iMeds.se

Artiss

Läkemedelsverket 2015-08-13

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDARENArtiss, lösningar till vävnadslim

Aktiva substanser: humant fibrinogen, humant trombin, aprotinin, kalciumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Artiss är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Artiss

Hur du använder Artiss

Eventuella biverkningar

Hur Artiss ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Artiss är och vad det användsför

Vad Artiss är

Artiss är ett tvåkomponentsvävnadslim som innehåller två av de proteiner som får blodet att koagulera. Dessa proteiner kallas fibrinogen och trombin. När dessa proteiner blandas under applicering, bildar de ett koagel där kirurgen applicerar dem.

Artiss bereds som två lösningar (proteinlösning till vävnadslim och trombinlösning) som blandas vid applicering.Vad Artiss används för

Artiss är ett vävnadslim.
Artiss appliceras till vävnader för att limma ihop dem vid plastik-, rekonstruktiv och brännskadekirurgi. Artiss kan till exempel användas vid fixering av hudtransplantat eller hudflikar på brännskador eller för att fästa hud mot underliggande vävnad vid plastikkirurgi. Artificiell hud kan även fixeras på sår med Artiss.

Koaglet som skapas med Artiss är mycket likt ett naturligt blodkoagel vilket betyder att det löses upp naturligt och inte lämnar någon restprodukt. Aprotinin (ett protein som fördröjer att koaglet löses upp) tillsätts emellertid för att öka koaglets hållbarhet och för att förhindra att det löses upp för tidigt.2. Vad du behöver veta innan du använder Artiss

Använd inte Artiss:Varningar och försiktighetNär mediciner framställsav humant blod eller human plasma, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa inkluderar:


Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel framställda av humant blod eller human plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samtandra typer av infektioner.


De åtgärder som vidtagits anses effektiva för höljeförsedda virus, såsom humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus och hepatit C-virus och för det icke-höljeförsedda hepatit A-viruset. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus som parvovirus B19. En parvovirus B19-infektion kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster) och för individer med försämrat immunförsvareller som har vissa typer av anemi (t.ex. sicklecellsanemi eller hemolytisk anemi).

Det rekommenderas bestämt att produktens namn och satsnummer noteras varje gång du får en dos Artiss för att möjliggöra spårbarhet av använd produkt.

Andra läkemedel och Artiss

Artiss kan användas samtidigt med andra läkemedel. Det finns inga kända interaktioner mellan Artiss och andra medicinska produkter.Läkaren kommer inte använda produkter som innehåller oxycellulosasom hjälpmedel vid applicering eftersom dessa kan minska effektiviteten hos Artiss.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Artiss med mat och dryck

Rådfråga läkare. Läkaren bestämmer om du får äta eller dricka före applicering av Artiss.Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare. Läkaren bestämmer om du kan använda Artiss under graviditet eller amning.Körförmåga och användning av maskiner

Artiss påverkar inte din förmåga att köra eller använda andra typer av maskiner.

3. Hur du använder Artiss

Vid applicering av Artiss med hjälp av ett sprayset, var noga med att använda ett tryck och ett avstånd från vävnaden som ligger inom det intervall som rekommenderas av tillverkaren enligt följande:


Rekommenderat tryck, avstånd och anordning för sprayning av Artiss


Sprayset som ska användas

Applikatorspetsar som ska användas

Tryckregulator som ska användas

Rekommenderat avstånd från målvävnaden

Rekommenderat spraytryck

Öppet kirurgiskt ingrepp på subkutan vävnad

Tisseel/Artiss sprayset

inte tillämpligt

EasySpray

10 – 15 cm

1,5‑2,0 bar
(21,5‑28,5 psi)

Tisseel/Artiss sprayset 10‑pack

inte tillämpligt

EasySpray


När Artiss sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på risken för luft‑ eller gasembolism (se avsnitt 2).Om du använt för stor mängd av Artiss

Artiss appliceras endast under ett kirurgiskt ingrepp. Det appliceras av kirurgen och mängden Artiss bestäms av kirurgen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande tabell visar vad som menas med en viss frekvens:

mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

ingen känd frekvens: (kan inte beräknas från tillgängliga data)Frekvensen av allergiska reaktioner är inte känd.


