iMeds.se

Amoxicillin Mylan

Information för alternativet: Amoxicillin Mylan 500 Mg Kapsel, Hård, Amoxicillin Mylan 750 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedeln: Information till användaren

Amoxicillin Mylan 500 mg kapslar, hårda

Amoxicillin Mylan 750 mg filmdragerade tabletter

amoxicillin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Amoxicillin Mylan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Mylan

3. Hur du använder Amoxicillin Mylan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amoxicillin Mylan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amoxicillin Mylan är och vad det användsför


Vad Amoxicillin Mylan är

Amoxicillin Mylan är ett antibiotikum. Det aktiva innehållsämnet är amoxicillin, som tillhör läkemedelsgruppen ”penicilliner”.


Vad Amoxicillin Mylan används för

Amoxicillin Mylan används för att behandla infektioner, orsakade av bakterier, i olika delar av kroppen. Amoxicillin Mylan kan även användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Mylan


Använd inte Amoxicillin Mylan:


Ta inte Amoxicillin Mylan om något av det ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin Mylan om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin Mylan om du:


Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin Mylan.


Blod- och urinprover

Om du ska lämna:

ska du tala om för läkare eller apotekspersonal att du tar Amoxicillin Mylan. Amoxicillin Mylan kan påverka testresultaten.


Andra läkemedel och Amoxicillin Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Amoxicillin Mylan med mat och dryck

Amoxicillin Mylan kan tas oberoende av måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Amoxicillin Mylan kan ha biverkningar och symtomen (till exempel allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra dig olämplig som förare.

Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte mår bra.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Amoxicillin Mylan


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos är:

Barn som väger under 40 kg

Alla doser beräknas grundat på barnets kroppsvikt i kg.


Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer

Den vanliga dosen Amoxicillin Mylan är 250–500 mg tre gånger per dygn, eller 750 mg–1 gram var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.Njurproblem

Om du har njurproblem kan du få lägre dos.


Kapslarna bör sväljas hela med ett glas vatten eller annan vätska. Vid svårigheter att svälja kan kapseln tas isär och innehållet sväljas med vatten eller annan vätska.


Tabletten kan delas i lika stora delaroch kan även krossas.

Fördela doserna jämnt över dygnet, med minst 4 timmars mellanrum.


Om du har tagit för stor mängd av Amoxicillin Mylan

Om du har tagit för mycket Amoxicillin Mylan kan du få orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller kristaller i urinen, vilket visar sig som grumlig urin eller problem med att urinera.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning


Om du har glömt att ta Amoxicillin Mylan


Hur länge ska du ta Amoxicillin Mylan?


Torsk (en svampinfektion som kan uppkomma på fuktiga områden på kroppen och orsaka ömhet, klåda och en vit flytning) kan utvecklas om man använder Amoxicillin Mylan under längre tid. Om du får torsk ska du berätta det för din läkare.


Om du tar Amoxicillin Mylan under en lägre tid kan läkaren vilja ta extra prover för att kontrollera att njurar, lever och blod har normala funktioner.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Amoxicillin Mylan och sök läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:


Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)


Dessa biverkningar kan uppkomma under behandlingen eller flera veckor efteråt.


Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du sluta ta läkemedlet och söka läkare omedelbart.

Ibland kan det hända att mindre allvarliga hudreaktioner uppstår, till exempel:

Lätt kliande utslag (runda, rosaröda fläckar), nässelutslagsliknande svullna områden på underarmar, ben, handflator, händer eller fötter. Detta är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).


Om du får någon av dessa biverkningar ska du tala med din läkare. Behandlingen med Amoxicillin Mylan måste avbrytas.


Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

kräkningar.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även för biverkningar som inte nämnts i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Amoxicillin Mylan ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Tabletter: Förvaras vid högst 25C. Förvaras i originalförpackningen, fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationKapslar 500 mg:Talk, natrium­stär­kelse­glykolat, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, gelatin, kinolingult (färgämne E104), erytrosin (färgämne E127), titandioxid (färg­ämne E171), röd järnoxid (färgämne E172). Tryckfärgen innehåller svart järnoxid (E172) isopropylalkohol, n-butyl alkohol, propylenglykol, ammoniumhydroxid och shellack.


Filmdragerade tabletter 750 mg:

Tablettkärnan: Mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, och magne­siumstearat.

Filmdragering: Talk, titandioxid (färgämne E171) och hypromellos.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Kapslar 500 mg:6 st, 28 st och 56 st i plastburk. 100x1 st i tryckförpackning.

Tabletter 750 mg:14 st och 20 st i tryckförpackning.


Innehavare av godkännande för försäljning


Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel. 08 555 227 50

Fax. 08 555 227 51

E-post: inform@mylan.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-05-09


Allmänna råd om användning av antibiotika


Antibiotika används för behandling av infektioner orsakade av bakterier. De har ingen verkan på infektioner orsakade av virus.


Ibland händer det att en antibiotikakur inte hjälper mot en bakterieinfektion. En av de vanligaste orsakerna till detta är att den bakterie som orsakar infektioner är resistent (motståndskraftig) mot det antibiotikapreparat som används. Det innebär att bakterien kan överleva och till och med föröka sig trots antibiotikabehandlingen.


Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika på många olikasätt. Genom att vara återhållsam med antibiotika kan man minska risken för att bakterierna blir resistenta.


När du ordineras en antibiotikakur av din läkare är den endast till för att behandla den pågående infektionen. Följ nedanstående rekommendationer så kan du bidra till att förhindra resistensutveckling hos bakterierna, som kan göra att antibiotikapreparatet inte längre har någon verkan.


Det är mycket viktigt att du tar ditt antibiotikum med rätt dos, vid rätt tidpunkt och så länge som det är avsett. Läs anvisningarna som medföljer läkemedlet och be läkare eller apotekspersonal att förklara om det är något du inte förstår.

Ta inte antibiotika som inte har ordinerats speciellt för dig. Använd det bara för att behandla den infektion för vilket det ordinerades.

Ta inte antibiotika som skrivits ut till andra personer, även om de har en infektion som liknar din.

Ge inte antibiotika som skrivits ut till dig till någon annan.

Om du har antibiotika över när du har tagit en kur enligt läkarens anvisningar ska du ta med dig resterna till apoteket, som tar hand om avfallet på lämpligt sätt.