iMeds.se

Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo

Information för alternativet: Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo 500 Mg/125 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelverket 2015-07-09

Bipacksedel: Information till användaren


Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

(Amoxicillin/klavulansyra)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindoär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo

3. Hur du tar Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindoska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo är och vad det används för


Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo är ett antibiotikum som verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det innehåller två olika läkemedel som kallas amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin tillhör en grupp läkemedel som kallas ”penicilliner” som ibland kan sluta fungera (bli inaktiva). Den andra aktiva substansen (klavulansyra) förhindrar att detta händer.


Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo används hos vuxna och barn för att behandla följande infektioner:


Amoxicillin/klavulansyra som finns i Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo


Ta inte Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo

Ta inte Amoxicillin/Clavulanic acidAurobindo om något av ovanståendegäller dig.Om du är osäker, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo om du:


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo.


I vissa fall kan din läkare undersöka vilken typ av bakterie som orsakar din infektion.

Beroende på resultatet kan du få en annan styrka av Amoxicillin/Clavulanic AcidAurobindo eller ett annat läkemedel.


Tillstånddu måste vara observant på:

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo kan förvärra vissa befintliga tillstånd, eller orsaka allvarliga biverkningar. Dessa omfattar allergiska reaktioner, krampanfall och inflammation i tjocktarmen, Du måste vara observant på vissa symtom när du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo för att minska risken för eventuella problem. Se ”Tillstånddu måste vara observant på” i avsnitt 4.


Blod- och urinprover

Om du tar blodprover (t.ex. för kontroll av röda blodkroppar eller leverfunktionstester) eller urinprover (för glukos), tala om för läkaren eller sköterskan att du tar Amoxicillin/Clavulanic AcidAurobindo. Detta eftersom Amoxicillin/Clavulanic AcidAurobindo kan påverkar resultaten av den här typen av prover.


Andra läkemedel och Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Om du tar allopurinol (mot gikt) tillsammans med Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo kan risken vara större för att du får en allergisk hudreaktion.


Om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren ändra dosen Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo.


Om du tar blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin) tillsammans med Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo kanske du behöver lämna extra blodprover.


Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo kan påverka hur metotrexat (ett läkemedel för att behandla cancer eller reumatiska sjukdomar) fungerar.


Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindokan påverka hur mykofenolatmofetil (ett läkemedel som används för att förhindra avstötning av nya organ efter en transplantation) fungerar.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo kan ha biverkningar och symtomen kan göra dig olämplig som bilförare.

Kör inte bil och använd inte maskiner om dukänner dig dålig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn som väger 40 kgeller mer

Rekommenderad dos är:

1 tablett 3 gånger dagligen.


Barn som väger mindre än 40 kg

Barn som är 6 år eller yngre ska företrädesvis behandlas med amoxicillin/klavulansyra oral suspension eller dospåsar.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal när du ger Amoxicillin/Clavulanic AcidAurobindo-tabletter till barn som väger mindre än 40 kg.Barn kan behandlas med amoxicillin/klavulansyra i form av tabletter, suspension eller dospåsar.


Patienter med njur- och leverproblem


Hurdu tar Amoxicillin/Clavulanic AcidAurobindo


Om du har tagit för stor mängd av Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning


Om du har tagit för stor mängdav Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo kan du få symtom som orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller krampanfall. Kontakta läkaren så snart som möjligt. Ta med kartongen med läkemedel och visa läkaren.


Om du har glömt att ta Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Du ska inte ta nästa dos för tidigt, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar den. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att taAmoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo

Fortsätt att ta Amoxicillin/Clavulanic AcidAurobindo tills behandlingen är avslutad, även om du känner dig bättre. Du behöver varje dos för att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan det leda till att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånddu måste vara observant på:

Allergiska reaktioner

Kontakta omedelbart läkareom du får något av dessa symtom. Sluta taAmoxicillin/Clavulanic acidAurobindo.


Inflammation i tjocktarmen

Inflammation i tjocktarmen som orsakar vattning diarré, vanligtvis med blod och slem, magont och/eller feber.

Kontakta läkare så snart som möjligtför råd om du får dessa symtom.


Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

diarré (hos vuxna).


Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

om du drabbas av detta, ta Amoxicillin/Clavulanic AcidAurobindo före en måltid


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare


Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover:

ökning av vissa substanser (enzymer) som produceras i levern.


Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

hudutslag, som kan bli till blåsor och ser ut som små måltavlor (en mörk prick i mitten omgiven av ett blekare område, med en mörk ring runt kanten – erythema multiforme)

Kontakta omedelbart läkare om du märker några av dessa symtom.


Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover:


Biverkningar som har rapporterats

Dessa förekommer hos ett okänt antal användare

- ett utbrett utslag med blåsor och flagande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögon och könsorgan(Stevens-Johnson syndrom), och en allvarlig form som orsakar omfattande flagning av huden(mer än 30 % av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys)

- omfattande röda hudutslag med små blåsor med var (bullös exfoliativ dermatit)

- ett rött, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos)

Kontakta omedelbart läkare om du får någotav dessa symtom.


Biverkningar som har rapporterats som kan visa sig i blod- eller urinprov:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Det här innehåller Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo

De aktiva substansenna är amoxicillintrihydrat och kaliumklavulanat. Varje filmdragerad tablett innehåller amoxicillintrihydrat motsvarande 500 mg amoxicillin med kaliumklavulanat motsvarande 125 mg klavulansyra.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa (E460), vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat(E470b), natriumstärkelseglykolat (typ A).

Filmdragering:

Hypromellos (E464), Makrogol 400, Titaniumdioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerade tabletter.

Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo 500 mg/125 mg tabletter är vita, ovala, filmdragerade tabletter med ett präglat ”A” på den ena sidan och ”64” på den andra.


Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo tabletter finns i blisterförpackningar (polyamid/aluminium/PVC – aluminiumfolie) med 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 12/ 14/ 15/ 16/ 20/ 21/ 24/ 25/ 30/ 35/ 40/ 50/ 100/ 500 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


Tillverkare

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


eller


APL Swift Services (Malta) Limited

HF 26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


Ombud

Orion Pharma

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08-623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike Amoxicillin/Clavulansäure A-med500 mg/125 mg Filmtabletten

Belgien AmoxiclavApotex® 500 mg/125 mg comprimés pelliculés

Bulgarien ALVOCLAV500 mg/125 mg филмиранитаблетки

Tjeckien Amoxicillin/ Clavulanic acid Dr.Max500 mg/125 mg potahované tablety

Danmark Amoxicillin/Clavulansyre Aurobindo

Estland Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo

Tyskland Amoxi-Clavulan Aurobindo 500 mg/125 mg Filmtabletten

Grekland ACCORDIA (500+125) mg επικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκία

Ungern Amoxicillin/Klavulánsav Aurobindo 500 mg/125 mg filmtabletta

Irland Co-Amoxiclav Aurobindo 500 mg/125 mg film-coated tablets

Lettland Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg apvalkotās tablets


Nederländerna Amoxicilline/Clavulaanzuur Aurobindo 500 mg/125 mg, filmomhulde tabletten

Polen Auglavin

Portugal Amoxicilina + Ácido Clavulânico Aurobindo

Rumänien Amoxicilină / Acid clavulanic Aurobindo 500mg / 125mg, comprimate filmate

Spanien AMOXICILINA/ACIDO CLAVULÁNICO AUROBINDO 500/125 mg comprimidos recubiertos con película

Sverige Amoxicillin/Clavulanic Acid Aurobindo 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

Storbritannien Co-amoxiclav 500 mg/125 mg film-coated tablets


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-07-09