Biverkningar rapporterade från kliniska prövningar med Artiss och beprövad erfarenhet från användande av Baxter vävnadslim efter produktens lansering sammanfattas nedan. Kända frekvenser av dessa biverkningar baserar sig på en kontrollerad klinisk studie på 138 patienter där Artiss har använts för att fästa hudtransplantat på kirurgiskt avlägsnade brännskador. Inga av fallen som observerades i den kliniska studien klassificerades som allvarliga.


Tabell 1

Biverkningar

Biverkning

Frekvens

Hudcysta

Mindre vanlig

Klåda

Vanlig

Misslyckat hudtransplantat

Vanlig

Gasbubblor i blodomloppet (luftembolism)*

Ingen känd

* Uppkomst av luft- eller gasbubblor i blodomloppet (luftemboli) har noterats när fibrin vävnadslim appliceras med hjälp av sprayset i kombination med trycksatt luft eller gas; detta tros vara orsakat av olämplig användning av spraysetet (t.ex. vid högre tryck än rekommenderat och alltför nära vävnadsytan).


Nedan biverkningar har rapporterats för andra vävnadslim. Frekvenser för dessa biverkningar kan inte beräknas: Allergi, allvarlig allergisk reaktion, långsam hjärtrytm, snabb hjärtrytm, lågt blodtryck, blodutgjutning, andnöd, illamående, nässelutslag, vallningar, försämrad läkning, svullnad, feber och ansamling av lymfa eller andra klara kroppsvätskor under huden vid operationsområdet.


Rapportering av biverkningar


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.


Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se5. Hur Artiss ska förvaras
Förvaring efter upptining:

Oöppnade påsar, tinade i rumstemperatur, kan förvaras upp till 14 dagar i kontrollerad rumstemperatur (inte över+25°C).

Efter upptining får lösningarna inte frysas igen eller förvaras i kylskåp!

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Artiss innehåller två komponenter:

Komponent 1 = Proteinlösning till vävnadslim

Den aktiva substansen i 1 ml proteinlösning till vävnadslim är:

Humant fibrinogen, 91 mg/ml, syntetiskt aprotinin 3000 KIU/ml.

Hjälpämnen är humant albumin, L-histidin, niacinamid, polysorbat 80, natriumcitratdihydrat och vatten för injektioner.

Komponent 2 = Trombinlösning

Den aktiva substansen i 1 ml trombinlösning är:

Humant trombin 4 IE/ml, kalciumklorid 40 µmol/ml

Hjälpämnen är humant albumin, natriumklorid och vatten för injektioner.

Efter blandning

1 ml

2 ml

4 ml

10 ml

Komponent 1: Proteinlösning till vävnadslim

Humant fibrinogen
(som koagulerbart protein)

Aprotinin (syntetiskt)


45,5 mg

1500 KIU


91 mg

3000 KIU


182 mg

6000 KIU


455 mg

15000 KIU

Komponent 2: Trombinlösning


Humant trombin

Kalciumklorid


2 IE

20 mol


4 IE

40 mol


8 IE

80 mol


20 IE

200 molArtiss innehåller human faktor XIII, samrenat med humant fibrinogen, i en halt av 0,6 – 5 IE/ml.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

1 ml, 2 ml eller 5 ml proteinlösning till vävnadslim och 1, 2 eller 5 ml trombinlösning i en endos tvåkammarspruta (polypropylen) med en skyddshätta i en påse, samt ett tillbehörsset med en dubbel sprutkolv, 2 munstycken och 4 appliceringskanyler.

Lösningen är färglös eller svagt gul.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Innehavare av godkännande för försäljning

Baxter Medical AB

Box 63

164 94 Kista

Tel 08 – 632 64 00

Fax 08 – 752 0112Tillverkare

Baxter AG

Industriestraße 67

A-1221 Wien

ÖsterrikeDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

ARTISSi följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Storbritannien.

Artissi Danmark, Island, Sverige

АРТИС (ARTISS)i Bulgarien

Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-08-13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Fertilitet, graviditet och amning

Säkerheten av vävnadslim/hemostatika vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier. Några djurstudier har inte heller utförts.

