iMeds.se

Aprokam

Document: Aprokam powder for solution for injection PL change

Bipacksedel: Information till patienten


Aprokam 50 mg pulver till injektionsvätska, lösning

Cefuroxim


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aprokam är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du ges Aprokam

3. Hur Aprokam ges

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aprokam ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aprokam är och vad det används för2. Vad du behöver veta innan du ges Aprokam


Använd inte Aprokam

om du är allergisk (överkänslig) mot cefuroxim eller mot något annat antibiotikum som tillhör gruppen cefalosporiner.


Varningar och försiktighet

Prata med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Aprokam:


Aprokam ges enbart som injektion i ögat (intrakameral användning).

Aprokam ska ges under aseptiska förhållanden (rena och bakteriefria) under gråstarroperation.

En injektionsflaska ska bara användas till en enda patient.


Andra läkemedel och Aprokam

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning


3. Hur Aprokam gesOm du har fått för mycket, eller för litet, Aprokam

Din behandling ges vanligtvis av sjukvårdspersonal. Om du tror att du har missat en dos eller fått för mycket av läkemedlet, rådfråga din läkare eller sjuksköterska.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar är mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Allvarlig allergisk reaktion som medför svårigheter att andas eller yrsel.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aprokam ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och etiketten på injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.Ljuskänsligt.


För engångsanvändning.

Efter beredning ska läkemedlet användas omedelbart.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är cefuroxim (som cefuroxinnatrium).

En injektionsflaska innehåller 50 mg cefuroxim.

Efter beredning innehåller 0,1 ml lösning 1 mg cefuroxim.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 millimol natrium (23 mg) per dos, vilket är pratiskt taget ”natriumfritt”.

Inga andra innehållsämnen ingår.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aprokam är ett vitt till nästan vitt pulver för injektionslösning i injektionsflaskor.


Förpackningen innehåller 1 eller 10 eller 20 injektionsflaskor eller 10 injektionsflaskor tillsammans med 10 stycken sterila filterkanyler. Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Laboratoires Thea

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Frankrike


Tillverkare:

Biopharma S.R.L.

Via Delle Gerbere, 22/30 (loc. S. Palomba)

00134 Rom (RM)

Italien


eller


Laboratoires Thea

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Frankrike


Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EES under följande namn:

Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Island, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Storbritannien APROKAM

Cypern, Grekland, Spanien PROKAM

Irland APROK


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-10-03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande information är endast avsedd för medicinsk personal eller hälsovårdspersonal:


Inkompabiiteter

Inga inkompabiliteter med de mest använda produkterna vid kataraktkirurgi har rapporterats i litteraturen. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel utom de som nämns nedan [natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion].


Beredning och administrering av Aprokam


Engångsbehållare för enbart intrakameral användning.


Aprokam ska efter beredning ges som intraokulär injektion i ögats främre kammare (intrakameral injektion) av en ögonkirurg under rekommenderade aseptiska förhållanden vid kataraktkirurgi.


Den beredda lösningen ska inspekteras visuellt och ska bara användas om den är en färglös till gulaktig lösning, fri från synliga partiklar.

Läkemedlet ska användas omedelbart efter beredning och inte sparas för senare användning.


Den rekommenderade dosen av cefuroxim är 1 mg i 0,1 ml natriumklorid 9 mg/ml

(0, 9%) injektionslösning.


INJICERA INTE MER ÄN DEN REKOMMENDERADE DOSEN


Injektionsflaskan är för engångsbruk.


En injektionsflaska för endast en patient. Klistra in flagg-etiketten från flaskan i patientjournalen.


För beredning av Aprokam för intrakameral administrering, var god se följande instruktioner:


Skall desinficeras

Kontrollera att ”flip-off”-locket är intakt innan det avlägsnas.


Desinficera ytan på gummiproppen före steg 3.

Håll injektionsflaskan upprätt och tryck in den sterila kanylen vertikalt genom mitten av injektionsflaskans gummipropp. Injicera 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska aseptiskt.

Skaka försiktigt tills lösningen är fri från partiklar.

kanyl med ett 5 µm filter

Fäst en steril kanyl (18G x 1½”, 1.2 mm x 40 mm) försedd med ett 5 mikrometerfilter (membran av akryl-sampolymer på fiberduk av nylon) på en 1 ml steril spruta (den sterila kanylen med 5-mikrometerfilter kan finnas tillgänglig i förpackningen). Håll injektionsflaskan upprätt och tryck därefter in den 1 ml sterila sprutan vertikalt genom mitten av injektionsflaskans gummipropp.


minst 0,1 ml

Minst 0,1 ml av lösningen dras aseptiskt upp i sprutan.

Avlägsna nålen från sprutan och fäst en steril främre-kammare kanyl på sprutan.

Tryck försiktigt ut luften från sprutan och ställ in dosen på 0,1 ml strecket på sprutan. Sprutan är nu klar för injektion.

Efter användning ska överbliven lösning kasseras. Spara den inte för senare användning.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Kassera använda kanyler i behållare avsedda för vassa föremål.


9