iMeds.se

Amodip Vet

BIPACKSEDEL FÖR

Amodip vet 1,25 mg tuggtablett för katt


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Esbo

Finland


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Ceva Santé Animale

Boulevard de la Communication

Zone Autoroutière

53950 Louverné

Frankrike


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Amodip vet 1,25 mg tuggtablett för katt

amlodipin (som besilat)


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


Varje tablett innehåller

Aktiv substans:


Amlodipin 1,25 mg

(Motsvarande 1,73 mg amlodipinbesilat)


Tuggtablett.

Avlånga beige till ljusbruna tabletter med skåra på ena sidan.

Tabletterna kan delas i två lika stora doser.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE


Amodip är avsett för behandling av systemisk hypertension (högt blodtryck) hos katt.


5. KONTRAINDIKATIONER


Använd inte vid kardiogen chock eller uttalad aortastenos (dessa tillstånd påverkar hjärtats pumpförmåga).

Använd inte vid allvarlig leversvikt.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.


6. BIVERKNINGAR


Lätt och övergående illamående var en mycket vanlig biverkning vid den kliniska prövningen (13 %). Vanliga biverkningar var lätta och övergående störningar i magtarmkanalen (t.ex. anorexi (nedsatt aptit) eller diarré), apati och uttorkning.

Vid en dos på 0,25 mg/kg har lätt hyperplastisk gingivit (svullet, inflammerat tandkött) med viss förstoring av lymfknutorna observerats ofta hos friska unga vuxna katter, men inte i den kliniska prövningen med äldre katter som har högt blodtryck. Detta kräver normalt inte att behandlingen avbryts.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Katt


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG


Oral användning

Amlodipintabletter ska intas via munnen med eller utan foder med en rekommenderad startdos på 0,125–0,25 mg/kg.


Efter 14 dagars behandling kan dosen sedan fördubblas eller ökas upp till 0,5 mg/kg en gång dagligen om tillräcklig effekt av behandlingen inte har uppnåtts (t.ex. om systoliskt blodtryck ligger kvar på över 150 mm Hg eller minskar med mindre än 15 % från utgångsmätningen).


Kattens vikt (kg)

Startdos (antal tabletter)

2,5–5,0

0,5

5,1–10,0

1

10,1 och över

2


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Tabletterna kan brytas i två delar för att så exakt som möjligt anpassa dosen efter kattens vikt.

Tabletterna är smaksatta. De kan ges direkt till djuret eller ges med en liten mängd foder.


10. KARENSTID


Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Oanvända tabletthalvor ska läggas tillbaka i blisterkartan.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och på blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Hållbarhet för halverade tabletter: 24 timmar

Halverade tabletter som finns kvar efter ett dygn ska kasseras.12. SÄRSKILDA VARNINGAR


Den primära orsaken och/eller följdsjukdomar till högt blodtryck, exempelvis hypertyroidism (sköldkörtelproblem), kronisk njursjukdom och diabetes, ska identifieras och behandlas.

Högt blodtryck bör bekräftas genom mätning av det systoliska blodtrycket innan behandlingen inleds.


Fortsatt användning av läkemedlet under längre tid, ska ske i enlighet med en kontinuerlig risk-nyttautvärdering som görs av den förskrivande veterinären och som inbegriper rutinmässig mätning av det systoliska blodtrycket under behandlingen (t.ex. var sjätte till åttonde vecka).


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:


Särskild försiktighet bör iakttas för katter med leversjukdom eftersom amlodipin i stor utsträckning metaboliseras av levern. Eftersom inga studier har utförts på djur med leversjukdom, ska användning av läkemedlet till sådana djur, utgå från en risk-nyttabedömning som görs av behandlande veterinär.


Användning av amlodipin kan ibland resultera i en minskning av kalium- och kloridnivåerna (mäts med blodprov). Dessa nivåer bör övervakas under behandling. Äldre katter med högt blodtryck och kronisk njursjukdom kan även ha hypokalemi (ett tillstånd med för låga kaliumnivåer) på grund av den underliggande sjukdomen.


Säkerheten hos amlodipin har inte fastställts hos katter som väger under 2,5 kg.

Säkerheten har inte testats på katter med hjärtsvikt. Användning i dessa fall ska utgå från en risk-nyttabedömning som görs av veterinären.


