iMeds.se

Arcoxia

Information för alternativet: Arcoxia 60 Mg Filmdragerad Tablett, Arcoxia 120 Mg Filmdragerad Tablett, Arcoxia 90 Mg Filmdragerad Tablett, Arcoxia 30 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Arcoxia30 mg filmdragerade tabletter

Arcoxia60 mg filmdragerade tabletter

Arcoxia90 mg filmdragerade tabletter

Arcoxia120 mg filmdragerade tabletter


etoricoxib


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Arcoxia är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Arcoxia

3. Hur du tar Arcoxia

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Arcoxiaska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Arcoxia är och vad det används för


Vad är Arcoxia:

Arcoxia innehåller den aktiva substansen etoricoxib. Arcoxia tillhör en grupp av läkemedel som kallas selektiva cyklooxygenas‑2 (COX‑2)‑hämmare. Dessa tillhör i sin tur en grupp av läkemedel som kallas icke‑steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Vad används Arcoxia för?

.


Vad är artros?

Artros är en ledsjukdom. Den orsakas av en gradvis nedbrytning av brosk som dämpar benändarnas kontakt med varandra. Detta medför svullnad (inflammation), smärta, ömhet, stelhet och nedsatt rörelseförmåga.


Vad är reumatoid artrit?

Reumatoid artrit är en långvarig inflammatorisk sjukdom i lederna. Den orsakar smärta, stelhet, svullnad och en minskande rörlighet i de leder som drabbas. Den kan även medföra inflammation i andra delar av kroppen.


Vad är gikt?

Gikt är en ledsjukdom som innebär plötsliga, återkommande anfall av mycket smärtsamma inflammationer samt rodnader hos lederna. Den orsakas av inlagring av mineralkristaller i leden.


Vad är ankyloserande spondylit?

Ankyloserande spondylit är en inflammatorisk sjukdom i ryggrad och större leder.


2. Vad du behöver veta innan du tar Arcoxia


Ta inte Arcoxia


Om du anser att något av detta passar in på dig, ta inte tabletterna innan du har rådfrågat din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Arcoxia:


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller för dig, diskutera med din läkare för att se om detta läkemedel är lämpligt för dig innan du tar Arcoxia.


Arcoxia fungerar lika bra på äldre som yngre vuxna patienter. Om du är över 65 år kan din läkare vilja övervaka din behandling. Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter över 65 år.


Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 16 år.


Andra läkemedel och Arcoxia

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Din läkare bör särskilt känna till om du redan behandlas med något av följande läkemedel och kan behöva kontrollera effekten av medicineringen när behandling med Arcoxia påbörjats:

acetylsalicylsyra. Risken för magblödningar är större om du använder Arcoxia samtidigt med acetylsalicylsyra

- acetylsalicylsyra för förebyggande av hjärtinfarkt eller stroke:

Arcoxiakan tas samtidigt med acetylsalicylsyra i låga doser. Om du använder acetylsalicylsyra i låg dos för att förebygga hjärtattack eller stroke ska du inte sluta med det utan att först prata med din läkare

- acetylsalicylsyra och andra icke steroida anti‑infammatoriska läkemedel (NSAID):

du ska inte använda högre doser av acetylsalicylsyra eller andra anti‑inflammatoriska läkemedel samtidigt som du tar Arcoxia.


Arcoxiamed mat och dryck

Effekten kan uppnås snabbare om Arcoxia tas utan mat.


Graviditet, amning och fertilitet


Graviditet

Arcoxiaska inte användas under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, ta inte tabletterna. Sluta ta tabletterna och rådgör med din läkare om du blir gravid. Prata med din läkare om du är osäker eller behöver mer råd.


Amning

Det är okänt om Arcoxiagår över i modersmjölk. Om du ammar eller planerar att amma, rådgör med din läkare innan du tar Arcoxia. Om du tar Arcoxiaska du inte amma.


Fertilitet

Arcoxia rekommenderas inte till kvinnor som försöker bli gravida.


Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och sömnighet har rapporterats hos vissa personer som använt Arcoxia.Kör ej bil och använd inte maskiner eller verktyg om du känner yrsel eller sömnighet. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Arcoxiainnehåller laktos

Om du av läkare fått veta att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Arcoxia


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta inte mer än den dos som är rekommenderad för din sjukdom. Din läkare kan emellanåt vilja diskutera din behandling. Det är viktigt att du använder den lägsta möjliga dosen för smärtlindring och du bör inte använda Arcoxia under längre tid än nödvändigt eftersom risken för hjärtinfarkt och stroke kan öka vid längre tids behandling, speciellt vid höga doser.


Det finns olika styrkor tillgängliga av detta läkemedel och beroende på din sjukdom kommer läkaren att skriva ut den styrka som är lämplig för dig.


