iMeds.se

Arthrotec Forte

Information för alternativet: Arthrotec Forte Tablett Med Modifierad Frisättning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-03-19

Bipacksedel: information till användaren


Arthrotec Forte, tabletter med modifierad frisättning

diklofenaknatrium, misoprostol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Arthrotec Forte är och vad det används för

2. Innan du tar Arthrotec Forte

3. Hur du tar Arthrotec Forte

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Arthrotec Forte ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. Vad Arthrotec Forte är och vad det används för


Arthrotec Forte lindrar smärta och svullnad vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och ledförslitning (artros) och kan samtidigt ge skydd hos patienter som har ökad risk för irritation eller sår i mage eller tarmar.


Arthrotec Forte innehåller diklofenak och misoprostol. Diklofenak tillhör en läkemedelsgrupp som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID).

NSAID lindrar smärtan, men kan samtidigt minska mängden naturligt skyddande substanser, s k prostaglandiner, i magsäckens slemhinna.

Detta innebär att NSAID kan förorsaka irritation i magen eller magsår. Arthrotec Forte innehåller även misoprostol som är väldigt likt dessa prostaglandiner och som därför kan hjälpa till att skydda magen.


2. Innan du tar Arthrotec Forte


Ta inte Arthrotec ForteVar särskilt försiktig med Arthrotec Forte


Innan du får Arthrotec Forte, tala om för läkaren


Tala med din läkare om något av följande gäller dig:


NSAID-läkemedel som Arthrotec Forte kan orsaka blödning eller magsår. Behandlingen ska avbrytas om detta inträffar.


Läkemedel som Arthrotec Forte kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.


Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.


Liksom andra NSAID (t e x ibuprofen) kan Arthrotec Forte orsaka förhöjt blodtryck, din läkare kan därför komma att vilja mäta ditt blodtryck regelbundet.


Din läkare kommer att vilja undersöka dig regelbundet om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.


Användning av andra läkemedel

Vissa läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana:Graviditet och amning

Använd inte Arthrotec Forte om du är gravid eller försöker bli gravid. Kvinnor i fertil ålder ska ha ett fullgott graviditetsskydd under behandling med Arthrotec Forte.


Använd inte Arthrotec Forte om du ammar.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig yr eller dåsig efter det att du tagit Arthrotec Forte, kör inte bil och använd inte maskiner förrän dessa symtom avtagit.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om några innehållsämnen i Arthrotec Forte


Laktos- eller sockerintolerans

Arthrotec Forte innehåller laktos(en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Arthrotec Forte


Ta alltid Arthrotec Forte enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta en tablett två gånger dagligen.


Arthrotec Forte ska sväljas hela med vatten (ej tuggas) tillsammans med, eller omedelbart efter, måltid.


Äldre patienter och patienter med lever- eller njursjukdom: din läkare kan komma att vilja kontrolleradig mer noggrant. Dosändring är inte nödvändig.


Barn: Arthrotec Forte är endast avsedda för vuxna och ska inte användas av barn (under 18 år).


Om du har tagit för stor mängd av Arthrotec Forte

Ta inte fler tabletter än din läkare ordinerat dig.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977 eller växel 09-4711 i Finland och tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Arthrotec Forte

Om du glömmer att ta en tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Arthrotec Forte

Sluta inte att ta Arthrotec Forte, såvida inte din läkare säger till dig det. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Arthrotec Forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tala med din läkare om du är orolig över biverkningar. Det är viktigt att du känner till vad som kan hända och vet vad du ska göra om Arthrotec Forte ger en biverkning. Arthrotec Forte kan ibland orsaka biverkningar men de är vanligtvis övergående när din kropp vant sig vid läkemedlet under behandlingen.


Sluta ta Arthrotec Forte och kontakta omedelbart läkare om något av följande inträffar:

Om du får:Om någon av följande biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Magsmärta, diarré, illamående, matsmältningsbesvär


Diarré är vanligast förekommande och är i undantagsfall av allvarlig karaktär. Om du tar Arthrotec Forte tillsammans med mat minskar risken för diarré. Om du använder antacida (mot sur mage) bör du undvika antacida som innehåller magnesium eftersom de kan förvärra diarrén.

Apotekspersonalen kan hjälpa dig att välja passande antacida. Om diarrén fortsätter och blir allvarlig bör du kontakta din läkare.


Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 men hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 men hos fler än 1 av 1000 användare):


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 men hos fler än 1 av 10 000 användare):

Leverinflammation (kan leda till gulfärgning av huden, huvudvärk, feber, frossa, allmän svaghetskänsla)


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Allvarlig leversjukdom inklusive leversvikt

Ytterligare biverkningar som rapporterats efter lansering (okänd frekvens)


Läkemedel som Arthrotec Forte kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Om några av biverkningarna blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. Hur Arthrotec Forte ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.

Använd inte Arthrotec Forte efter utgångsdatumet på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Övriga upplysningar


Vad Arthrotec Forte innehåller

De aktiva substanserna är diklofenaknatrium och misoprostol.

En tablett innehåller 75 mg diklofenaknatrium och 0,2 mg misoprostol


Övriga innehållsämnen är:

Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon K-30, magnesiumstearat, metylakrylsyra, natriumhydroxid, talk, trietylcitrat, hypromellos, krospovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydrerad ricinolja.


Arthrotec Fortes utseende och förpackningsstorlekar

Arthrotec Forte finns tillgängligt som vita, runda bikonvexa tabletter, märkta med fyra ”A” omkring ”75” på den ena sidan och “Searle” ovanför ”1421” på den andra sidan.


Tabletterna är förpackade i blisterstrips i kartonger om 10, 20, 30, 60, 90, 100 och 140 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackingsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Piramal Healthcare UK Limited

Morpeth

Northumberland

NE61 3YA

Storbritannien


Denna bipacksedel godkändes senast:


2015-03-19

6