iMeds.se

Anti

Document: Anti cream PL change

Bipacksedel: Information till användaren

Anti 5 % kräm

aciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Anti är och vad det används för

2. Innan du använder Anti

3. Hur du använder Anti

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Anti ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Anti är och vad det används för


Anti kräm används för behandling av blåsor och sår på eller runt läpparna eller i ansiktet orsakade av herpes simplex virus. Orsaken till många munsår (herpes labialis) är ett virus som kallas herpes simplex. Viruset orsakar blåsor eller sår, framför allt på läpparna men också i andra delar av ansiktet. Virusinfektionen kan bryta ut när kroppens immunförsvar är försämrat, t ex vid förkylning eller annan infektion. Stark sol, stress eller menstruation kan också framkalla symtomen. Anti hämmar virusets förmåga att föröka sig vilket gör att infektionen avstannar och går tillbaka.


Aciclovir som finns i Anti kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Anti


Använd inte Anti

om du är allergisk (överkänslig) mot aciklovir eller något av övriga innehållsämnen i krämen (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Anti.


om du har mycket ökad infektionskänslighet t ex på grund av att du har AIDS eller har genomgått benmärgstransplantation, bör du endast använda Anti på läkares rekommendation.


Anti kräm är endast avsedd att användas på huden. Krämen kan vara lätt irriterande på slemhinnor. Undvik att få krämen i ögonen, i munnen och på andra slemhinnor. Om du av misstag får kräm i ögonen, skölj dem noggrant med vatten. Om du råkar få kräm i munnen är det inte farligt att oavsiktligt svälja krämen.


Barn

Anti ska ej användas till barn under 12 år.


Andra läkemedel och Anti

Det finns inga kända interaktioner (hur effekten av ett läkemedel kan påverkas av effekten av ett annat när de används samtidigt) vid användning av Anti tillsammans med andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Vid lokal användning av Anti tas mycket lite aciklovir upp i kroppen.


Anti påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfälligt bruk.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Anti påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Anti innehåller propylenglykol och cetylalkohol.

Anti innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation och cetylalkohol som kan orsaka lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Anti


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 12 år: Behandlingen ska påbörjas så snart de första tecknen på munsår uppkommer, helst inom 4 timmar. Infektionen brukar ge sig till känna genom att det sticker, svider eller kliar på det angripna stället. Tvätta händerna före och efter behandlingen för att undvika att infektionen förvärras eller sprids. Använd gärna en bomullspinne då du lägger på krämen för att undvika att sprida viruset eller att få bakterier i såret.


Anti kräm stryks på det angripna stället 5 gånger per dag med ca 4 timmars mellanrum under 5 dagar. Om du inte ser att Antiger effekt inom 5 dagar, eller om besvären förvärras, ska du avbryta behandlingen.


Stryk inte på krämen direkt före måltid då krämen lätt kan slickas av. För att undvika smittspridning till andra ställen på kroppen eller till ögonen, bör du undvika att i onödan beröra såret eller att låta andra göra det.


Om du använder mera Anti än vad du borde

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden. Ingen särskild behandling är nödvändig.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Anti orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Domningskänsla på behandlingsstället.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 och mer än 1 av 1000 användare): Övergående brännande eller stickande känsla på behandlingsstället. Lätt uttorkning eller fjällning av huden. Klåda.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 men fler än 1 av 10 000 användare): Hudrodnad. Kontakteksem på behandlingsstället. Vid känslighetstester är det vanligare med reaktion mot övriga innehållsämnen i krämen snarare än aciklovir.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Omedelbara överkänslighetsreaktioner inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem) och nässelfeber, om detta händer ska du omedelbart sluta ta Anti och kontakta läkare.


Om en svårare hudreaktion skulle uppträda, kan det bero på överkänslighet mot någon av de ingående beståndsdelarna. Du bör då avbryta behandlingen. Om besvären inte går över bör du kontakta läkare. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Anti ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6 Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är aciklovir. Ett gram kräm innehåller 50 mg aciklovir.

- Övriga innehållsämnen är stearoylmakrogolglycerider, dimetikon, cetylalkohol, lättflytande paraffin, vitt vaselin, propylenglykol och renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Krämen är vit och blank. Anti finns i två typer av förpackningar; pumpflaska och aluminiumtub, innehållande 2 gram kräm. Dessutom finns aluminiumtub 5 gram.


Innehavare av godkännande för försäljning

Meda OTC AB

Box 906

170 09 Solna


Tillverkare

C.P.M. ContractPharma GmbH & Co. KG

Frühlingstraße 7

DE-83620 Feldkirchen-Westerham

Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-01-21