iMeds.se

Apo-Go Pumpfill

Information för alternativet: Apo-Go Pumpfill 5 Mg/Ml Infusionsvätska, Lösning I Förfylld Spruta, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-11-02

BIPACKSEDEL: information till användaren


APO-go Pumpfill 5 mg/ml infusionsvätska, lösning i förfylld spruta

Apomorfinhydroklorid


För användning hos vuxna


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad APO-go Pumpfill är och vad det används för

2. Innan du använder APO-go Pumpfill

3. Hur du använder APO-go Pumpfill

4. Eventuella biverkningar

5. Hur APO-go Pumpfill ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD APO-go Pumpfill ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Apomorfinhydroklorid tillhör en läkemedelsgrupp som kallas dopaminagonister, som används för att behandla Parkinsons sjukdom. Apomorfin minskar tiden med besvärliga parkinsonsymtom s.k. ”off perioder”hos personer som tidigarebehandlatsför Parkinsons sjukdom med levodopa och/eller andra dopaminagonister.

Din läkare eller sjuksköterska hjälper dig att lära känna igen tecknen på när du behöver använda läkemedlet.


2. INNAN DU ANVÄNDER APO-go Pumpfill


Använd inte APO-go Pumpfill:


Var särskilt försiktig med APO-go Pumpfill


Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.


Berätta för din läkare eller sjuksköterska om någon av ovanstående tillstånd överensstämmer med dig.


Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om:

Du använder läkemedel som är kända för att kunna påverka hur ditt hjärta slår. Detta innefattar läkemedel som används vid problem med hjärtrytmen (såsom kinidin och amiodaron), vid depression (däribland tricykliska antidepressiva såsom amitriptylin och imipramin) och vid bakterieinfektioner (”makrolidantibiotika” såsom erytromycin, azitromycin och klaritromycin) samt domperidon.


Användning av andra läkemedel

Behandlingseffekten kan påverkas om APO-go Pumpfill tas samtidigt som vissa andra läkemedel (såsom klozapin eller blodtryckssänkande läkemedel eller läkemedel mot Parkinsons sjukdom). Läkaren kommer att tala om för dig om dosen för APO-go Pumpfill eller något av de andra läkemedlen behöver justeras.

Tala därför om för din läkare eller apotekspersonalen om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Användning av med APO-go Pumpfill med mat och dryck

Mat och dryck påverkar ej APO-go Pumpfill.


Graviditet och amning

Graviditet

APO-go Pumpfill bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder APO-go Pumpfill om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid.


Amning

Det är inte känt om APO-go Pumpfill utsöndras i modersmjölk. Tala med din läkare om du ammar eller planerar att amma. Din läkare kommer förklara för dig om du ska fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta medicineringen.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte om APO-go Pumpfill gör dig sömnig. Använd inte verktyg eller maskiner om APO-go Pumpfill gör dig sömnig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i APO-go Pumpfill

Natriummetabisulfit kan i sällsynta fall orsaka en allvarlig allergisk reaktion och andnings-svårigheter.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 10 ml, dvs. är

näst intill ”natriumfritt”.


3. HUR DU ANVÄNDER APO-go Pumpfill


Denna infusion ges subkutant (dvs. i området under huden).


Sprutan får ej användas om lösningen blivit grönfärgad.


Använd alltid APO-go Pumpfill enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

APO-go Pumpfill har konstruerats för kontinuerlig infusion med en sprutpump. APO-go Pumpfill får inte användas för intermittent injektion. Läkaren beslutar om vilken minipump och/eller sprutpump och dosinställning du bör använda.


Både dosen APO-go Pumpfilloch tiden som krävs för behandlingen varje dag styrs av dina individuella behov. Din läkare kommer att tala om för dig hur mycket läkemedel du ska administrera.

Den dos som är lämpligast för dig har bestämts vid en inledande bedömning på en specialistklinik. Vanlig infusionsdos per timme är 1 till 4 mg apomorfinhydroklorid. Kontinuerlig infusion ges vanligtvis medan du är vaken och avslutas innan du börjar sova. Daglig dos av apomorfinhydroklorid får ej överskrida 100 mg. Din läkare eller sjuksköterska bestämmer vilken dos som är bäst för dig.


Ett annat infusionsställe bör användas var 12:e timme.


Läkemedlet skall ej injiceras i en ven.


APO-go Pumpfill behöver inte spädas före användning. APO-go Pumpfill skall inte blandas med andra läkemedel.


