iMeds.se

Aquagen Sq Hundhår

Information för alternativet: Aquagen Sq Hundhår 100 000 Sq-E/Ml Pulver Och Vätska Till Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2013-12-04

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Aquagen SQ Björk

Björk


Aquagen SQ Timotej

Timotej


Aquagen SQ Gråbo

Gråbo


Aquagen SQ Hästepitel

Hästepitel


Aquagen SQ Hundhår

Hundhår


Aquagen SQ Katthår

Katthår


Aquagen SQ Dermatophagoides pteronyssinus

Dermatophagoides pteronyssinus


Aquagen SQ Dermatophagoides farinae

Dermatophagoides farinae


pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

100 000 SQ-E/ml


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aquagen SQ är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aquagen SQ

3. Hur du använder Aquagen SQ

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aquagen SQ ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD AQUAGEN SQ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Aquagen SQ är ett frystorkat allergenextrakt som skall lösas upp med ALK-Diluent före användning. Allergenet är det ämne, som framkallar den allergiska reaktionen.


Aquagen SQ används vid behandling av allergiska sjukdomar framkallade av allergen och påverkar den grundläggande orsaken till den allergiska sjukdomen.


Aquagen SQ rekommenderas normalt inte för behandling av allergi hos barn under fem år.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER AQUAGEN SQ


Läkaren kommer att undersöka dig och vägleda dig innan behandlingen påbörjas.


Använd inte Aquagen SQ


Var särskilt försiktig med Aquagen SQ


Du bör dessutom undvika stark fysisk aktivitet, varma bad, och alkoholhaltiga drycker på injektionsdagen.


Om du är tveksam till något kring behandlingen eller önskar ytterligare information vänligen kontakta din läkare.


Andra läkemedel och Aquagen SQ

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandling med Aquagen SQ skall ej ges samtidigt med beta-receptorblockerande läkemedel.


Andra vaccinationer, exempelvis stelkrampsvaccination, bör ej utföras tidigare än en vecka före respektive en vecka efter senaste injektion med Aquagen SQ.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Behandling med Aquagen SQ skall inte påbörjas under graviditet. Om du blir gravid under behandlingen skall du tala med din läkare om riskerna med att fortsätta behandlingen.


Okänt om Aquagen SQ går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Aquagen SQ har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER AQUAGEN SQ


Allergivaccination med Aquagen SQ är en injektionsbehandling. Injektionerna ges i din arm, strax under huden. Injektionerna skall alltid ges av en läkare eller sjuksköterska.


Behandlingen sker i två faser: uppdoseringsfasen och underhållsfasen.


Uppdoseringsfasen:

Uppdosering görs efter ett av läkaren förutbestämt schema.

Injektionerna ges under uppdoseringsfasen vanligen en gång i veckan. För varje injektion ökas dosen stegvis tills högsta tolererbara dos, eller underhållsdosen 100 000 SQ-E/ml är nådd.

Uppdoseringsfasen tar vanligen 8 – 12 veckor. Om läkaren anser det ändamålsenligt kan en s.k. snabbuppdosering göras under sjukhusvistelse. Om du är mycket känslig kommer läkaren att anpassa dosökningarna efter dina behov.


Underhållsfasen:

Högsta rekommenderade underhållsdos är 1 ml av 100 000 SQ-E/ml. Underhållsdosen kan även anpassas individuellt efter din känslighet mot allergenet.

När underhållsdosen är nådd sker en stegvis ökning av tidsintervallet mellan injektionerna. Intervallet ökas till 2 och 4 veckor. Därefter ges injektionerna var 4:e vecka + 1 vecka under 3 – 5 år.


För att eventuella allergiska reaktioner skall upptäckas och kunna behandlas skall du stanna på mottagningen 30 minuter efter injektionen.


Samtidig behandling med flera allergener

Det finns möjlighet för behandling med flera allergener samtidigt.


Om du använt för stor mängd av Aquagen SQ

Behandling med Aquagen SQ ges av en läkare. Vid eventuell överdosering övervakas och behandlas du av läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Lokala reaktioner, såsom klåda, rodnad och svullnad, kan förekomma vid injektionsstället efter varje injektion. Andra allergiska reaktioner, såsom rodnad och svullnad i ögonen, hösnuva, nässelfeber och astma kan uppstå i sällsynta fall. Reaktionerna uppstår vanligtvis inom 30 minuter efter injektionen. Motsvarande reaktioner som senreaktioner kan uppstå 6-24 timmar efter injektion. Reaktionerna beror på det allergen som injicerats.


En risk för anafylaktisk chock (hosta, kräkningar, kramp och blodtrycksfall) föreligger, men är mycket sällsynt.


De allergiska reaktionerna används av läkaren för justering av dosen.


Ledsmärta och ledsvullnad har rapporterats i samband med immunterapi (förekommer hos okänt antal användare).


Vid eventuella allergiska reaktioner skall du omedelbart kontakta din läkare för att få adekvat behandling.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. HUR AQUAGEN SQ SKA FÖRVARAS


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Aquagen SQ förvaras på kliniken.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarhet för bruten förpackning är 6 månader.


Förvaras i kylskåp (2oC – 8oC). Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Efter beredning/spädning med ALK-Diluent, vid förvaring i kylskåp, kan lösningen användas inom:


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


- De aktiva substanserna är:

Aquagen SQ Björk - Björk

Aquagen SQ Timotej - Timotej

Aquagen SQ Gråbo - Gråbo

Aquagen SQ Hästepitel - Hästepitel

Aquagen SQ Hundhår - Hundhår

Aquagen SQ Katthår - Katthår

Aquagen SQ Dermatophagoides pteronyssinus - Dermatophagoides pteronyssinus

Aquagen SQ Dermatophagoides farinae - Dermatophagoides farinae


- Övriga innehållsämnen är mannitol


ALK-Diluent: Humant serum albumin, natriumklorid, natriumvätekarbonat, fenol, vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Aquagen SQ är ett frystorkat allergenextrakt som skall lösas upp med ALK-Diluent före användning.


Aquagen SQ finns som underhållsförpackning med styrkan 100 000 SQ-E/ml. Dessutom finns en separat förpackning med ALK-Diluent. Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.


Aktiviteten uttrycks i enheten SQ-E/ml.


Efter upplösning med ALK-Diluent är aktiviteten per 1 ml 100 000 SQ-E.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm

Danmark


Information lämnas av:

ALK Nordic A/S, Danmark Filial

Box 10073

434 21 Kungsbacka

tfn: 0300-185 45

fax: 0300-139 10

e-post: infose@alk.net


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-12-04