iMeds.se

Aricept

Information för alternativet: Aricept 5 Mg Munsönderfallande Tablett, Aricept 10 Mg Munsönderfallande Tablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2014-12-01

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Aricept 5 mg och 10 mg munsönderfallande tablett

(Donepezilhydroklorid)


Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Aricept är och vad det används för

2. Innan du använder Aricept

3. Hur du använder Aricept

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aricept ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD ARICEPT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


ARICEPT (donepezilhydroklorid) tillhör en grupp läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare. Donepezil ökar nivåerna av en substans i hjärnan (acetylkolin), som är involverad i minnesfunktionen, genom att fördröja nedbrytningen av acetylkolin.


ARICEPT används till att lindra symtomen av demens vid lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. Dessa symtom innefattar tilltagande minnesförlust, förvirring och beteendemässiga förändringar. Som en konsekvens av dessa symtom upplever de som lider av Alzheimers sjukdom det som svårare och svårare att utföra normala dagliga aktiviteter.


ARICEPT ska bara användas av vuxna.


Donepezilhydroklorid som finns i ARICEPT kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER ARICEPT


Använd inte Aricept:

om du är allergisk (överkänslig) mot donepezilhydroklorid, s.k. piperidinderivat eller mot något av övriga innehållsämnen i Aricept, listade i avsnitt 6.


Var särskilt försiktig med Aricept:

Innan du börjar använda Aricept tala om för din läkare eller apotekspersonal om har eller har haft:


Berätta också för din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Gäller även om andra läkemedel som du eventuellt tar någon gång i framtiden om du fortsätter använda ARICEPT. Denna information är viktig då vissa andra läkemedel kan minska eller öka effekten av ARICEPT.


Du bör vara extra noggrann med att tala om för din läkare ifall du tar:Om du planerar att läggas in på sjukhus för en operation som kräver att du sövs ner ska du berätta för läkaren samt för den läkare som utför operationen att du använder ARICEPT. Detta eftersom ARICEPT kan påverka hur mycket narkosläkemedel som behövs.


ARICEPT kan användas av personer med nedsatt njurfunktion eller med mild till måttlig nedsatt leverfunktion. Tala om för din läkare ifall du har någon njur- eller leversjukdom. Patienter med svårt nedsatt leverfunktion bör inte använda ARICEPT.


Tala om för din läkare vem som är din vårdnadshavare. Din vårdnadshavare kan hjälpa dig att använda din medicin enligt läkares förskrivning.


Användning av ARICEPT med mat och dryck

Födointag påverkar inte effekten av ARICEPT.

Du bör undvika alkohol eftersom det kan påverka effekten av ARICEPT.


Graviditet och amning

Ammande kvinnor bör inte ta ARICEPT.

Om du är gravid eller tror att du är gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Alzheimers sjukdom kan göra att din förmåga att köra bil eller hantera maskiner försämras. Du måste därför först diskutera med din läkare om du avser att köra bil eller hantera maskiner.

Det kan hända att läkemedlet gör att du känner dig trött och yr samt att du kan få muskelkramper. Om du upplever något av dessa symtom så ska du inte köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER ARICEPT


Dosering

Det är vanligt att man börjar behandlingen med att ta en vit tablett à 5 mg på kvällen. Efter en månad kan din läkare be dig att istället ta en gul tablett à 10 mg på kvällen. Placera den munsönderfallande tabletten på tungan och låt den smälta innan den sväljs med eller utan vatten enligt eget önskemål.

Den tablettstyrka du ska ta kan ändras beroende på hur länge du har tagit medicinen och vad din läkare rekommenderar. Den maximala rekommenderade dosen är 10 mg per dag.


Använd alltid Aricept enligt läkarens anvisningar. Ändra inte dosen utan inrådan från läkare.


Hur länge ska ARICEPT användas

Din läkare eller apotekspersonal kommer att upplysa dig om hur länge du ska använda tabletterna. Du måste träffa din läkare regelbundet för att utvärdera din behandling och bedöma dina symtom.


Om du slutar att använda ARICEPT

Sluta inte att ta tabletterna såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om du slutar att ta ARICEPT kommer fördelarna av behandlingen gradvis att avta.


Om du har använt för stor mängd ARICEPT

Ta inte mer än 1 tablett om dagen. Kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för rådgivning. ta alltid med dig tabletter och kartong till sjukhuset så att läkaren vet vad du har använt.

Symtom på överdosering inkluderar illamående och kräkningar, ofrivilligt dreglande, svettningar, långsam hjärtfrekvens, lågt blodtryck (berusningskänsla eller yrsel i stående ställning), andningssvårigheter, förlust av medvetande och krampanfall eller konvulsioner.


Om du har glömt att ta Aricept:

Om du glömmer bort att ta en tablett, ta helt enkelt en tablett nästa dag vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du glömmer bort att ta din medicin under mer än en vecka, ring till din läkare innan du tar någon mer medicin.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Aricept orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med ARICEPT. Tala om för din läkare ifall du får någon av dessa biverkningar medan du använder ARICEPT.


Allvarliga biverkningar:

Du måste omedelbart tala med läkare ifall du upplever något av följande allvarliga biverkningar. I sådana fall kan du komma att behöva omedelbar medicinsk behandling.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga biverkningar(förekommer hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga biverkningar(förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

långsam hjärtrytm


Sällsynta biverkningar(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

stelhet, skakningar eller okontrollerade rörelser speciellt av ansikte och tunga men även i händer och ben


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR ARICEPT SKA FÖRVARAS


Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. Dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Om din läkare säger att du ska sluta ta din medicin, bör du lämna in det du inte använt till apotekspersonalen.


Medicin ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid. 1 munsönderfallande tablett innehåller 5 mg respektive 10 mg donepezilhydroklorid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekarBlisterförpackning med 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 eller 120 munsönderfallande tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Sverige

Tfn. 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo.sweden@pfizer.com


Tillverkare:

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Frankrike


Denna bipacksedel godkändes senast:

2014-12-01

5