iMeds.se

Asacol

Information för alternativet: Asacol 500 Mg Suppositorium, visar 4 alternativ

Läkemedelsverket 2014-11-10

Bipacksedel: Information till användaren


Asacol 500 mg suppositorium

mesalazin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Asacol är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol

3. Hur du använder Asacol

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Asacol ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Asacol är och vad det används för


Asacol innehåller den aktiva substansen mesalazin, som är ett antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av akut inflammation i ändtarmen (ulcerös proktit).

Ulcerös proktit är en sjukdom där slemhinnan i ändtarmen (rektum) blir inflammerad (röd och svullen).

Asacol verkar lokalt vid inflammationsstället (i ändtarmen) och minskar inflammationen.


Mesalazin som finns i Asacol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol


Använd inte Asacol:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Asacol om du har andra medicinska besvär eller sjukdomar, speciellt om du har:


Om du har magsår, bör du använda Asacol med försiktighet.


Undersökning av lever, njurar och blod

Innan och under tiden du tar Asacol kan din läkare vilja kontrollera om din lever, njurar, blod och lungor fungerar som de ska.


Barn och ungdomar

Det finns endast liten erfarenhet och endast begränsad dokumentation på effekten av Asacol hos barn.


Andra läkemedel och Asacol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel såsom:


Asacol med mat, dryck och alkohol

Intag av mat, dryck och alkohol påverkar inte användningen av Asacol.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Asacol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, men om du ändå påverkas på något sätt ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Asacol


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Suppositorierna ska inte sväljas. De ska användas direkt i ändtarmen.


Din läkare bestämmer vilken dos du skall ha.


Rekommenderad dos är:

Vuxna

Normaldos är 500 mg i ändtarmen 2 gånger dagligen vilket kan ökas till 3 gånger dagligen vid svårare fall.


Användning för barn och ungdomar

Det finns liten erfarenhet och bara begränsad dokumentation för effekt hos barn.


Användaranvisningar:

Tvätta händerna

Tag av plasthöljet runt suppositoriet

För in suppositoriet så långt som möjligt i ändtarmen med den raka änden först. Den runda änden sluter då tätt an mot ändtarmsmynningen och onödig irritation undviks.


För att medlet skall verka på bästa möjliga sätt, bör du undvika tarmtömning så länge som möjligt efter insättandet av Asacol.


Om du har tagit för stor mängd av Asacol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har svalt en Asacol 500 mg suppositorium av misstag

Drick mycket vatten och tala omedelbart om för läkare eller sjukhusmottagning. Ta med dig förpackningen med suppositorierna.


Om du har glömt att ta Asacol

Om du glömt att ta en dos vid rätt tillfälle, ta nästa dos som normalt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Asacol

Sluta inte att ta Asacol utan att först ha talat med din läkare även om du känner dig bättre.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta omedelbart att ta Asacol och kontakta omedelbart läkare om

du utvecklar oförklarliga blåmärken (utan skada), blödning under huden, lila prickar eller fläckar under huden, anemi (känner dig trött, svag och är blek framför allt på läppar, naglar och insidan av ögonlocken), hög feber, akut magsmärta, halsont eller ovanliga blödningar (t ex näsblod).


Asacol kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.


Övriga biverkningar


Sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1000 personer


Mycket sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 10 000 personer

kraftig minskning av antalet blodkroppar vilket kan orsaka svaghet, blåmärken eller öka infektionsrisken, lågt antal blodkroppar, minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödning

allergiska reaktioner såsom hudutslag


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Asacol ska förvaras


Förvaras vid högst 25°C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lätt gråbrun, torpedformat suppositorium i vit ogenomskinlig PVC/polyetylenlaminerad folieblister.

Varje blister innehåller 5 suppositorier och är packat i en kartong innehållande 60 suppositorier (12

folieblister).


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Tillotts Pharma AB, Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma.


Tillverkare:

Farmea (Groupe Fareva), 10, Rue Bouché Thomas, F – 49 000 Angers, Frankrike


Denna bipacksedel godkändes senast:

2014-11-10

4