Därför ska produkten endast administreras till gravida och ammande kvinnor om ett uttalat behov föreligger.

Effekterna av Artiss på fertilitet har inte fastställts.

Dosering och administreringssätt

Artiss är endast avsett för användning på sjukhus. Användningen av Artiss begränsas till erfarna kirurger som fått utbildning i användningen av Artiss.Dosering

Mängden Artiss som appliceras och appliceringsfrekvensen ska alltid anpassas till patientens underliggande kliniska behov.

Dosen som appliceras styrs av variabler som typ av kirurgiskt ingrepp, områdets storlek och avsedd applikationsmetod och antalet appliceringar, men är inte begränsade till dessa.

Applicering av produkten måste anpassas till individen av den behandlande läkaren. Vid kliniska prövningar har individuella doser normalt legat i intervallet 0,2-12 ml.För vissa ingrepp (t.ex. tätning av stora brännskador) kan större mängder behövas.

Den inledande mängd av produkten som ska appliceras på utvald anatomisk plats eller ytområde ska vara tillräcklig för att helt täcka det avsedda appliceringsområdet. Appliceringen kan vid behov upprepas på små områden som inte tidigare har behandlats.

Det rekommenderas att den inledande appliceringen täcker hela det avsedda appliceringsområdet.

Som riktlinje för limning av ytor räcker en förpackning Artiss 2 ml (dvs. 1 ml proteinlösning till vävnadslim plus 1 ml trombinlösning) för att täcka en yta på minst 10 cm2.

Hudtransplantatet ska sättas fast på sårbädden direkt efter att Artiss har applicerats. Kirurgen har upp till 60 sekunder på sig att hantera och placera transplantatet innan polymerisering. Efter att transplantatet eller hudfliken har satts på plats, bibehåll den önskade positionen med ett lätt tryck under minst tre minuter för att försäkra att Artiss stelnar ordentligt och att transplantatet eller hudfliken fäster till den underliggande vävnaden.

Mängden Artiss som krävs beror på storleken på ytan som ska täckas. De ungefärliga ytstorlekarna som täcks av varje förpackningsstorlek av Artiss genom sprayapplicering är:

Ungefärlig yta som kräver vävnadslimning

Nödvändig förpackningsstorlek av Artiss

100 cm2

200 cm2

500 cm2

2 ml

4 ml

10 mlFör att undvika att granulationsvävnad bildas i överskott och för att säkerställa gradvis absorption av det stelnade fibrinlimmet ska endast ett tunt lager av den blandade protein- och trombinlösningen appliceras.

Artiss har inte administrerats till personer >65 år i kliniska prövningar.

Pediatrisk population


Tillgänglig information finns i avsnitt5.1 i produktresuménmen ingen doseringsrekommendation kan fastställas.Administreringssätt

För epilesionell (topikal) användning. Ska inte injiceras.

Endast för subkutant bruk. Artiss rekommenderas inte för laparoskopiskt bruk.


För att säkerställa optimal säker användning av Artiss ska det sprayas med en tryckregulator som kan ge ett tryck på högst 2,0 bar (28,5 psi).


Innan Artiss appliceras måste sårets ytområde torkas med standardteknik (t.ex. upprepad applicering av kompresser eller bomullspinnar, eller med hjälp av suganordningar). Använd inte trycksatt luft eller gas till att torka ytområdet.


Artiss får endast sprayas på synliga ytområden.


Artiss ska endast rekonstitueras och administreras i enlighet med instruktionerna och tillsammans med de apparater som rekommenderas för denna produkt.


Angående applicering med spray, se avsnitt Administrering nedan.


Före applicering av Artiss ska de delar av kroppen som inte ska behandlas skyddas/täckas för att hindra oönskad vävnadslimning.Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Allmänt

För att förhindra att Artiss fäster vid handskar och instrument, fukta dessa med saltlösning före kontakt.

Som riktlinje för limning av ytor räcker en förpackning Artiss 2 ml (dvs. 1 ml proteinlösning till vävnadslim plus1 ml trombinlösning) för att täcka en yta på minst 10 cm2.

