iMeds.se

Anastrozole Teva


Bipacksedel: Information tillanvändaren


Anastrozole Teva 1 mg filmdragerade tabletter


anastrozol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Anastrozole Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozole Teva

3. Hur du använder Anastrozole Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Anastrozole Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Anastrozole Teva är och vad det används förAnastrozol som finns i Anastrozole Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozole Teva


Använd inte Anastrozole Teva


Ta inte Anastrozole Teva om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Teva om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Anastrozole Teva


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Teva om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.


Tala om för vårdpersonalen att du tar Anastrozole Teva om du uppsöker sjukhus.


Andra läkemedel och Anastrozole Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozole Teva kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Anastrozole Teva.


Använd inte Anastrozole Teva om du redan använder något av följande läkemedel:


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

Ett läkemedel som kallas för en ”LHRH-analog”. Detta omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.


Graviditet och amning

Anastrozole Teva ska inte användas om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Anastrozole Teva om du blir gravid och tala med din läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Anastrozole Teva kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de tar Anastrozole Teva. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Anastrozole Teva innehåller laktos

Laktos är ett slags socker. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Anastrozole Teva


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Fortsätt att ta Anastrozole Teva så länge som läkaren har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år.


Användning för barn och ungdomar

Anastrozole Teva ska inte ges till barn och ungdomar.


Om du har tagit för stor mängd av Anastrozole Teva

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken eller rådgivning.


Om du har glömt att ta Anastrozole Teva

Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Anastrozole Teva

Sluta inte ta dina tabletter även om du mår bra, annat än om din läkare rekommenderar detta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (kan drabba fler än 1 av 10 användare):


Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare):


Om något av detta drabbar dig ska du ringa efter ambulans eller genast uppsöka läkare. Du kan behöva akut medicinsk behandling.


Effekter på skelettet

Anastrozole Teva minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Anastrozole Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Tablettkärna: laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E572), povidon K-30, natriumstärkelseglykolat typ A

Dragering: hypromellos (E464), makrogol 400 och 6000 och titandioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Sverige


Tillverkare:

Teva UK Ltd, Eastbourne, Storbritannien


Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederländerna


Galien LPS, Sens, France


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Ungern


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllö, Ungern


Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Tjeckien


Merckle GmbH, Blaubeuren, Germany


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-10-12

5