iMeds.se

Anastrozol Sandoz

Läkemedelsverket 2013-12-09


Bipacksedel: Information till användaren


Anastrozol Sandoz 1 mg filmdragerade tabletter


anastrozol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Anastrozol Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Anastrozol Sandoz

3. Hur du tar Anastrozol Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Anastrozol Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Anastrozol Sandoz är och vad det används för


Anastrozol Sandoz innehåller en substans som kallas anastrozol.Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”.Anastrozol Sandoz används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.


Anastrozol Sandoz verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.


Anastrozol som finns i Anastrozol Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Anastrozol Sandoz


Ta inte Anastrozol Sandoz


Ta inte Anastrozol Sandoz om något av ovanstående gäller för dig.Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozol Sandoz om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozol Sandoz

- om du fortfarande menstruerar och inte har passerat klimakteriet.

- om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anastrozol Sandoz”).

- om du någonsin har haft ett tillstånd som påverkar styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs. benskörhet).

- om du har problem med levern eller njurarna.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozol Sandoz om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

Tala om för vårdpersonalen att du tar Anastrozol Sandoz om du uppsöker sjukhus.


Andra läkemedel och Anastrozol Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozol Sandoz kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Anastrozol Sandoz.


Ta inte Anastrozol Sandoz om du redan tar något av följande läkemedel:

- Vissa läkemedel som används för behandling av bröstcancer (selektiva östrogenreceptormodulatorer), t.ex. läkemedel som innehåller tamoxifen. Detta på grund av att dessa läkemedel kan förhindra att Anastrozol Sandoz fungerar som det ska.

- Läkemedel som innehåller östrogen, exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

- Ett läkemedel som kallas en ”LHRH-analog”. Dessa omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.


Graviditet och amning

Ta inte Anastrozol Sandoz om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Anastrozol Sandoz om du blir gravid och tala med din läkare.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Anastrozol Sandoz kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de tar Anastrozol Sandoz. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Anastrozol Sandoz innehåller laktos, som är ett slags socker.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Anastrozol Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


- Rekommenderad dos är en tablett en gång per dag.

- Försök ta tabletten vid samma tid varje dag.

- Svälj tabletten hel med vatten.

- Det spelar ingen roll om du tar Anastrozol Sandoz före, tillsammans med eller efter maten.


Fortsätt att ta Anastrozol Sandoz så länge som läkaren har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år.


Användning för barn

Anastrozol Sandoz ska inte ges till barn och ungdomar.


Om du har tagit för stor mängd av Anastrozol Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och (09) 471 977 i Finland)

för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Anastrozol Sandoz

Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Anastrozol Sandoz

Sluta inte ta tabletterna om inte läkaren säger åt dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Benvävnadsförlust (osteoporos).


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Om något av detta drabbar dig ska du ringa efter ambulans eller genast uppsöka läkare. Du kan behöva akut medicinsk behandling.


Effekter på skelettet

Anastrozol Sandoz minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Anastrozol Sandoz ska förvaras


PVC/aluminium blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

HDPE burk: Förvaras vid högst 30C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvara dina tabletter på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn. Dina tabletter kan vara skadliga för dem.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara tabletterna i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är anastrozol

1 filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol


Övriga innehållsämnen är
tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat typ A, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydroxipropylcellulosa

tablettöverdrag: Opadry II vit: laktosmonohydrat, hypromellos, makrogol 4000, titandioxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Anastrozol Sandoz är en vit, rund och bikonvex filmdragerad tablett märkt med ”A1” på den ena sidan och finns tillgänglig i PVC/aluminium blisterförpackningar eller HDPE burk med: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn

Danmark


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2013-12-09

5