Den dos av Artiss som är nödvändig beror på storleken på den yta som ska täckas.

Hantering och beredning

Den inre påsen och dess innehåll är sterilt om den yttre förpackningen inte har skadats.

Det rekommenderas att de två limkomponenterna tinas upp och värms i ett sterilt vattenbad i en temperatur på 33 – 37 °C.Vattenbadets temperatur får inteöverskrida 37 °C. (Kontrollera att temperaturen befinner sig i det korrekta intervallet genom att övervaka vattentemperaturen med en termometer och byt vatten vid behov). När ett sterilt vattenbad används för upptining och uppvärmning, ska den förfyllda tvåkammarsprutan avlägsnas från de aluminiumklädda plastpåsarna.

Sprutans skyddslock ska inte avlägsnas förrän produkten har tinat helt och munstycket är redo att sättas fast. Använd inte Artiss om det inte är fullständigt upptinat och uppvärmt (i vätskeform).Tina förfyllda sprutor enligt något av följande alternativ:

1. Upptining i rumstemperatur (inte över +25 °C):

Produkten kan tinas i rumstemperatur. Tiderna som anges i tabell 1 är minimitider för upptining i rumstemperatur. Den maximala tiden som produkten kan förvaras (i de båda aluminiumklädda plastpåsarna) i rumstemperatur är 14 dagar.

Vid upptining i rumstemperatur, måste produkten värmas ytterligare till 33 °C – 37 °C i en inkubator precis före användning. Respektive upptiningstider i inkubator ges också i tabell 1.

Tabell 1: Upptiningstid vid rumstemperatur (= RT) följt av ytterligare uppvärmningstid, före användning, i en inkubator vid 33 °C till maximalt 37 °C

Förpackningsstorlek

Upptiningstid i rumstemperatur (produkt i aluminiumklädda plastpåsar)

Uppvärmningstid vid 33-37 °C i inkubator efter upptining i RT (produkt i aluminiumklädda plastpåsar)

2 ml

60 minuter + 15 minuter

4 ml

110 minuter + 25 minuter

10 ml

160 minuter + 35 minuterNär Artiss har värmts upp till 33-37°C är produkten hållbar i upp till 4 timmar.2. Snabbtining:

Tabell 2: Upptinings- och uppvärmningstider i sterilt vattenbad vid 33 °C till maximalt 37 °C

För över sprutkolven och innerpåsen till ett sterilt område, avlägsna den förfyllda sprutan från innerpåsen och placera direkt i ett sterilt vattenbad. Se till att innehållet i den förfyllda sprutan är helt nedsänkt i vattnet.

Förpackningsstorlek

Upptinings- och uppvärmningstider
(Produkt avlägsnad från aluminiumklädda plastpåsar)

2 ml

5 minuter

4 ml

5 minuter

10 ml

12 minuterEtt tredje alternativ är att tina upp produkten utanför det sterila området i icke-sterilt vattenbad.

Låt den förfyllda sprutan vara kvar i båda påsarna och placera vattenbadet utanför det sterila området under en lämplig tid (se tabell 3). Se till att påsarna hålls under vatten under upptining. Avlägsna från vattenbad efter upptining, torka den yttre påsen och för över den inre påsen med den förfyllda sprutan och sprutkolven till det sterila området.

Tabell 3: Upptinings- och uppvärmningstider utanför det sterila området i icke-sterilt vattenbad vid 33 °C till maximalt 37 °C

Förpackningsstorlek

Upptinings- och uppvärmningstider
(Produkt i aluminiumklädda plastpåsar)

2 ml

30 minuter

4 ml

40 minuter

10 ml

80 minuterAlternativt kan vävnadslimkomponenterna tinas upp och värmas i en inkubator mellan 33 °C och 37 °C.Upptining- och uppvärmningstider i inkubator indikeras i tabell 4 nedan. Tiderna gäller för produkter i aluminiumklädda plastpåsar.