Om du använt för stor mängd av APO-go Pumpfill


Om du har glömt att använda APO-go Pumpfill


Om du slutar att använda APO-go Pumpfill

kontakta läkare innan du avslutar behandlingen för att diskutera om ett eventuellt avslutande av behandlingen är lämpligt för dig.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan APO-go Pumpfill orsaka biverkningar men alla användarebehöver inte få dem.Meddela din läkare om du tror att läkemedlet får dig att må dåligt eller om du upplever något av följande:


Mycket vanlig(fler än 1 person av 10)


förhårdnader och knutor under huden vid injiceringsstället som är ömma, plågsamma och som kan vara röda och kliande. För att undvika dessa knutor bör du byta injektionsställe varje gång du ska sätta in nålen.


Vanlig (1-10 personer av 100)


illamående eller kräkningar speciellt när du börjar använda APO-go Pumpfill.

Behandling med domperidon bör påbörjas minst 2 dagar innan APO-go Pumpfill behandlingför att förhindra illamående eller kräkningar. Om du är illamående trots domperidon, eller om du inte tar domperidon och kräks, skall du snarast tala om detta för läkaren eller sjuksköterskan.


Mindre vanlig(1-10 personer av 1000)Sällsynt (1-10 personer av 10 000)Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Du kan uppleva följande biverkningar:


svullnad av ben, fötter eller fingrar.

Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

  • En stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj

  • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

  • Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar

  • Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger


Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska . Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. HUR APO-go Pumpfill SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara den förfyllda sprutan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25oC.


Öppnad APO-go Pumpfill skall användas omedelbart och återstående lösning ska kastas. Endast för engångsbruk.


Använd inte APO-go Pumpfill om lösningen blivit grön. APO-go Pumpfill skall endast användas när lösningen är klar, färglös och fri från synliga partiklar.


Använd innehållet i en förfylld spruta omedelbart efter öppnandet. Var försiktig med att inte stänka lösning på dig själv, eller t.ex. på en matta eftersom lösningen kan orsaka grönfärgning. Den tömda förfyllda glassprutan med plastspruta och adaptor skall kasseras i behållare för vassa föremål.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är apomorfinhydroklorid. 1 ml lösning innehåller 5 mg apomorfinhydroklorid. Varje 10 ml förfylld spruta innehåller 50 mg apomorfinhydroklorid


Övriga innehållsämnen är:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

APO-go Pumpfill är en lösning för infusion, förfylld glasspruta. Lösningen är klar och färglös.


APO-go Pumpfill tillhandahålls i klar förfylld glasspruta. Varje förpackning innehåller 5 förfyllda sprutor med 10 ml lösning i en pappask. Multipelförpackningar med 25 (5x5) och multipelförpackningar med 50 (10x5) finns att få i vissa länder.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Britannia Pharmaceuticals Limited

200 Longwater Avenue

Green Park

Reading, Berkshire

RG2 6GP

Storbritannien


Tillverkare:

Catalent Belgium S.A.

Font Saint Landry 10

B-1120 Bryssel (Neder Over Heembeek)

Belgien


Eller


Britannia Pharmaceuticals Limited

200 Longwater Avenue

Green Park

Reading, Berkshire

RG2 6GP

Storbritannien


Eller


Rovi Contract manufacturing, S.L.,

Julián Camarillo, 35

Madrid 28037

Spanien


Eller


STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Information lämnas av:

NordicInfu Care AB

Box 1225

131 28 Nacka strand


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike, Tyskland: APO-go 5mg/ml Infusionslösung in einer Fertigspritze

Bulgaria: АПО-гo ПНС 5mg/ml Разтвор за инфузия в предварително напълнена спринцовка

Cypern: APO-go® PFS 5mg/ml Διάλυμα για Έγχυση σε Προγεμισμένη Σύριγγα

Danmark: APO-go Pumpfill 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Frankrike, Luxemburg: APOGO 5mg/ml Solution pour Perfusion en Seringue Préremplie

Grekland: APO-go PFS 5mg/ml

Ungern: Britaject 5mg/ml oldatos infúzió előretöltött fecskendőben

Island: Apo-go Pumpfill 5mg/ml innrennslislyf, lausn

Irland, Storbritannien, Malta: APO-go PFS 5mg/ml Solution for Infusion in Pre-filled Syringe

Nederländerna:APO-go 5mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit

Norge: Britaject 5mg/ml infusjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Polen: APO-go PFS, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Portugal: Apo-go 5mg/ml Solução para perfusão em seringa pré-cheia

Rumänien: APO-go 5mg/ml soluţie perfuzabilă în seringă preumplută unidoză

Slovakien: APO-go® 5mg/ml infúzny roztok naplený v injekčnej striekačke

Slovenien: APO-go 5 mg/ml raztopina za infundiranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Spanien: APO-go PFS 5 mg/ml Solución para Perfusión en Jeringa Precargada

Sverige: APO-go Pumpfill 5 mg/ml infusionsvätska, lösning i förfylld spruta


Denna bipacksedel ändrades senast:2015-11-02

8