iMeds.se

Amoxibactin Vet

Information för alternativet: Amoxibactin Vet 50 Mg Tablett För Hund Och Katt, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2014-11-13

BIPACKSEDEL FÖR:


Amoxibactin vet 50 mg tablett för hund och katt


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederländerna


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

4283 PZ Lelystad

Nederländerna


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Amoxibactin vet 50 mg tablett för hund och katt

amoxicillin


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 tablett innehåller:

Aktiv substans:

Amoxicillin 50 mg (motsvarande 57,50 mg amoxicillintrihydrat)

Vit till benvit, med bruna prickar, rund och konvex smaksatt tablett med kryssformad brytskåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora delar och i fjärdedelar.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)


Behandling av primära och sekundära luftvägsinfektioner, t.ex. rinit (inflammation i näsans slemhinnor) orsakad av bakterierna Pasteurella spp. och Streptococcus spp. samt bronkopneumoni (en typ av lunginflammation) orsakad av bakterierna Pasteurella spp.,Escherichia coli och Grampositiv kocker.

Behandling av infektioner i urinvägar och könsorgan t.ex. pyelonefrit (inflammation i njurbäcken och njure) och infektioner i de nedre urinvägarna orsakade av bakterierna Escherichia coli, Proteus spp. och grampositiva kocker, endometrit (inflammation i livmoderslemhinnan) orsakad av bakterierna Escherichia coli, Streptococcus canis och Proteus spp. samt vaginit (inflammation i slidan) till följd av en infektion orsakad av flera bakteriarter.

Behandling av mastit (inflammation i bröstkörteln) orsakad av bakterierna grampositiva kocker och Escherichia coli.

Behandling av lokala hudinfektioner orsakade av bakterierna Streptococcus spp.


5. KONTRAINDIKATIONER


Skall inte användas vid överkänslighet mot penicilliner eller mot andra betalaktamer (t ex cefalosporiner) eller mot något hjälpämne.

Skall inte ges till ökenråttor, marsvin, hamstrar, kaniner eller chinchillor.

Skall inte ges till djur med allvarligt nedsatt njurfunktion tillsammans med anuri eller oliguri (ingen eller mycket låg urinproduktion).


6. BIVERKNINGAR


Lindriga besvär från mag- och tarmkanalen (diarré och kräkningar) kan förekomma efter att läkemedlet ges.

Överkänslighetsreaktioner (allergiska hudreaktioner och allvarlig generell allergisk reaktion) kan emellanåt förekomma. I dessa fall ska behandlingen med läkemedlet avbrytas och de allergiska symtomen behandlas.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Hund och katt.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Ska ges till hund eller katt via munnen.

För att uppnå en korrekt dosering och undvika att ge en för låg dosska hundens eller kattens vikt bestämmas så noggrant som möjligt.


Dosering

Rekommenderad dos är 10 mg amoxicillin per kg kroppsvikt, två gånger dagligen i minst 5 dagar i rad. I vanligaste fall uppnås behandlingssvar efter mellan 5 och 7 dagars behandling. Om ingen förbättring ses efter 5–7 dagar ska diagnosen omvärderas. I kroniska eller svårbehandlade fall kan en längre behandlingskur vara nödvändig.


Nedanstående tabell är avsedd som en guide för hur detta läkemedel gesmed en standarddos 10 mg per kilogram kroppsvikt två gånger dagligen.Antal tabletter två gånger dagligen

Kroppsvikt (kg)

Amoxicillin 50 mg

till hund och katt

Amoxicillin 250 mg

till hund

Amoxicillin 500 mg

till hund

1–1.25

>1,25–2,5

>2,5–3,75

>3,75–5

>5–6,25

eller

>6,25–12,5

eller

>12,5–18,75

>18,75–25

eller

>25–31,25

>31,25–37,5

eller

>37,5–50

eller

>50–62,5

>62,5–75


= ¼ tablett = ½ tablett = ¾ tablett = 1 tablett


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Tabletterna kan delas i två lika stora delar eller i fjärdedelar för att få enkorrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med brytskåran vänd uppåt och den konvexa (rundade) sidan vänd mot ytan.

Lika stora halvor: tryck med tummarna på båda sidorna av tabletten.

Lika stora fjärdedelar:tryck ner med tummen i mitten av tabletten.


10. KARENSTID


Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Oanvänd tablettdel ska läggas tillbaka i det öppna blistret, och användas inom 4 dagar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Hos djur med nedsatt lever- och njurfunktion ska doseringen utvärderas noggrant och användningen av läkemedlet ska baseras på veterinärens nytta/riskbedömning.

Försiktighet bör iakttas vid användning till andra små växtätande djur än de som nämns i avsnitt 5.

Det rekommenderas att en bakterieodling och test för bakteriernas känslighet utförs, på grund av att det troligtvis finns en skillnad (beroende på tidpunkt och geografi) beträffande förekomst av bakterieresistens mot amoxicillin.

Om möjligt ska läkemedlet endast användas baserat på resultatet från ett test som undersöker bakteriernas känslighet .

Användning av detta läkemedel på annat sätt än vad som anges i denna bipacksedel kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot amoxicillin. Det kan även minska effekten av behandlingen med andra betalaktamantibiotika eller andra grupper av antibakteriella medel på grund av risken för resistens också mot dessa (korsresistens).

Officiella, nationella och lokala riktlinjer beträffande antibiotikabehandling ska beaktas vid användning av läkemedlet.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan även leda till överkänslighetsreaktioner (korsreaktioner) mot cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa ämnen kan ibland vara allvarliga.

Hantera inte detta läkemedel om du vet att du är överkänslig eller om du har blivit förordad att inte arbeta med sådana preparat.

Detta läkemedel ska hanteras med stor försiktighet för att undvika att man utsätts för det , och alla rekommenderade försiktighetsåtgärder ska vidtas.

Om du får symtom som t.ex. hudutslag efter att du utsatts för det, uppsök genast läkare och ta med och visa denna information. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är mer allvarliga symtom och kräver omedelbar sjukvård.

Tvätta händerna efter att du hanterat tabletterna.


Användning under dräktighet och/eller digivning

Hittills har laboratoriestudier på djur inte gett belägg för att ge missbildningar, fosterskador eller skador på moderdjuret. Eftersom inga studier har utförts på dräktiga eller digivande hundar eller katter bör dock läkemedlet användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Andra läkemedel och Amoxibactin vet

Kloramfenikol, makrolider, sulfonamider och tetracykliner kan minska den antibakteriella effekten av penicilliner på grund av deras snabba effekt som bromsar upp bakteriernas tillväxt. Risken för allergiska överkänslighetsreaktionermot andra penicilliner bör övervägas.

Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

Vid överdosering finns inga andra kända biverkningar än de som beskrivs i avsnitt 6.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2014-11-13

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Kartong med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blister med 10 tabletter

Kartong med 10 individuella kartonger som var och en innehåller 1 blister med 10 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Delbar tablett