iMeds.se

Aritavi

Document: Aritavi gastro-resistant capsule, hard PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Aritavi 30 mg hårda enterokapslar

Aritavi 60 mg hårda enterokapslar


duloxetin (som hydroklorid)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aritavi är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aritavi

3. Hur du använder Aritavi

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aritavi ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aritavi är och vad det används för


Aritavi innehåller den aktiva substansen duloxetin. Aritavi ökar mängden serotonin och noradrenalin i nervsystemet.


Aritavi används hos vuxna för behandling av:


Hos de flesta med depression eller ångest börjar Aritavi verka inom två veckor efter att behandlingen påbörjats, men det kan ta 2-4 veckor innan du känner dig bättre. Tala med din läkare om du inte börjar känna dig bättre efter denna tid. Din läkare kan fortsätta att ge dig Aritavi även när du känner dig bättre för att förhindra återfall i depression eller ångest.


För de flesta som har smärtsam diabetesneuropati kan det ta några veckor innan man känner sig bättre. Tala med din läkare om du inte känner dig bättre efter 2 månader.


Duloxetin som finns i Aritavi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aritavi


Ta inte Aritavi om du:


Tala med din läkare om du har högt blodtryck eller hjärtsjukdom. Din läkare kommer att tala om för dig om du ska ta Aritavi.


Varningar och försiktighet

Om du lider av något av följande, kanske Aritavi inte passar för dig. Tala med din läkare innan du börjar ta Aritavi om du:


Aritavi kan orsaka en känsla av rastlöshet och svårighet att sitta eller stå still. Om detta inträffar ska du tala om det för din läkare.


Självmordstankar och förvärrande av depression eller ångest

Patienter som är deprimerade och/eller har ångest kan ibland få tankar om att skada sig själva eller fundera på att begå självmord. De här tankarna kan förstärkas när en behandling med antidepressiva medel inleds, eftersom det tar tid innan sådana läkemedel börjar verka – vanligtvis ungefär två veckor, men ibland längre tid. Det är mer troligt att du får den här typen av tankar:


Om du har tankar kring att skada dig själv eller funderar på självmord: kontakta genast din läkare eller närmaste sjukhus.


Det kan vara till hjälp att prata med en släkting eller nära vän om att du är deprimerad eller har ångest, och be dem läsa den här bipacksedeln. Du kan be dem att tala om för dig om de tycker att din depression eller ångest verkar bli värre, eller om de är oroliga över att ditt beteende verkar förändras.


Barn och ungdomar under 18 år

Aritavi ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Aritavi skrivas ut av läkare till patienter under 18 år om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. Dessutom har de långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och utveckling av intellekt och beteende ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.


Andra läkemedel och Aritavi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Den aktiva beståndsdelen i Aritavi, duloxetin, används i andra läkemedel för andra sjukdomstillstånd:

smärtsam diabetesneuropati, depression, ångest och urinläckage.


Användning av fler än ett av dessa läkemedel samtidigt ska undvikas. Ta kontakt med din läkare om du redan tar andra läkemedel som innehåller duloxetin.


Din läkare ska avgöra om du kan ta Aritavi tillsammans med andra läkemedel. Kontrollera med din läkare innan du börjar eller slutar att ta några läkemedel, även receptfria läkemedel och naturmedel.


Tala om för din läkare om du tar något av följande:


Monoaminooxidashämmare: Aritavi ska inte tas om du tar eller under de senaste 14 dagarna intagit ett annat läkemedel mot depressionen som kallas MAO-hämmare. Exempel på MAO-hämmare är moklobemid (ett antidepressivt läkemedel) och linezolid (ett antibiotikum). Många receptbelagda läkemedel, inklusive Aritavi, kan, om de tas tillsammans med en MAO-hämmare, orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Innan du kan ta Aritavi måste minst 14 dagar ha förflutit sedan behandling med en MAO-hämmare avslutats. Likaså måste minst 5 dagar ha förflutit efter avslutad behandling med Aritavi innan du kan börja ta en MAO-hämmare.


Läkemedel som kan ge upphov till dåsighet: Sådana läkemedel inkluderar receptbelagda läkemedel som bensodiazepiner, starka smärtstillande medel, läkemedel mot psykos, fenobarbital och antihistaminer.


Läkemedel som ökar halten av serotonin: Triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t ex paroxetin och fluoxetin), SNRI-läkemedel (t ex venlafaxin), tricykliska antidepressiva (t ex klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och MAO-hämmare (t ex moklobemid och linezolid). Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Aritavi.


Orala antikoagulantia eller trombycytaggregationshämmande medel: Blodförtunnande medel eller medel som förhindrar blodet från att bilda klumpar. Dessa medel kan öka risken för blödningar.


Aritavi med mat, dryck och alkohol

Aritavi kan tas i samband med måltid eller mellan måltiderna. Du bör vara försiktig med alkohol under behandling med Aritavi.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Tala om för din läkare om du blir gravid eller planerar att bli gravid under behandlingen med Aritavi. Du ska endast använda Aritavi efter att ha rådfrågat din läkare angående behandlingens möjliga fördelar och eventuella risker för fostret.


Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Aritavi. När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Dessa symptom visar sig vanligtvis inom 24 timmar efter att barnet har fötts. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Om du tar Aritavi i slutet av graviditeten, kan ditt barn drabbas av vissa symtom efter födseln. Dessa symtom uppträder vanligen vid förlossningen eller inom några dagar efter att ditt barn har fötts. Symtomen kan vara slappa muskler, skakningar, darrningar, matningssvårigheter, andningsproblem och krampanfall. Om ditt nyfödda barn har något av dessa symtom, eller om du är bekymrad för ditt barns hälsa, bör du kontakta din läkare eller barnmorska för råd.


