iMeds.se

Anastrozol Medical Valley

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Anastrozol Medical Valley1 mg filmdragerade tabletter

anastrozol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

I denna bipacksedel finns information om följande:


Vad Anastrozol Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Anastrozol Medical Valley

Hur du tar Anastrozol Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Anastrozol Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VadAnastrozol Medical Valley är och vad det används för


Anastrozol Medical Valley innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”. Anastrozol Medical Valley används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.

Anastrozol Medical Valley verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.


Anastrozol som finns i Anastrozol Medical Valley kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2.Vad du behöver veta innan du tar Anastrozol Medical Valley


Ta inte Anastrozol Medical Valley:


Ta inte Anastrozol Medical Valley om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozol Medical Valley om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozol Medical Valley


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozol Medical Valley om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.


Tala om för vårdpersonalen att du tar Anastrozol Medical Valley om du uppsöker sjukhus.


Andra läkemedel och Anastrozol Medical Valley

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozol Medical Valley kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Anastrozol Medical Valley.


Ta inte Anastrozol Medical Valley om du redan tar något av följande läkemedel:

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

Ett läkemedel som kallas en ”LHRH-analog”. Dessa omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.


Graviditet och amning

Ta inte Anastrozol Medical Valley om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Anastrozol Medical Valley om du blir gravid och tala med din läkare.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Anastrozol Medical Valley kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de tar Anastrozol Medical Valley. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Anastrozol Medical Valleyinnehåller laktos

Anastrozol Medical Valley innehåller laktos, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta käkemedel.


3. Hur du tar Anastrozol Medical Valley


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Fortsätt att ta Anastrozol Medical Valley så länge som läkaren eller apotekspersonalen har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år.


Användning för barn och ungdomar

Anastrozol Medical Valley ska inte ges till barn och ungdomar.


Om du har tagit för stor mängd av Anastrozol Medical Valley

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Anastrozol Medical Valley

Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Anastrozol Medical Valley

Sluta inte ta tabletterna om inte läkaren säger åt dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)


Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 100 personer)


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 personer)


Sällsynta biverkningar (förekommaerhos 1 till 10 av 10 000 personer)


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos mindre än 1 av 10 000 personer)

Om något av detta drabbar dig ska du ringa efter ambulans eller genast uppsöka läkare. Du kan behöva akut medicinsk behandling.


Effekter på skelettet

Anastrozol Medical Valley minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Anastrozol Medical Valley ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvara dina tabletter på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn. Dina tabletter kan vara skadliga för dem.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara tabletterna i originalkartongen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Anastrozol Medical Valleyinnehåller


Anastrozol Medical Valley:sutseende och förpackningsstorlekar

Anastrozol Medical Valley 1 mg filmdragerade tabletter.


Vita, runda bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "1" på ena sidan och "H" på andra sidan.


Anastrozol Medical Valleytillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

Tryckförpackningar av PVC/aluminiumfolie i kartonger med 10, 20, 28, 30, 60, 84, 98, 100 och 300 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige


Tillverkare

Pharmadox Healthcare, Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000

Malta


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Norge: Anastrozol Medical Valley 1 mg tablett, filmdrasjert

Tyskland: Anastrozol Glenmark 1 mg Filmtabletten

Danmark: Anastrozol Medical Valley

Nederländerna: Anastrozol Hetero 1 mg, filmomhulde tablet

Sverige: Anastrozol Medical Valley

Storbritannien: Anastrozole 1 mg film-coated tablet


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-08-22


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverketwebbplats (www.lakemedelsverket.se).