iMeds.se

Aphiahsone

Läkemedelsverket 2015-09-03


Bipacksedel: Information till användaren


Aphiahsone 50 mikrogram/dos nässpray, suspension

mometasonfuroat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aphiahsone är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aphiahsone

3. Hur du använder Aphiahsone

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aphiahsone ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aphiahsone är och vad det används för


Vad är Aphiahsone?

Aphiahsone innehåller mometasonfuroat, en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider(kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.


Vad används Aphiahsone för?

Hösnuva och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

Aphiahsone används för behandling av symtom vid hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit hos vuxna och barn 3 år och äldre.


Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Aphiahsone minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.


Näspolyper

Aphiahsone används för behandling av näspolyper hos vuxna 18 år och äldre.


Näspolyper är små utväxter på slemhinnan inuti näsan och brukar påverka båda näsborrarna. Aphiahsone minskar inflammation i näsan vilket gör att polyperna gradvis krymper och minskar därmed en täppt känsla i näsa, vilket kan påverka andningen genom näsan.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aphiahsone


Använd inte Aphiahsone


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aphiahsone:


Tala med din läkare, under tiden du använder Aphiahsone


När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


Om du har kliande eller irriterade ögon, kan din läkare rekommendera att du använder andra läkemedel tillsammans med Aphiahsone.


Barn

Vid långvarig behandling med höga doser av nässprayer som innehåller kortikosteroider kan vissa biverkningar uppträda såsom att barn växer långsammare.


Det rekommenderas att regelbundet kontrollera längden hos barn som under lång tid behandlas med nässprayer som innehåller kortikosteroider. Tala med läkare om förändringar uppstår.


Andra läkemedel och Aphiahsone


Graviditet och amning

Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Aphiahsone hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen känd information om effekten av Aphiahsone påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aphiahsone innehåller bensalkoniumklorid

Aphiahsone innehåller innehåller bensalkoniumklorid vilket kan orsaka irritation i näsan.


3. Hur du använder Aphiahsone


Använd alltid Aphiahsone enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än din läkare ordinerat.


Behandling av hösnuva och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)


Användning hos vuxna och barn 12 år och äldre


Vanlig dos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.


När symtomen är under kontroll (symtomfri) kan din läkare råda dig att minska dosen.

Om du inte börjar känna dig bättre ska du uppsöka din läkare som kan rekommendera dig att öka dosen till den maximala dagliga dosen, som är fyra sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.


Användning hos barn i åldern 3 till 11 år


Vanlig dos är en sprayning i vardera näsborre en gång dagligen

Ifall du eller ditt barn har svåra besvär av hösnuva, kan läkaren rekommendera att du börjar använda Aphiahsone redan innan pollensäsongen börjar, eftersom detta bidrar till att förebygga dina hösnuvesymtom. I slutet av pollensäsongen bör dina hösnuvesymtom förbättras och behandlingen behövs kanske inte längre.


Näspolyper


Användning hos vuxna 18 år och äldre


Vanlig startdos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.Hur du förbereder din nässpray för användning

Din Aphiahsone nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätt tillbaks det efter användningen.

Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:

1. Skaka flaskan försiktigt.

2. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan. Gör inte hål i pipen.

3. Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.

Om du inte har använt sprayen under 14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.


Så här använder du din nässpray

1. Skaka flaskan försiktigt och ta av plastskyddet.

2. Snyt dig försiktigt.

3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren. Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt.

4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna.

5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har.

6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.

7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren.


Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.


Hur du rengör din nässpray

Det är viktigt att rengöra din nässpray regelbundet, annars kanske den inte fungerar på rätt sätt.

Avlägsna plastskyddet och dra loss pipen försiktigt.

Rengör pipen och plastskyddet i varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten.

Försök inte att rengöra pipen genom att sticka in en nål eller annat vasst föremål eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet.

Låt plastskyddet och pipen torka på en varm plats.

Sätt tillbaka pipen på flaskan och sätt på plastskyddet.

Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den används efter rengöringen.


Om du använt för stor mängd av Aphiahsone

Kontakta läkare om du oavsiktligt använt mer läkemedel än ordinerat.


Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Hos barn kan detta påverka tillväxt och utveckling.


Om du har glömt att använda Aphiahsone

Om du har glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt, ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Aphiahsone

Hos vissa patienterkan Aphiahsone börja lindra 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet. Sluta inte med behandlingen även om du känner dig bättre, om inte din läkaren sagt detta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Aphiahsone och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:


När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


Andra biverkningar

De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Aphiahsone eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aphiahsone ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Varje flaska bör användas inom 2 månader efter att den öppnats första gången. Öppna endast en flaska åt gången.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aphiahsone är en suspension för nässpray.

Flaskor innehållande 60 doser, 120 doser eller 140 doser.

Flaskor innehållande 60 doser, 120 doser eller 140 doser finns i förpackningar på 1 nässpray.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House, 2b Draycott Avenue, Kenton,

Middlesex, HA3 0BU, Storbritannien


Tillverkare

Farmea

10, rue Bouché Thomas Z.A.C Sud d’Orgemont

49000 Angers, Frankrike


Detta läkemedel är godkänt i EES medlemsstater under följande namn:

Danmark – Aphiahsone

Polen – Eztom

Sverige – Aphiahsone

Tyskland – Aphiasone 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-09-03