iMeds.se

Ancotil


Bipacksedel: Information till patienten


Ancotil 10 mg/ml infusionsvätska, lösning

flucytosin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ancotil är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Ancotil

3. Hur du använder Ancotil

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ancotil ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ancotil är och vad det används för


Ancotil innehåller flucytosin. Ancotil används för att behandla svampinfektioner hos barn, ungdomar och vuxna.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ancotil


Använd inte Ancotil:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Ancotil:

Du kan behöva lämna blodprov innan och under behandlingstiden.


Andra läkemedel och Ancotil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ancotil kan påverka eller påverkas av behandling med andra läkemedel:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, måste du tala om det för läkaren innan du använder detta läkemedel.


Preventivmetoder för män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder som behandlas med Ancotil ska använda effektiva preventivmedel under behandlingen och en månad därefter. Män som behandlas med Ancotil och deras kvinnliga partners i fertil ålder ska använda effektiva preventivmedel under behandlingen och i tre månader därefter.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Ancotil kan du uppleva förvirring, hallucinationer och trötthet. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ancotil innehåller natrium. Innehållet är 34,5 mmol (0,8 g) natrium per 250 ml En dos innehåller 48 mmol (1,1 g) natrium vid beräkning med 50 mg/kg flucytosin och en kroppsvikt på 70 kg. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Ancotil


Ancotil ges på sjukhus av sjukvårdspersonal. Läkaren kommer att bestämma hur länge behandlingen ska pågå och hur mycket Ancotil du ska få per dag.


Ancotil ges som en infusion i en ven. Vanligtvis ges infusionen fyra gånger per dygn med 6 timmars mellanrum. Varje infusion pågår 20-40 minuter. Behandlingstidens längd varierar från några veckor till flera månader.


Om du har använt för stor mängd av Ancotil

Din läkare kommer att bestämma hur mycket Ancotil du ska få och under hur lång tid. Om du är orolig över att du fått för mycket Ancotil, tala med läkare eller sjuksköterska.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


De flesta biverkningar förekommer under behandlingens första två till tre veckor.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ancotil ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Ancotil ska endast förvaras vid 18C – 25C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ancotil tillhandahålls i infusionsflaskor av glas á 250 ml i förpackningar om 5 flaskor.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under ”Särskilda anvisningar för hantering” nedan.


Förvaringsanvisningar

Ancotil ska endast förvaras vid 18C – 25C

Vid förvaring under 18C kan utfällning ske.

Vid förvaring över 25C kan omvandling till 5-fluorouracil ske.


Särskilda anvisningar för hantering

Ancotil infusionslösning kan ges samtidigt med andra infusionslösningar som innehåller natriumklorid för infusion (9 mg/ml), glukos för intravenös infusion (50 mg/ml) eller natriumklorid (1,8 mg/ml) och glukos (40 mg/ml) intravenös infusion.


Vid vissa typer av svampinfektioner, t ex meningoencefaliter, endokarditer och infektioner i ögats glaskropp, kan kombinationsbehandling med Ancotil infusionsvätska och amfotericin B övervägas. På grund av inkompatibilitet (utfällning) bör dock samtidig administrering i samma ven undvikas. Om samma infusionsset används, bör detta sköljas noga med glukoslösning mellan infusionerna.