iMeds.se

Amoxicillin Aurobindo

-

Bipacksedel: Information till användaren


Amoxicillin Aurobindo 250 mg hårda kapslar

Amoxicillin Aurobindo 500 mg hårda kapslar

Amoxicillin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Amoxicillin Aurobindo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Aurobindo

Hur du använder AmoxicillinAurobindo

Eventuella biverkningar

Hur Amoxicillin Aurobindo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Amoxicillin Aurobindo är och vad det används för

Vad Amoxicillin Aurobindoär

Amoxicillin Aurobindoär ett antibiotikum. Det aktiva innehållsämnet är amoxicillin, som tillhör läkemedelsgruppen ”penicilliner”.


Vad Amoxicillin Aurobindoanvänds för

Amoxicillin Aurobindoanvänds för att behandla infektioner, orsakade av bakterier, i olika delar av kroppen. Amoxicillin Aurobindokan även användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.

.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Aurobindo


Ta inte Amoxicillin Aurobindo

Om du är allergisk mot penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du tidigare har fått en allergisk reaktion mot något antibiotikum. Det kan till exempel vara hudutslag eller svullnad i ansikte eller svalg.


Ta inte Amoxicillin Aurobindoom något av det ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin Aurobindo om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller, apotekspersonal innan du använder Amoxicillin Aurobindo.Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tarAmoxicillin Aurobindo


Blod- och urinprover

Om du ska lämna:

ska du tala om för läkare eller apotekspersonal att du tar Amoxicillin Aurobindo . Amoxicillin Aurobindo kan påverka testresultaten.


Andra läkemedel och Amoxicillin Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas ta använda andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Amoxicillin Aurobindo kan ha biverkningar och symtomen (till exempel allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra dig olämplig som förare.

Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte mår bra.

Amoxicillin Aurobindo innehåller

Amoxicillin Aurobindo innehåller azofärgämnet azorubin (E122), vilket kan ge allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Amoxicillin AurobindoVanlig dos är:

Barn som väger under 40 kg

Alla doser beräknas grundat på barnets kroppsvikt i kg.


Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer

Den vanliga dosen Amoxicillin Aurobindo är 250–500 mg tre gånger per dygn, eller 750 mg–1 gram var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.Njurproblem

Om du har njurproblem kan du få lägre dos.


Om du har tagit för stor mängd av Amoxicillin Aurobindo

Om du har tagit för mycket Amoxicillin Aurobindo kan du få orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller kristaller i urinen, vilket visar sig som grumlig urin eller problem med att urinera. Tala med läkare så tidigt som möjligt. Ta med dig läkemedlet och visa det för läkaren.


Om du har glömt att ta Amoxicillin Aurobindo


Hur länge ska du ta Amoxicillin Aurobindo ?


Torsk (en svampinfektion som kan uppkomma på fuktiga områden på kroppen och orsaka ömhet, klåda och en vit flytning) kan utvecklas om man använder Amoxicillin Aurobindo under längre tid. Om du får torsk ska du berätta det för din läkare.


Om du tar Amoxicillin Aurobindo under en lägre tid kan läkaren vilja ta extra prover för att kontrollera att njurar, lever och blod har normala funktioner.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Sluta ta Amoxicillin Aurobindo och sök läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:


Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)Dessa biverkningar kan uppkomma under behandlingen eller flera veckor efteråt.


Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du sluta ta läkemedlet och söka läkare omedelbart.


Ibland kan det hända att mindre allvarliga hudreaktioner uppstår, till exempel:

Lätt kliande utslag (runda, rosaröda fläckar), nässelutslagsliknande svullna områden på underarmar, ben, handflator, händer eller fötter. Detta är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).


Om du får någon av dessa biverkningar ska du tala med din läkare. Behandlingen med Amoxicillin Aurobindo måste avbrytas.


Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

kräkningar.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Hur Amoxicillin Aurobindo ska förvaras


Förvaras i originalförpackningen

Förvaras vid högst 30 C


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter {EXP }. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

250 mg kapsel: rödbrun/gul, märkt ”A” och ”85”.

500 mg kapsel: rödbrun/gul, märkt ”A” och ”86”.


Förpackningstorlek:7, 14, 21, 30, 50 eller 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Aurobindo Pharma Ltd

Ares, Odyssey Business Park, West End Road,

South Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


Tillverkare

Milpharm Ltd,

Ares, Odyssey Business Park, West End Road,

South Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


eller


APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

Birzebbugia, BBG 3000.

Malta


Ombud

Orion Pharma

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08-623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-01-21