iMeds.se

Arestin

Information för alternativet: Arestin 1 Mg Periodontalpulver, visa andra alternativ
Document: Arestin 1mg periodontal powder PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Arestin 1 mg periodontalt pulver


minocyklinväteklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Arestin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Arestin

3. Hur du använder Arestin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Arestin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Arestin är och vad det används för


Arestin är ett antibiotikum som används till vuxna för att förhindra bakterietillväxt i munnen vid kronisk inflammation i tänderna efter tandvård.

Endast utbildad tandvårdspersonal med erfarenhet av tandläkararbete bör applicera Arestin.


2. Vad du behöver veta innan du använder Arestin


Använd inte Arestin


Varningar och försiktighet


Tala med tandläkare eller läkare innan du använder Arestin:Antibiotika i tetracyklingruppen är kända för att orsaka hudöverkänslighetsreaktioner av solljus. Möjligheten för att en sådan reaktion ska inträffa med Arestin kan inte uteslutas eftersom den aktiva substansen i Arestin tillhör tetracyklingruppen. Behandlingen ska omedelbart avbrytas om hudbiverkningar uppträder.


Kvinnor i barnafödande ålder ska använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandling med Arestinoch i 3 veckor efter avslutad behandling.


Barn

Arestin får inte användas till barn från 12 år och yngre (se även "Använd inte Arestin").


Arestin rekommenderas inte till barn under 18 år.


Andra läkemedel och Arestin

Tala om för tandläkaren eller läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel, särskilt blodförtunnande läkemedel eller vissa antibiotika, (se även ”Varningar och försiktighet”). Detta gäller även för receptfria läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din tandläkare innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Arestin ska inte användas vid graviditet.


Amning

Arestin ska inte användas vid amning.


Fertilitet

Kvinnor i barnafödande ålder ska använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandling med Arestinoch i 3 veckor efter avslutad behandling.


Körförmåga och användning av maskiner

Arestin påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Arestin


Arestin appliceras av din tandläkare efter tandbehandling.


Efter behandlingen bör inte tänderna borstas under 12 timmar. Du ska undvika att äta hårda, knapriga eller sega livsmedel under en vecka samt undvika att vidröra behandlade områdena under den tiden. Du ska inte använda tandtråd runt den behandlade tanden under de följande 10 dagarna efter behandling.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Det är normalt om dina tänder är känsligare under de första veckorna efter behandling med Arestin, men om du får värk, svullnad eller andra problem ska du kontakta din tandläkare. Lokala överkänslighetsreaktioner kan inträffa (förekommer hos ett okänt antal användare). Vid klåda, svullnad, nässelfeber, hudrodnad eller andra symtom på eventuella överkänslighetsreaktioner ska du genast kontakta tandläkare.


Du ska sluta använda Arestin och uppsöka läkare omedelbart om du får symtom som liknar angioödem, såsom;

(förekommer hos ett okänt antal användare)


Andra biverkningar innefattar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med tandläkare, läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Arestin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Använd detta läkemedel före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Arestin är ett periodontalt gult pulver i endosbehållare av polypropen. Förpackningen består av 1 blisterkuvert med 4 eller 12 endosbehållare eller 2 blisterkuvert med 12 endosbehållare, i en återförslutbar påse av aluminiumfolie också innehållande torkmedel.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:


Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Germany


Tillverkare:


T D Packaging Ltd

Groundwell Industrial Estate, Unit 6,

Stephenson Road,

Swindon, Wiltshire, SN25 5AX,

Storbritannien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Tyskland Arestin

Italien Minotek

Nederländerna Minotek

Sverige Arestin


Denna bipacksedel ändrades senast


2016-03-01

4