Tabell 4: Upptinings- och uppvärmningstider i inkubator vid 33 °C till maximalt 37 °C

Förpackningsstorlek

Upptinings- och uppvärmningstider i inkubator

(Produkt i aluminiumklädda plastpåsar)

2 ml

40 minuter

4 ml

85 minuter

10 ml

105 minuterObs! Tina inte upp produkten genom att hålla den i handen.
Kör inte i mikrovågsugn.
Upptinad produkt får inte placeras i kylskåp eller frysas igen.

Efter snabbtining (upptining vid en temperatur på 33 – 37 °C ) är Artiss hållbart vid 33 – 37 °C i maximalt 4 timmar.För att underlätta optimal blandning av de två lösningarna, ska de två limkomponenterna värmas i 33 – 37 °C omedelbart före användning. (Temperaturen på 37 °C får däremot inte överskridas!)

Protein- och trombinlösningarna ska vara klara eller något opalescenta. Använd inte lösningar som är grumliga eller har utfällningar. Tinade produkter ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgningar före administrering, eller för någon annan variation i utseendet. Om något av detta kan observeras, skall lösningen kasseras.

Den tinade proteinlösningen till vävnadslim ska vara en något trögflytande vätska. Om lösningens konsistens är en stelnad gel, förmodas den ha denaturerat (t.ex. på grund av avbrott i fryskedjan eller överhettning vid uppvärmning). I sådana fall får Artiss inte användas.

Tinade, oöppnade påsar kan förvaras upp till 14 dagar i kontrollerad rumstemperatur (inte över+25 °C). Om Artiss inte används inom 14 dagar, måste produkten kasseras.

Sprutans skyddslock ska inte avlägsnas förrän upptiningen är klar och munstycket är redo att sättas fast. Använd inte Artiss om den inte är fullständigt upptinad och uppvärmd (i vätskeform).

För ytterligare beredningsinstruktioner, kontakta ansvarig sköterska eller läkare.Administrering

Före applicering måste tvåkammarsprutan med proteinlösning till vävnadslim och trombinlösning kopplas samman med ett munstycke och en appliceringskanyl som tillhandahålls i den medföljande tillbehörssatsen. Den gemensamma sprutkolven till tvåkammarsprutan ser till att en jämn volym matas genom munstycket innan det blandas i appliceringskanylen och sprutas ut.Bruksanvisningar

Om appliceringen av fibrinkomponenten avbryts, finns det risk att kanylen täpps till. Byt ut appliceringskanylen med en ny strax innan appliceringen återupptas. Om öppningen till munstycket har täppts till, använd reservmunstycket som medföljer förpackningen.

Applicering genom sprayning


Vid applicering av Artiss med hjälp av ett sprayset, var noga med att använda ett tryck och ett avstånd från vävnaden som ligger inomdet intervall som rekommenderas av tillverkaren enligt följande:


Rekommenderat tryck, avstånd och anordning för sprayning av Artiss


Sprayset som ska användas

Applikatorspetsar som ska användas

Tryckregulator som ska användas

Rekommenderat avstånd från målvävnaden

Rekommenderat spraytryck

Öppet kirurgiskt ingrepp på subkutan vävnad

Tisseel/Artiss sprayset

inte tillämpligt

EasySpray

10 – 15 cm

1,5‑2,0 bar
(21,5‑28,5 psi)

Tisseel/Artiss sprayset 10‑pack

inte tillämpligt

EasySpray


När Artiss sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på risken för luft‑ eller gasembolism.


Applicering är också möjlig med andra BAXTER-tillbehör som är särskilt anpassade för t.ex minimalinvasiv kirurgi, applicering på stora områden eller områden som är svåra att komma åt. När dessa appliceringsenheter används, följ bruksanvisningarna noggrant.

När de två komponenterna har applicerats, uppskatta sårområdet. Hudtransplantatet ska sättas fast på sårbädden direkt efter att Artiss har applicerats. Kirurgen har upp till 60 sekunder på sig att hantera och placera transplantatet innan polymerisering. Efter att transplantatet eller hudfliken har satts på plats, bibehåll den önskade positionen med ett lätt tryck under minst tre minuter för att försäkra att Artiss stelnar ordentligt och att transplantatet eller hudfliken fäster till den underliggande vävnaden.Kassering

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.