iMeds.se

Apodorm

Information för alternativet: Apodorm 5 Mg Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-01-02

Bipacksedel: Information till användaren


Apodorm 5 mg tabletter


nitrazepam


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Apodorm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Apodorm

3. Hur du använder Apodorm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Apodorm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Apodorm är och vad det användsför


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


Apodorm används främst vid sömnsvårigheter men också vid behandling av olika typer av epilepsi.


Apodorm är sövande, lugnande, muskelavslappande och även kramplösande. Vid sömnsvårigheter förkortar Apodorm insomningstiden och minskar benägenheten för spontant uppvaknande under natten. Vid epilepsi förhindrar Apodorm att signaler (som utlöser ett epileptiskt anfall), sprids i hjärnan. Därigenom dämpas pågående anfall och nya anfall förhindras.


2. Vad du behöver veta innan du använder Apodorm.


Använd inte Apodorm:

Apodorm ska användas med försiktighet av äldre personer.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Apodorm:

Du ska vara uppmärksam på följande:

Risk för vanebildning finns med Apodorm. Använd därför inte Apodorm mer än vad läkaren har ordinerat.

Användning av Apodorm mot sömnsvårigheter bör inte överstiga 4 veckor, inklusive nedtrappningen. När fysiskt beroende en gång utvecklats kommer plötsliga utsättande att åtföljas av abstinensbesvär.


Långvarig användning av Apodorm kan leda till tillvänjning och beroende av medicinering. Risken är större om du någon gång har haft alkohol- eller drogmissbruk.

Om du är beroende, kan du få abstinensbesvär efter abrupt utsättning av behandling (se "Om du slutar att ta Apodorm").


När du tagit Apodorm, försök sova ostört i 7-8 timmar. Detta minskar risken för minnesluckor.


Kombination av nitrazepam och narkotiska analgetika kan göra att man upplever en förstärkning av eufori, vilket leder till en ökning av risken för psykiskt beroende.


Andra läkemedel och Apodorm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka effekten av Apodorm och Apodorm kan även påverka effekten av andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering såsom:

Apodorm med alkohol

Alkohol ska undvikas i samband med Apodorm-behandling, eftersom Apodorm förstärker alkoholens effekt.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Apodorm under graviditet.

Amning

Apodorm går över i modersmjölk, Apodorm bör inte användas av ammande mödrar.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Apodorm kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Apodorm innehåller l
aktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du ta denna medicin.


3. Hur du använder Apodorm


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Den rekommenderade dosen ska inte överskridas.


Tabletterna kan tas hela eller delas.


Vanlig dos:

Hos äldre kan förvirringstillstånd förekomma vid för hög dosering.

Behandlingen med Apodorm ska vara så kort som möjlig.


Om du har använt för stor mängd av Apodorm

Symtom till överdos kan variera från dåsighet till koma. I lindriga fall är symtomen dåsighet, mental förvirring och onormal psykisk trötthet (letargi). I allvarligare fall kan symtomen vara; svårighet att koordinera muskler (ataxi), onormalt lågt blodtryck (hypotoni), yrsel, muskelsvaghet, talsvårigheter, aggressivitet eller hallucinationer.

Om du fått i Dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Om du har glömt att använda Apodorm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Apodorm
Avbryt inte behandling själv utan att rådfråga din läkare.
Om du plötsligt slutar att ta Apodorm, kan du få abstinensbesvär. Symtomen kan vara:

huvudvärk, muskelsmärta, ångest, spänning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet.


I svåra fall kan följande symtom uppträda:

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare ):

I början av behandlingen kan man känna sig lite dåsig, men det går vanligen över efter några dagar.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Apodorm ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

5 mg tabletter: vita, ovansida med mittskåra märkt 'AL', undersida märkt 'A5'.


Förpackningsstorlekar:

Tabletter 5 mg:

Blister: 98x1 st, endos, 20 st, 50 st, 100 st eller Plastburk: 100 st


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-01-02