iMeds.se

Anapen

Information för alternativet: Anapen 0,3 Mg/Dos Injektionsvätska, Lösning, Förfylld Spruta, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-12-16

BIPACKSEDEL: information till användaren


Anapen 0,3 mg/dos och Anapen Junior 0,15 mg/dos injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Adrenalin Injektionspenna


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Anapen/Anapen Junior är och vad det används för

2. Innan du använder Anapen/Anapen Junior

3. Hur du använder Anapen/Anapen Junior

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Anapen/Anapen Junior ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD Anapen/ANAPEN JUNIOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER ANAPEN


Använd inte Anapen/Anapen Junior

om du är allergisk (överkänslig) mot adrenalin eller något av övriga innehållsämnen (se avsnittet nedan för information om sulfiter).


Var särskilt försiktig med Anapen/Anapen Junior


Användning av andra läkemedel

Du ska berätta för din läkare om du för närvarande använder några läkemedel, särskilt:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Användning av Anapen med mat och dryck

Alkohol kan öka effekten av detta läkemedel och därmed ge upphov till biverkningar.


Graviditet och amning


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du ska inte köra bil eller hantera maskiner efter en anafylaktisk chock (allergichock).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Anapen/Anapen Junior

Anapen/Anapen Junior innehåller natriummetabisulfit (E223) som i sällsynta fall kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören, särskilt hos personer som har astma. Berätta för läkare om du vet att du är allergisk mot natriummetabisulfit.


3. HUR DU ANVÄNDER ANAPEN/ANAPEN JUNIORReaktionen uppkommer vanligen inom minuter efter kontakt med allergen och symtomen kan vara:


Om du upplever dessa tecken eller symtom ska du genast använda Anapen/Anapen Junior injektionspenna. Du ska endast injicera detta läkemedel i muskeln på yttersidan av låret, inte i skinkan.


Användning till vuxna


Användning till barn


Efter användning ska du omedelbart kontakta läkare eller besöka närmaste sjukhus. Informera läkaren att du injicerat adrenalin i lårmuskeln. Visa läkaren förpackningen och dessa anvisningar.


Bruksanvisning (se bilderna nedan)

A Anapen-injektionspennans delar:

Innan du använder Anapen-injektionspennan måste du känna till injektionspennans delar. Dessa visas på bilden.


Vridbart skydd över lösningsfönsterna

Vrid skyddet över lösningsfönsterna så att du kan se genom lösningsfönsterna på injektionspennan.


Svart nålskydd

(vändbart) Vridbart skydd över lösningsfönstret


Injektionsindikator Röd avtryckarknappNålände Linser Manipulera lås Grå säkringshatt


Vridbart skydd över lösningsfönstret: Vrid skyddet över lösningsfönsterna så att linserna kommer över lösningsfönsterna på injektionspennan.

Lösningsfönster: Titta genom linsen in i det här fönstret före injektionen för att kontrollera att lösningen är klar (inte grumlig) och färdig att använda.

Injektionsindikator: Före injektionen syns en vit plastkolv genom fönstret. Detta betyder att Anapen-injektionspennan inte har blivit utlöst av misstag eller skadats på något sätt. Efter injektionen blir injektionsindikatorn röd. Detta visar att Anapen-injektionspennan har blivit utlöst på rätt sätt.

Svart nålskydd (vändbart): Skyddar nålen när du inte använder Anapen-injektionspennan. Dra av nålskyddet före injektionen. Efter injektionen vänder du på det svarta nålskyddet och sätter tillbaka det över samma ände på Anapen-injektionspennan så att nålen täcks.

Grå säkringshatt: Skyddar den röda avtryckarknappen. Hatten hindrar oavsiktliga tryck på knappen.

Ta inte bort det svarta nålskyddet eller den grå säkringshatten förrän Anapen-injektionspennan ska användas.


B. Kontrollera Anapen-injektionspennan

Innan du använder Anapen-injektionspennan måste du kontrollera den på följande sätt:1. Vrid skyddet över lösningsfönstret helt motsols som pilen visar så att linserna kommer över lösningsfönsterna på injektionspennan.


2. Titta genom linsen in i lösningsfönstret. Kontrollera att lösningen är klar och färglös. Om lösningen är grumlig, färgad eller innehåller partiklar ska Anapen-injektionspennan kasseras.