iMeds.se

Aripiprazole Medical ValleyBipacksedel: Information till användaren

Aripiprazole Medical Valley 5 mg tabletter

Aripiprazole Medical Valley 10 mg tabletter

Aripiprazole Medical Valley 15 mg tabletter

Aripiprazole Medical Valley 30 mg tabletter

aripiprazol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Aripiprazole Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazole Medical Valley

Hur du använder Aripiprazole Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Aripiprazole Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Aripiprazole Medical Valley är och vad det används för


Aripiprazole Medical Valley innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel.


Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.


Aripiprazole Medical Valleyanvänds för att behandla vuxna personer och ungdomar från 13 år och uppåt som lider av ett tillstånd som tar sig uttryck i att personen t ex känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad. Hos vuxna patienter som har fått effekt av Aripiprazole Medical Valleymotverkar läkemedlet även att tillståndet uppträder igen.


Aripiprazol som är den aktiva substansen i Aripiprazole Medical Valley kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipackssedel. Fråga din läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.


Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazole Medical Valley


Använd inte Aripiprazole Medical Valley


om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet


Tala med läkare innan du använder Aripiprazole Medical Valleyom du har

Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemonster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.


Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.


Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.


Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.


Barn och ungdomar

Aripiprazole Medical Valleyska inte användas av barn eller ungdomar under 15 år. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar Aripiprazole Medical Valley.


Andra läkemedel och Aripiprazole Medical Valley

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Blodtryckssänkande läkemedel: Aripiprazole Medical Valleykan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel for att hålla ditt blodtryck under kontroll.


När Aripiprazole Medical Valleytas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av Aripiprazole Medical Valleybehöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:


Läkemedel som ökar halten av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Aripiprazole Medical Valley.


Aripiprazole Medical Valleymed mat, dryck och alkohol

Aripiprazole Medical Valleykan tas med eller utan mat.

Alkohol bör undvikas tillsammans med aripiprazol.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Hos nyfödda barn vars mammor har tagit Aripiprazole Medical Valleyunder den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkareTala genast om för din läkare om du ammar.

Du ska inte amma om du tar Aripiprazole Medical Valley.


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur Aripiprazole Medical Valleypåverkar dig. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aripiprazole Medical Valleyinnehåller laktos

Om du har fått veta att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Hur du använder Aripiprazole Medical Valley


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna är 15 mg en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


Användning för barn och ungdomar

Man bör starta med en låg dos av den orala lösningen (i vätskeform) av aripiprazol. Dosen kan sedan ökas gradvis upp till den rekommenderade dosen på 10 mg en gång dagligen för ungdomar. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


Om du upplever att effekten av Aripiprazole Medical Valleyär för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Försök ta Aripiprazole Medical Valley tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar den tillsammans med eller utan mat. Svälj alltid tabletten hel tillsammans med vatten.


Även om du känner dig bättreska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av Aripiprazole Medical Valleyutan att först ha talat med din läkare.


Aripiprazole Medical Valley 15 mg tabletten: Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.


Om du har tagit för stor mängd av Aripiprazole Medical Valley

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) i för bedömning av risken samt rådgivning. Om du inte får kontakt med vården, ta dig till närmaste sjukhus och ta med dig förpackningen.


Om du har glömt att ta Aripiprazole Medical Valley

Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under samma dag.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):okontrollerbara ryckningar eller tvära rörelser, huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar, matsmältningsbesvär, förstoppning, ökad salivproduktion, berusningskänsla, sömnsvårigheter, rastlöshet, oroskänsla,


sömnighet, skakningar och suddigt seende.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):vissa människor kan känna yrsel, särskilt då de reser sig från liggande eller sittande ställning, eller uppleva en snabbare hjärtfrekvens (puls) eller dubbelseende.

Vissa personer kan känna sig deprimerade.

Förhöjda blodnivåer av hormonet prolaktin.


Följande biverkningar har rapporterats sedan aripiprazole introducerades på marknaden, men frekvensen av dem är inte känd (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):


Förändringar i antalet av vissa blodceller; oregelbunden puls, plötslig oförklarlig död, hjärtattack; allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag); högt blodsocker, uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma, låg natriumhalt i blodet; viktökning, viktminskning, anorexi; oro, agitation, ångestkänsla, olämpligt spelbeteende; självmordstankar, självmordsförsök och självmord; talförändringar, krampanfall, serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler); en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens; svimning, högt blodtryck, blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste du omedelbart söka medicinsk hjälp); spasm i musklerna runt struphuvudet, oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation, svårigheter att svälja, inflammation i bukspottkörteln; leversvikt, inflammation i levern, gulfärgning av hud och ögonvitor, rapporter om onormala levervärden, buk- och magbesvär, diarré; hudutslag och ljuskänslighet, onormal hårförlust eller förtunning, stark svettning; stelhet eller kramper, muskelsmärta, svaghet; ofrivillig urinavgång, svårighet att urinera; ihållande och/eller smärtsam erektion; störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber), bröstsmärtor samt svullnad av händer, vrister eller fötter, aggression.


Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Ungdomar från 13 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av att sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet var mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) och buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning, var vanliga ((kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Hur Aripiprazole Medical Valley ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är aripiprazol.

Varje tablett innehåller 5mgaripiprazol.

Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 30 mg aripiprazol.


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat, röd järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


5 mg:

Rund platt blekrosa tablett


10 mg:

Rund bikonvex blekrosa tablett


15 mg:

Rund bikonvex blekrosa tablett, med en skåra på ena sidan


30 mg:

Rund bikonvex blekrosa tablett


Produkten är förpackad i aluminium-aluminiumblister i förpackningar med 14, 28, 49, 56 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 HÖLLVIKEN


Tillverkare

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-28