Den rekommenderade dosen är:


Artros

Den rekommenderade dosen är 30 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till maximalt 60 mg en gång dagligen.


Reumatoid artrit

Den rekommenderade dosen är 60 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till maximalt 90 mg en gång dagligen.


Ankyloserande spondylit

Den rekommenderade dosen är 60 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till maximalt 90 mg en gång dagligen.


Akuta smärttillstånd

Etoricoxib bör endast användas under den akuta perioden med smärta.


Gikt

Den rekommenderade dosen är 120 mg en gång dagligen som endast bör användas under den akuta perioden med smärtor och värk, begränsat till maximalt 8 dagars behandling.


Smärta efter tandkirurgi

Den rekommenderade dosen är 90 mg en gång dagligen, begränsat till maximalt 3 dagars behandling.


Personer med leverbesvär


Användning för barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 16 år ska inte ta Arcoxia.


Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter. Som med andra läkemedel bör försiktighet iakttas hos äldre patienter.


Hur du tar detta läkemedel

Ta Arcoxia tabletter via munnen. Ta tabletterna en gång dagligen. Arcoxia kan tas med eller utan föda.


Om du har tagit för stor mängd av Arcoxia

Du ska aldrig ta mer tabletter än din läkare rekommenderar. Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Sverige 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Arcoxia

Det är viktigt att du tar din dos enligt läkares föreskrift. Om du har glömt bort att ta en dos, återgå till det vanliga schemat nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Arcoxia och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (se Vad du behöver veta innan du tar Arcoxia avsnitt 2):Frekvensen av möjliga biverkningar som räknas upp här nedan är definierade på följande sätt.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)

Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare)

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Följande biverkningar kan uppstå under behandling med Arcoxia:


Mycket vanliga:

ont i magen


Vanliga:


Mindre vanliga:


Sällsynta:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Sverige

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Arcoxia ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Burk: Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är etoricoxib. Varje filmdragerad tablett innehåller 30, 60, 90 eller 120 mg etoricoxib.


Övriga innehållsämnen är:

Kärna: kalciumvätefosfat (vattenfritt), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa.

Filmdragering: karnaubavax, laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), triacetin. Tabletterna om 30, 60 och 120 mg innehåller även gul järnoxid (E172, färgämne) och indigokarmin (E132, färgämne).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Arcoxia tabletter finns tillgängliga i 4 styrkor.


30 mg: blågröna, äppelformade bikonvexa tabletter märkta "ACX 30" på ena sidan och "101" på den andra sidan.


60 mg: mörkgröna, äppelformade, bikonvexa tabletter märkta "ARCOXIA 60" på ena sidan och "200" på den andra sidan.


90 mg: vita, äppelformade, bikonvexa tabletter märkta "ARCOXIA 90" på ena sidan och "202" på den andra sidan.


120 mg: ljusgröna, äppelformade, bikonvexa tabletter märkta "ARCOXIA 120" på ena sidan och "204" på den andra sidan.


Förpackningsstorlekar:

30 mg: Blisterförpackningar innehållande 2, 7, 14, 20, 28, 49, 98 filmdragerade tabletter, multipelförpackning innehållande 98 (2 förpackningar med 49) filmdragerade tabletter.


60 mg: Blisterförpackningar innehållande 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 filmdragerade tabletter, multipelförpackning innehållande 98 (2 förpackningar med 49) filmdragerade tabletter. Burkar innehållande 30 eller 90 filmdragerade tabletter och behållare med torkmedel. Torkmedlet (en eller två behållare) i burken som används för att hålla tabletterna torra ska inte sväljas.


90 och 120 mg: Blisterförpackningar innehållande 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 filmdragerade tabletter, multipelförpackning innehållande 98 (2 förpackningar med 49) filmdragerade tabletter. Burkar innehållande 30 eller 90 filmdragerade tabletter och behållare med torkmedel. Torkmedlet (en eller två behållare) i burken som används för att hålla tabletterna torra ska inte sväljas.


60, 90 och 120 mg: Aluminium/aluminiumblister (endos) i förpackningar om 5, 50 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme B.V.

P.O. Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna


Lokal företrädare

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 45192

104 30 Stockholm

Tfn 077 570 04 88


Information lämnas av

Grunenthal Sweden AB

Frösundaviks allé 15

169 70 Solna

Tfn 08-655 26 80

Tillverkare

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

NederländernaMerck Sharp & Dohme Ltd.

Shotton Lane

Cramlington

Northumberland NE23 3JU

Storbritannien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike:

ARCOXIA


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-05-31


Övriga informationskällor


Ytterligare information om detta läkemedel finns påLäkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se


8