Informera din läkare om du ammar. Användning av Aritavi under amning rekommenderas ej. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


Körförmåga och användning av maskiner

Aritavi kan göra att du känner dig sömnig eller yr. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du vet hur Aritavi påverkar dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aritavi innehåller sackaros

Aritavi innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Aritavi


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aritavi intas genom munnen. Svälj kapseln hel tillsammans med vatten.


För depression och smärtsam diabetesneuropati:

Vanlig dos är Aritavi 60 mg en gång dagligen, men din läkare förskriver den dos som är lämplig för dig.


För generaliserat ångestsyndrom:

Den vanligaste startdosen är Aritavi 30 mg en gång dagligen, och de flesta patienter går sedan över till 60 mg en gång dagligen, men din läkare förskriver den dos som är lämplig för dig. Dosen kan behöva justeras upp till 120 mg, beroende på hur du svarar på Aritavi.


Det är lättare att komma ihåg att ta Aritavi om man tar det vid samma tid varje dag.


Fråga din läkare hur länge du ska ta Aritavi. Sluta inte att ta Aritavi, eller ändra dos, utan att först ha diskuterat detta med din läkare. För att du ska känna dig bättre är det viktigt att behandla din sjukdom på rätt sätt. Om den inte behandlas, kan den kvarstå och bli allvarligare och svårare att behandla.


Om du har använt för stor mängd av Aritavi

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal om du tagit mer Aritavi än din läkare förskrivit. Symtom på överdos är sömnighet, koma, serotonergt syndrom (en sällsynt reaktion som kan orsaka kraftiga lyckokänslor, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettning eller stela muskler), krampanfall, kräkningar och snabba hjärtslag.


Om du har glömt att använda Aritavi

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det emellertid är dags för din nästa dos, hoppa över den glömda dosen och ta endast en dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta inte fler Aritavi per dag än din läkare förskrivit.


Om du slutar att använda Aritavi

SLUTA INTE att ta Aritavi, även om du känner dig bättre, utan att först tala med din läkare. Om din läkare anser att du inte längre behöver Aritavi, kommer han/hon att minska dosen under minst två veckor, innan behandlingen avslutas helt.


Vissa patienter, som abrupt slutar att ta Aritavi, kan få symtom såsom:

yrsel, stickningar och domningar eller förnimmelser av elektriska stötar (speciellt i huvudet), sömnstörningar (livliga drömmar, mardrömmar, sömnlöshet), trötthet, sömnighet, känsla av rastlöshet eller oro, ångest, illamående/kräkningar (känna sig sjuk), skakningar, huvudvärk, muskelsmärta, irritationskänsla, diarré, kraftiga svettningar eller svindel.


Dessa besvär är vanligtvis lätta och försvinner inom några dagar. Rådfråga din läkare om reaktionerna är besvärande.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dessa är vanligtvis lätta till måttliga och försvinner oftast efter några veckor.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Barn och ungdomar under 18 år som behandlades med detta läkemedel mot depression fick viss viktminskning när de påbörjade behandlingen. Vikten ökade dock efter 6 månaders behandling så att den motsvarade andra barn och ungdomar i samma ålder och av samma kön.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 användare av 10 000)

Inflammation i hudens blodkärl (kutan vaskulit)


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Aritavi ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är duloxetin.

Varje kapsel innehåller 30 eller 60 mg duloxetin (som hydroklorid).


Övriga innehållsämnen är:

Kapselns kärna:sockersfärer (sackaros, majsstärkelse) hypromellosftalat (HP 55), hypromellos (E15 LV), trietylcitrat, hydroxipropylcellulosa, talk


Kapselhölje 30 mg: Hypromellos (E646), titandioxid (E171), briljantblått FCF (E133), svart järnoxid (E172), tryckbläck.


Kapselhölje 60 mg: Hypromellos (E646), titandioxid (E171), svart järnoxid (E172), tryckbläck.


Tryckbläcket innehåller:shellack, propylenglykol, svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aritavi är en hård, magsaftresistent kapsel. Varje kapsel av Aritavi innehåller korn av duloxetinhydroklorid med ett hölje som står emot den sura magsaften.


Aritavi finns i 2 styrkor: 30 mg och 60 mg.

30 mg-kapseln har en ogenomskinlig undre grå del märkt med ”DLX 30” och en ogenomskinlig övre blå del märkt med ”DLX 30”, längd 18 mm.


60 mg-kapseln har en ogenomskinlig undre grå del märkt med ”DLX 60” och en ogenomskinlig övre vit del märkt med ”DLX 60”, längd 20,4 mm.Aritavi 30 mg tillhandahålls i:

- Plastburk (HDPE) med skruvlock med integrerad silikageltorkmedel, förpackningsstorlekar 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 kapslar.

- Blister (AL/AL), förpackningsstorlekar 7, 10, 14, 28, 30 och 100 kapslar.


Aritavi 60 mg tillhandahålls i:

Plastburk (HDPE) med skruvlock med integrerad silikageltorkmedel, förpackningsstorlekar 28, 30, 56, 60, 84 eller 90 kapslar.

Blister (AL/AL), förpackningsstorlekar 7, 10, 14, 28, 30, 56 och 100 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island


Lokal företrädare:

Actavis AB

112 89 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-05-02

7