iMeds.se

Aripiprazol Stada

Information för alternativet: Aripiprazol Stada 5 Mg Tablett, Aripiprazol Stada 15 Mg Tablett, Aripiprazol Stada 10 Mg Tablett, Aripiprazol Stada 30 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Aripiprazol STADA 5 mg tabletter

Aripiprazol STADA 10 mg tabletter

Aripiprazol STADA 15 mg tabletter

Aripiprazol STADA 30 mg tabletter


aripiprazol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aripiprazol Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Aripiprazol Stada

3. Hur du tar Aripiprazol Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aripiprazol Stada ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aripiprazol Stada är och vad det används för


Aripiprazol Stada tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel.

Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.


Aripiprazol som finns i Aripiprazol Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Aripiprazol Stada


Ta inte Aripiprazol Stada:

om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aripiprazol Stada om du har


Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.


Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.


Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.


Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.


Barn och ungdomar

Aripiprazol Stada ska inte användas av barn eller ungdomar under 15 år. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar Aripiprazol Stada.


Andra läkemedel och Aripiprazol Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Blodtryckssänkande läkemedel

Aripiprazol kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.


När Aripiprazol Stada tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av Aripiprazol Stada behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:


Läkemedel som ökar halten av serotonin

Triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Aripiprazol Stada.


Aripiprazol Stada med mat, dryck och alkohol

Aripiprazol Stada kan tas med eller utan mat. Alkohol bör undvikas tillsammans med Aripiprazol Stada.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Hos nyfödda barn vars mammor har tagit aripiprazol under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.


Tala genast om för din läkare om du ammar.

Du ska inte amma om du tar Aripiprazol Stada.


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur Aripripazol Stada påverkar dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aripiprazol Stada innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Aripiprazol Stada


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning för vuxna

Rekommenderad dos för vuxna är 15 mg en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


Användning för barn och ungdomar

Man bör starta med en låg dos av den orala lösningen (i vätskeform) av aripiprazol. Ifall den orala lösningen är nödvändig, kommer din läkare att utskriva ett annat aripiprazol produkt. Dosen kan sedan ökas gradvis upp till den rekommenderade dosen på 10 mg en gång dagligen för ungdomar. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


Om du upplever att effekten av Aripiprazol Stada är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Administreringssätt

Försök ta Aripiprazol Stada tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar den tillsammans med eller utan mat. Svälj alltid tabletten hel tillsammans med vatten.


Även om du känner dig bättre ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av Aripiprazol Stada utan att först ha talat med din läkare.


Om du har tagit för stor mängd av Aripiprazol Stada

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du inte kan nå din läkare, ta dig till närmaste sjukhus och ta läkemedelsförpackningen med dig.


Om du har glömt att ta Aripiprazol Stada

Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under samma dag.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):

Följande biverkningar har rapporterats sedan aripiprazol introducerades på marknaden, men frekvensen av dem är inte känd (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):


Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Ungdomar upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av följande:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aripiprazol Stada ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aripiprazol

Varje tablett innehåller 5 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 30 mg aripiprazol.


Övriga innehållsämnen är mannitol, maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, krospovidon typ B (Ph. Eur.), natriumvätekarbonat, vinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium (E 954), vaniljkrämssmak (aromämnen, naturliga aromämnen, laktos, magnesiumkarbonat-hydroxid), magnesiumstearat (Ph. Eur.)

Aripiprazol Stada 5 mg: Indigotin aluminiumlack (E 132)

Aripiprazol Stada 10 mg: järnoxid röd (E172)

Aripiprazol Stada 15 mg: järnoxid gul (E 172)

Aripiprazol Stada 30 mg: järnoxid röd (E172)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aripiprazol Stada 5 mg tabletter är runda, platta, ljusblå tabletter med spridda prickar och med 6 mm diameter.

Aripiprazol Stada 10 mg tabletter är runda, platta, ljusrosa tabletter med spridda prickar och med 8 mm diameter.

Aripiprazol Stada 15 mg tabletter är runda, platta, ljusgula tabletter med spridda prickar och med 10 mm diameter.

Aripiprazol Stada 30 mg tabletter är runda, platta, ljusrosa tabletter med spridda prickar och med 13 mm diameter.


De finns tillgängliga i blister förpackade i kartonger med

5mg: 14, 28, 30, 49, 50, 56, 98 tabletter

10mg: 7, 14, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter

15mg: 7, 14, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter

30mg: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90, 98 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-02-17

11