iMeds.se

Apo-Go

Läkemedelsverket 2015-11-02

BIPACKSEDEL: information till användaren


APO-go 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning


apomorfinhydroklorid


För användning hos vuxna


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad APO-go är och vad det används för

2. Innan du använder APO-g

3. Hur du använder APO-go

4. Eventuella biverkningar

5. Hur APO-go ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD APO-go ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Apomorfinhydroklorid tillhör en läkemedelsgrupp som kallas dopaminagonister och används för att behandla Parkinsons sjukdom. Det verkar genom att minska tiden med ”off” eller orörliga perioder hos personer som tidigare behandlats för Parkinsons sjukdom med levodopa och/eller andra dopaminagonister. Din läkare eller sjuksköterska hjälper dig att lära känna igen tecknen på när du behöver använda läkemedlet.


2. INNAN DU ANVÄNDER APO-go


Använd inte APO-go:


Var särskilt försiktig med APO-go:

Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal:


Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om:

Du använder läkemedel som är kända för att kunna påverka hur ditt hjärta slår. Detta innefattar läkemedel som används vid problem med hjärtrytmen (såsom kinidin och amiodaron), vid depression (däribland tricykliska antidepressiva såsom amitriptylin och imipramin) och vid bakterieinfektioner (”makrolidantibiotika” såsom erytomycin, azitromycin och klaritromycin) samt domperidon.


Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen


Användning av andra läkemedel

Om du använder APO-go samtidigt som du tar andra läkemedel kan detta påverka effekten av dessa. Detta gäller särskilt för:Din läkare kommer att tala om för dig om du behöver justera dosen av apomorfin eller något av de andra läkemedlen.


Om du använder både levodopa (ett annat läkemedel vid Parkinsons sjukdom) och apomorfin bör din läkare ta regelbundna blodprover.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Användning av APO-go med mat och dryck

Mat och dryck påverkar inte effekten av APO-go.


Graviditet och amning

Graviditet

APO-go bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder APO-go om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid.


Amning

Det är inte känt om APO-go utsöndras i modersmjölk. Tala med din läkare om du ammar eller planerar att amma. Din läkare kommer förklara för dig om du ska fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta medicineringen.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

APO-go kan orsaka dåsighet och uttalad trötthet. Kör inte motorfordon eller använd inte verktyg eller maskiner om APO-go påverkar dig på detta sätt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i APO-go

APO-go innehåller natriummetabisulfit som i sällsynta fall kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner med symtom såsom utslag, klåda, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, svullen eller röd tunga. Om du får någon av dessa biverkningar uppsök omedelbart närmaste akutmottagning.


APO-go innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 10 ml, dvs. är näst intill “natriumfritt”.


3. HUR DU ANVÄNDER APO-go


Använd alltid APO-go enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandling med domperidon bör påbörjas minst 2 dagar innan APO-go behandlingen för att förhindra illamående eller kräkningar.


Använd inte APO-go om:

lösningen har blivit grön

lösningen är grumlig eller om du ser partiklar i den.


Var APO-go ska injiceras

Injicera APO-go under huden (subkutant), såsom din läkare eller sjuksköterska visat dig.

APO-go får inte injiceras i en ven.


Dosering

Mängden och hur ofta du behöver använda APO-go styrs av dina individuella behov. Din läkare kommer att diskutera detta med dig och kommer att berätta hur mycket läkemedel du ska använda. Den dos som är lämplig för dig har bestämts vid en inledande bedömning på en specialistklinik.Om dina symtom inte kan kontrolleras tillräckligt väl med enskilda injektioner eller om du behöver mer än 10 injektioner dagligen, kan du behöva kontinuerlig infusion av apomorfin. Din läkare eller sjuksköterska avgör om du behöver den typen av behandling.

Vid kontinuerlig infusion:Din läkare kommer att avgöra vilken typ av infusionspunp som ska användas. Rådfråga din läkare, sjuksköterska eller på apoteket om du är osäker.


Vad du behöver för injektion av APO-go

För injektion behövs:


Hur du öppnar APO-go

Det finns två olika typer av ampuller


Ampuller med en enkel prick: