iMeds.se

Andapsin

Information för alternativet: Andapsin 1 G/5 Ml Oral Suspension I Dospåse, Andapsin 200 Mg/Ml Oral Suspension, Andapsin 1 G Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2013-08-09

BIPACKSEDEL: information till användaren


Andapsin 1 g tabletter

Andapsin 200 mg/ml oral suspension

Andapsin 1 g/5 ml oral suspension, dospåse


Sukralfat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Andapsin är och vad det används för

2. Innan du tar Andapsin

3. Hur du tar Andapsin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Andapsin ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD ANDAPSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Andapsin är ett medel som används vid magsår. Det verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av övriga kroppsorgan. Andapsin bildar en skyddande hinna över magsåret. Hinnan sitter kvar i flera timmar och är ogenomtränglig för saltsyra och andra retande ämnen i magsäcken. På detta sätt påskyndas läkningsprocessen.


Andapsin används för läkning av sår i magsäcken och på tolvfingertarmen, som förebyggande behandling vid återkommande sår på tolvfingertarmen samt förebyggande behandling av större blödningar i magsäck och tolvfingertarm.


2. INNAN DU TAR ANDAPSIN


Ta inte Andapsin

Om du är allergisk (överkänslig) mot sukralfat eller något av övriga innehållsämnen i Andapsin.


Var särskilt försiktig med Andapsin

Om du har dålig njurfunktion bör du rådgöra med läkare innan behandling med Andapsin påbörjas.

Klumpar med osmältbart innehåll i magsäck eller tarm (besoarer) har rapporterats efter administrering av sukralfat hos patienter med störningar i mag-tarmkanalens rörelser på grund av operation, läkemedelsbehandling eller sjukdom som minskar mag-tarmkanalens rörelser.


Barn och ungdomar

Andapsin rekommenderas inte till barn under 14 år på grund av otillräckliga data.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Om du använder det blodförtunnande läkemedlet warfarin, bör du rådgöra med din läkare innan du påbörjar en samtidig Andapsinbehandling eftersom Andapsin kan påverka upptaget av warfarin.


Samtidigt intag av antacida och Andapsin bör undvikas eftersom Andapsin aktiveras i den sura miljön i magsäcken. Antacida bör tas ca 30 minuter före eller efter det att du har tagit Andapsin.


Vissa läkemedel mot infektioner (som innehåller amitriptylin, ciprofloxacin, grepafloxacin, norfloxacin, ofloxacin, doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin, teofyllin eller tetracyklin) och vissa medel mot svampinfektion (som innehåller ketokonazol) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Andapsin. Ta därför dessa läkemedel antingen två timmar före eller två timmar efter det att du har tagit Andapsin. Behandlande läkare behöver känna till annan samtidig medicinering.


Användning av Andapsin med mat och dryck

Ta inte Andapsin i samband med måltid. Minst 1 timme mellan andapsinintag och måltid rekommenderas.


Andapsin bör inte tas samtidigt som citrater (som exempelvis kan förekomma i brustabletter och läsk) eftersom det kan orsaka att du får för mycket aluminium i blodet. Andapsin bör tas minst 2 timmar skiljt från mat eller dryck som innehåller citrater. Tala med läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker.


Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Sukralfat går inte över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Andapsin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om några innehållsämnen i Andapsin

Andapsin 200 mg/ml oral lösning innehåller natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumpropylparahydroxibensoat (E217) vilket kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. HUR DU ANVÄNDER ANDAPSIN


Ta inte Andapsin i samband med måltid. Minst 1 timme mellan andapsinintag och måltid rekommenderas.


Oral suspension: skakas väl före intag.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna är 2-4 gram dagligen fördelat på 2-4 doser per dag.


Användning hos barn och ungdomar

Andapsin rekommenderas inte till barn under 14 år på grund av otillräckliga data.


Om du har tagit för stor mängd av Andapsin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du upplever att effekten av Andapsin är för stark eller svag för dig eller om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Andapsin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (drabbar fler än 1 patient av 100) är: Förstoppning.

Mindre vanliga biverkningar (drabbar färre än 1 patient av 100) är: Muntorrhet, illamående.

Sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 patient av 1000) är: Hudutslag, nässelfeber. Besoarer (klumpar med osmältbart innehåll i magsäck eller tarm) (se avsnitt 2).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergiska reaktioner med symtom som klåda, nässelfeber, ödem och andnöd.


Hos patienter med nedsatt njurfunktion kan små mängder aluminium tas upp från magtarmkanalen och ansamlas i kroppen. Dessa patienter kan då drabbas av bensjukdom, hjärninflammation och blodbrist.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR ANDAPSIN SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


För tabletter:

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


För plastflaska à 300 ml samt dospåsar 120 x 5 ml gäller:

Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Anv. före: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


I tablett: mikrokristallin cellulosa, karmelloskalcium, polyetylenglykol och magnesiumstearat.

I oral suspension: sackarinnatrium (sötningsmedel), natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol,

natriummetylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 219), natriumpropylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 217), xantangummi, smakämnen (karamell, anis) och renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Tablett 1 g (vit, avlång, kupad med skåra, 20 mm x 9,2 mm).

Tryckförpackning à 60 och 120 st.


Oral suspension 200 mg/ml (vit, karamellsmak).

Plastflaska à 300, dospåse à 120 x 5 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel godkändes senast

2013-08-09

4