iMeds.se

Aromasin

Läkemedelsverket 2015-08-07

Bipacksedel: Information till användaren


Aromasin 25 mg dragerade tabletter

exemestan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Aromasin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aromasin

3. Hur du använder Aromasin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aromasin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aromasin är och vad det används för


Ditt läkemedel kallas Aromasin. Aromasin tillhör en grupp av mediciner som kallas aromatas-hämmare. Dessa läkemedel påverkar en substans som kallas aromatas, vilket är nödvändigt för att bilda kvinnliga könshormoner, östrogener, särskilt hos kvinnor som har passerat övergångsåldern. Minskning av östrogenhalterna i kroppen är ett sätt att behandla hormonberoende bröstcancer.


Aromasin används för att behandla tidig hormonberoende bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, efter avslutad 2-3 års behandling med tamoxifen.


Aromasin används även för att behandla avancerad bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, när annan behandling med hormonläkemedel inte har fungerat tillfredställande.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aromasin


Använd inte Aromasin


Varningar och försiktighet


Andra läkemedel och Aromasin

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Aromasin skall inte ges samtidigt som hormonersättningsterapi (HRT).


Följande läkemedel måste användas med försiktighet tillsammans med Aromasin. Tala om för din läkare om du tar:


Graviditet och amning

Du ska inte använda Aromasin om du är gravid eller om du ammar.

Tala om för din läkare om du är eller tror att du är gravid.

Diskutera användning av lämpligt preventivmedel med din läkare om det är möjligt att du kan bli gravid.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig dåsig, yr eller svag när du tar Aromasin, skall du inte köra bil eller hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aromasin innehåller sukros och metylparahydroxibensoat


3. Hur du använder Aromasin


Vuxna och äldre


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


Tabletterna skall tas efter måltid vid ungefär samma tid varje dag.

Din läkare talar om för dig hur du skall ta Aromasin och hur länge.


Rekommenderad dos är en tablett på 25 mg dagligen.


Om du behöver sjukhusvård medan du tar Aromasin, tala om för sjukvårdspersonalen vilka läkemedel du tar.


Barn

Aromasin ska inte ges till barn.


Om du har tagit för stor mängd av Aromasin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). Ta med förpackningen med Aromasin tabletter om du beger dig till sjukhus.


Om du har glömt att ta Aromasin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta din tablett, ta den så fort du kommer ihåg det. Om det snart är dags att ta nästa tablett, ta den i vanlig tid.


Om du slutar att ta Aromasin

Sluta inte att ta tabletterna även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du kan göra det.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Aromasin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Aromasin tolereras vanligen väl och de biverkningar som observerats hos patienter som har behandlats med Aromasin är huvudsakligen lätta eller mindre allvarliga. De flesta biverkningarna har ett samband med östrogenbrist (t.ex. blodvallningar).


Överkänslighet, inflammation i levern (hepatit) och inflammation i leverns gallgångar som orsakar gul hud (kolestas) kan förekomma. Sjukdomstecknen omfattar allmän sjukdomskänsla, illamående, gulsot (gul hud och gulaktiga ögonvitor), klåda, smärta på höger sida i buken och aptitlöshet. Kontakta läkare omedelbart om du tror att du har något av dessa symptom.


Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare):

huden


Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare):

överkänslighet


Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare):


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

låg nivå av vissa vita blodkroppar i blodet


Förändringar i antal av vissa blodceller (lymfocyter) och blodplättar, speciellt hos patienter med en tidigare lymfopeni (minskning av antalet lymfocyter i blodet), kan också ses.


Rapportering av biverkningar


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aromasin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges efter EXP på blisterkartan och efter Utg.dat. på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aromasin är en rund, kupad, benvit, dragerad tablett märkt med 7663 på ena sidan.

Aromasin finns i blisterförpackningar på 15, 20, 30, 90, 100 och 120 tabletter.

Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel. 08 – 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto, Ascoli Piceno (AP) Italien.


Denna bipacksedel godkändes senast

2015-08-07


5