iMeds.se

Apo-Go Pen

Information för alternativet: Apo-Go Pen 10 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-11-02

BIPACKSEDEL: information till användaren


APO-go PEN 10 mg/ml injektionsvätska, lösning


apomorfinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad APO-go Pen är och vad det används för

2. Innan du använder APO-go Pen

3. Hur du använder APO-go Pen

4. Eventuella biverkningar

5. Hur APO-go Pen ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD APO-go PEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Apo-go Pen innehåller apomorfinlösning för injektion. Den injiceras under huden (subkutant). Den aktiva substansen i APO-go Pen är apomorfinhydroklorid. Varje milliliter lösning innehåller 10 mg apomorfinhydroklorid.


Apomorfinhydroklorid tillhör en läkemedelsgrupp som kallas dopaminagonister. APO-go Pen används för att behandla Parkinsons sjukdom. Apomorfin minskar tiden med ”off” eller orörliga perioder hos personer som tidigare behandlats för Parkinsons sjukdom med levodopa och/eller andra dopaminagonister. Din läkare eller sjuksköterska hjälper dig att lära känna igen tecknen på när du behöver använda läkemedlet.


Trots namnet innehåller apomorfin inte morfin.


2. INNAN DU ANVÄNDER APO-go PEN


Använd inte APO-go Pen:Var särskilt försiktig med APO-go Pen:

Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal:


Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.


Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om:

Du använder läkemedel som är kända för att kunna påverka hur ditt hjärta slår. Detta innefattar läkemedel som används vid problem med hjärtrytmen (såsom kinidin och amiodaron), vid depression (däribland tricykliska antidepressiva såsom amitriptylin och imipramin) och vid bakterieinfektioner (”makrolidantibiotika” såsom erytromycin, azitromycin och klaritromycin) samt domperidon.


Användning av andra läkemedel

Om du använder APO-go Pen samtidigt som du tar andra läkemedel kan detta påverka effekten av dessa. Detta gäller särskilt för:Din läkare kommer att tala om för dig om du behöver justera dosen av apomorfin eller något av de andra läkemedlen.


Om du använder både levodopa (ett annat läkemedel vid Parkinsons sjukdom) och apomorfin bör din läkare ta regelbundna blodprover.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Användning av APO-go Pen med mat och dryck

Mat och dryck påverkar inte effekten av APO-go Pen.


Graviditet och amning

Graviditet

APO-go Pen bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder APO-go Pen om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid.


Amning

Det är inte känt om APO-go Pen utsöndras i modersmjölk. Tala med din läkare om du ammar eller planerar att amma. Din läkare kommer förklara för dig om du ska fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta medicineringen.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

APO-go Pen kan orsaka dåsighet och uttalad trötthet. Kör inte motorfordon eller använd inte verktyg eller maskiner om APO-go Pen påverkar dig på detta sätt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i APO-go Pen

APO-go Pen innehåller natriumbisulfit som i sällsynta fall kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner med symtom såsom utslag, klåda, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, svullen eller röd tunga.

Om du får någon av dessa biverkningar uppsök omedelbart närmaste akutmottagning.


APO-go Pen läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 10 ml, dvs. är näst intill “natriumfritt”.


3. HUR DU ANVÄNDER APO-go PEN


Använd alltid APO-go Pen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandling med domperidon bör påbörjas minst 2 dagar innan APO-go Pen behandlingen för att förhindra illamående eller kräkningar.


Använd inte APO-go Pen om:


Var APO-go Pen ska injiceras

Injicera APO-go Pen under huden (subkutant), såsom din läkare eller sjuksköterska visat dig.

APO-go Pen får inte injiceras i en ven.


Dosering

Mängden och hur ofta du behöver använda APO-go Pen styrs av dina individuella behov. Din läkare kommer att diskutera detta med dig och kommer att berätta hur mycket läkemedel du ska använda. Den dos som är lämplig för dig har bestämts vid en inledande bedömning på en specialistklinik.Innan du använder APO-go Pen, studera din penna och bilden nedan för att bekanta dig med ditt läkemedel.

1Gerade Verbindung mit Pfeil 31 Gerade Verbindung mit Pfeil 33 Gerade Verbindung mit Pfeil 34 ) Doseringsratt

Gerade Verbindung mit Pfeil 30

7) Pil som visar vald dos


8) Siffror som visar dos per injektion (1-10 mg)9) Gradering (i mg) på cylinderampullen som visar totalmängden apomorfin

i pennan.


4Gerade Verbindung mit Pfeil 22 ) Membran


1Gerade Verbindung mit Pfeil 18 0) Nål*


6Gerade Verbindung mit Pfeil 20 ) Nålskydd*


3Gerade Verbindung mit Pfeil 40 ) Pennans ytterhylsa


2Gerade Verbindung mit Pfeil 39 ) Nål i förseglad förpackning* innehållande

10) nål,

6) nålskydd

5) skyddskon*Denna förpackning innehåller INTE nålar för pennans användning.

Använd pennålar som inte är längre än 12 mm (1/2”) och inte smalare än 0,33 mm (29 G).

Pennålar som rekommenderas för användning i insulinpennor passar i APO-go Pen.


VIKTIGT: Drag inte ut den röda doseringsratten (se 1) innan du ställt in dosen (se ”Ställ in rätt dos”).


Montering av nålen

Innan du använder APO-go Pen behöver du sterila spritkompresser och en nål i sin skyddskon (se 2).

Ta ut pennan ur kartongen och ta av ytterhylsan (se 3).
(c) Torka membranet (se 4) med en spritkompress.


(d) Ta av skyddspapperet från nålkonen (se 2).

(e) Det är viktigt att nålen hålls i rak linje med pennan då den sätts fast, som bilden ovan visar. Om nålen inte fästs rakt på pennan kan det hända att pennan kommer att läcka.