iMeds.se

Ansatipin

Bipacksedel: Information till användaren


Ansatipin150 mg hård kapsel


rifabutin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ansatipin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Ansatipin

3. Hur du tar Ansatipin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ansatipin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ansatipin är och vad det används för


Ansatipin innehåller ett antibiotikum, som är verksamt mot infektioner orsakade av vissa mikroorganismer och mykobakterier. Ansatipin används för behandling av lungtuberkulos samt som förebyggande medel mot infektioner hos AIDS-patienter.


2. Vad du behöver veta innan du tar Ansatipin


Ta inte Ansatipin:

- om du är allergisk mot rifabutin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du behandlas med ritonavir.

- om du har gulsot.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Ansatipin:

om du har nedsatt lever- eller njurfunktion, speciellt om samtidig behandling med isoniazid pågår.


Urinen kan rödfärgas när man äter Ansatipin. Även andra kroppsvätskor som t ex upphostningar, tårvätska samt huden kan också rödfärgas. Mjuka kontaktlinser kan bli permanent rödfärgade.


Diarré kan förekomma vid användning av nästan alla antibakteriella medel, även Ansatipin. Kontakta läkare vid diarré, även om den uppstår efter att behandlingen avslutats.


Behandling med Ansatipin kan påverka vissa blodprover så att de inte ger tillförlitliga svar.


Andra läkemedel och Ansatipin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel.

Berätta för din läkare om du tar något av följande läkemedel innan du börjar ta Ansatipin:


Samtidig användning av Ansatipin och p-piller kan i enstaka fall orsaka utebliven effekt av p-piller. Därför ska andra preventivmedel användas under behandlingstiden.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Gaviditet

Erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Det finns en risk att fostret påverkas.


Amning

Det är inte känt om Ansatipin går över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Ansatipin


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Normal dos vid lungtuberkulos är 150-450 mg (1-3 kapslar) i upp till 6 månader. Som infektionsförebyggande medel till AIDS-patienter ges normalt 300 mg (2 kapslar) en gång per dag. Patienter över 70 år, patienter som väger under 50 kg samt patienter med starkt nedsatt njurfunktion får en lägre dos.


Om du har tagit för stor mängd av Ansatipin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Ansatipin

Fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du är osäker kontakta din läkare eller apotekspersonal


Om du slutar att ta Ansatipin

Sluta inte att ta Ansatipin utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Viktig information om några biverkningar:

Ansatipin kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en allvarlig brist på vita blodkroppar (agranulocytos, förekommer hos ett okänt antal användare). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Om synpåverkan eller ögonsymptom uppkommer vid behandling med Ansatipin bör en ögonspecialist kontaktas. Särskild försiktighet skall iakttas vid samtidig behandling med läkemedel innehållande klaritromycin och/eller flukonazol samt proteashämmare (som bl a används vid HIV-infektion).


Diarré kan förekomma. Kontakta läkare vid diarré, även om den uppstår efter att behandlingen avslutats.


Andra biverkningar som har rapporterats är:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10användare):

Minskning av antalet vita blodkroppar


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ansatipin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Hårda rödbruna kapslar innehållande ett brunt, kristallint pulver. Blisterförpackning med 30 kapslar.


Innehavare av godkännande för försäljning


Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-04-04

4