iMeds.se

Anastrozole Accord

Bipacksedel: Information till användaren


Anastrozole Accord 1 mg filmdragerade tabletter

Anastrozol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Anastrozole Accord är och vad det används det för

2. Vad du behöver veta innan du tar Anastrozole Accord

3. Hur du tar Anastrozole Accord

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Anastrozole Accord ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Anastrozole Accord är och vad det används för


Anastrozol som finns i Anastrozole Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Anastrozole Accord tillhör en grupp läkemedel som kallas aromatashämmare. Det verkar genom att minska vissa effekter av aromatas, ett enzym som påverkar halterna av kvinnliga könshormoner som t.ex. östrogen i kroppen. Det används för behandling av bröstcancer hos kvinnor som genomgått klimakteriet.


2. Vad du behöver veta innan du tar Anastrozole Accord


Ta inte Anastrozole Accord


Varningar och försiktighet


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Anastrozole Accord, om du:Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerheten.


Andra läkemedel och Anastrozole Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozole Accord kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Anastrozole Accord.


Ta inte Anastrozole Accord om du redan tar något av följande läkemedel:


Om något av detta gäller dig, be läkare eller apotekspersonal om råd.


Tala om för din läkare om du tar något av följande:

läkemedel av typen LHRH-analog; dessa omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet. Kombinationen anastrozol och LHRH-analog har inte undersökts i studier och ska därför undvikas.

.


Användning av Anastrozole Accord med mat och dryck

Användning av Anastrozole Accord i samband med måltid påverkar inte absorptionen.


Graviditet, amning och fertilitet

Anastrozole Accord får inte tas under graviditet och amning. Om du är gravid, sluta ta Anastrozole Accord och tala med läkare.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Anastrozole Accord påverkar din förmåga att köra bil och använda maskiner. Dock kan vissa patienter ibland känna sig svaga eller sömniga. Om du upplever att detta drabbar dig ska du inte köra bil eller hantera maskiner och rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Anastrozole Accord innehåller laktos

Tabletten innehåller laktos (mjölksocker) som är en typ av socker. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.
3. Hur du tar Anastrozole Accord


Ta alltid Anastrozole Accord enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Användning för barn och ungdomar

Anastrozole Accord ska inte ges till barn och ungdomar.


Om du har tagit för stor mängd Anastrozole Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tag med eventuella överblivna tabletter och/eller tomförpackningen för att underlätta identifiering.


Om du har glömt att ta Anastrozole Accord

Ta inte dubbel dos (två doser på en gång) för att kompensera för den glömda dosen, bara återgå till ditt normala dosschema.


Om du slutar att ta Anastrozole Accord

Fortsätt att ta din medicin, även om du mår bra, såvida inte din läkare uppmanar dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Anastrozole Accord orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Om något av detta drabbar dig ska du ringa efter ambulans eller genast uppsöka läkare. Du kan behöva akut medicinsk behandling.


Påverkan på skelettet

Anastrozol minskar halten av hormonet östrogen i blodet, vilket kan leda till en minskning av mineralhalten i skeletten. Skeletten blir skörare och risken för benbrott ökar. Din läkare kommer att behandla detta enligt behandlingsriktlinjerna för hantering av skeletthälsa hos kvinnor som genomgått klimakteriet. Rådfråga läkare om risker och behandlingsalternativ.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Anastrozole Accord ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är anastrozol. Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Laktosmonohydrat (95,250 mg), povidon K-30, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat

Drageringsfilm: Titandioxid (E171), makrogol 300, hypromellos E-5


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Anastrozole Accord är vita till benvita, runda, kupade, filmdragerade tabletter med ’AHI’ präglat på ovansidan och slät undersida.


Anastrozole Accord tillhandahålles i blisterförpackningar om 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 och 300 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4 HF

Storbritannien


Tillverkare:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4 HF

Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-05-10

5