipine Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatumet som anges på ytterkartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd inte detta läkemedel om det finns tecken på missfärgning eller försämring av tabletterna.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är amlodipin (som besilat).

5 mg: varje tablett innehåller amlodipinbesilat motsvarande 5 mg amlodipin.

10 mg: varje tablett innehåller amlodipinbesilat motsvarande 10 mg amlodipin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Amlodipine Teva 5 mg tabletter är vita, runda tabletter, diameter 8 mm. En sida är något konkav med brytskåra och präglad med A5. Andra sidan är något välvd och utan markeringar.


Amlodipine Teva 10 mg tabletter är vita, runda tabletter, diameter 11 mm. En sida är något konkav med brytskåra och präglad med A10. Andra sidan är något välvd och utan markeringar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-09-05

6