Tuggtabletterna är smaksatta. För att undvika oavsiktligt intag ska tabletterna förvaras utom räckhåll för djur.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:


Detta läkemedel kan sänka blodtrycket. För att minska risken för oavsiktlig förtäring av barn ska tabletterna inte tas ut från blisterkartan förrän vid den tidpunkt då de ska ges åt djuret. Lägg tillbaka delvis använda tabletter i blisterkartan och kartongen. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa etiketten eller bipacksedeln.


Personer med känd överkänslighet mot amlodipin bör undvika kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning.


Användning under dräktighet, digivning eller äggläggning

Fosterskadande effekter har inte påvisats i studier på gnagare. Säkerheten hos amlodipin har inte fastställts under dräktighet eller digivning hos katt. Användning av läkemedlet ska enbart utgå från en risk-nyttabedömning av den behandlande veterinären.


Andra läkemedel och Amodip vet

Samtidig användning av amlodipin med andra medel som kan ha blodtryckssänkande effekt kan orsaka lågt blodtryck. Dessa läkemedel omfattar: diuretika (vätskedrivande läkemedel), betablockerare, andra kalciumantagonister, hämmare av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (reninhämmare, angiotensin II-receptorblockerare, angiotensinomvandlande enzymhämmare (ACE-hämmare) och aldosteronantagonister) andra vasodilatorer samt alfa-2-agonister. Blodtrycket bör mätas innan amlodipin används tillsammans med de här läkemedlen, och man bör säkerställa att katten är tillräckligt hydrerad (har tillräckligt mycket vätska i kroppen).


Vid behandling av högt blodtryck hos kattdjur observerades dock inga belägg för att lågt blodtryck uppstår som ett resultat av att amlodipin kombineras med ACE-hämmaren benazepril.

Samtidig användning av amlodipin med negativa kronotropa och inotropa medel (som betablockerare, kardioselektiva kalciumantagonister och azoler som används mot svamp (t.ex. itrakonazol)) kan minska intensiteten och takten hos hjärtmuskelns sammandragning. Särskilt försiktighet måste iakttas när amlodipin ges tillsammans med dessa läkemedel till katter med ventrikulär dysfunktion (ett tillstånd som påverkar hjärtat).


Säkerheten vid samtidig användning av amlodipin och läkemedel mot illamående och kräkningar så som dolasedron och ondansetron, har inte utvärderats hos katt.


Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt

Övergående lågt blodtryck kan förekomma vid oavsiktlig överdosering. Behandlingen är symtomatisk.


Efter administrering av 0,75 mg/kg och 1,25 mg/kg en gång per dag i 6 månader till friska unga vuxna katter noterades hyperplastisk gingivit, reaktiv lymfoidhyperplasi i de mandibulära lymfknutorna samt ökad vakuolisering och hyperplasi av Leydigceller. I samma dosnivåer minskade nivåerna av kalium och klorid i plasma och en ökning av urinvolymen förknippad med minskad urinkoncentration, USG (Urinary Specific Gravity) observerades. Det är inte sannolikt att dessa effekter uppträder under kliniska förhållanden med kortvarig oavsiktlig överdosering.

I en liten, två veckor lång toleransstudie av friska katter (n = 4), administrerades doser mellan 1,75 mg/kg och 2,5 mg/kg, och mortalitet (n = 1) respektive allvarlig sjuklighet (n = 1) uppstod.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-09-05


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


I en klinisk studie randomiserades ett fältrepresentativt urval av klientägda katter med persistent hypertension (systoliskt blodtryck (SBT) >165 mmHg) för att få amlodipin (initial dos på 0,125–0,25 mg/kg, ökat till 0,25–0,50 mg/kg om responsen inte var tillfredsställande efter 14 dagar) eller placebo, en gång per dag. SBT mättes efter 28 dagar och behandlingen ansågs framgångsrik om SBT reducerades med minst 15 % av SBT före behandlingen eller till under 150 mmHg. 25 av 40 katter (62,5 %) som fick amlodipin behandlades med framgång jämfört med 6 av 34 katter (17,6 %) som fick placebo. Uppskattningsvis har behandling av djur med amlodipin åtta gånger större chans att lyckas än behandling av katter med placebo (OR 7,94, 95 % konfidensintervall 2,62–24,09).


Kartong med 30 tabletter

Kartong med 100 tabletter

Kartong med 200 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


4