iMeds.se

Atacand

Information för alternativet: Atacand 16 Mg Tablett, Atacand 32 Mg Tablett, Atacand 8 Mg Tablett, Atacand 4 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till patienten


Atacand 4 mg, 8 mg, 16 mg och 32 mg tabletter


kandesartancilexetil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atacand är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Atacand

3. Hur du tar Atacand

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atacand ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atacand är och vad det används för


Namnet på ditt läkemedel är Atacand. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-antagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar.


Atacand kan användas för att


Kandesartancilexetil som finns i Atacand kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Atacand


Ta inte Atacand

om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är gravid i mer än tredje månaden (det är också bäst att undvika Atacand under tidig graviditet – se avsnitt om graviditet).


Om du är osäker om något av detta stämmer på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Atacand.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Atacand

om du har hjärt-, lever- eller njurbesvär, eller genomgår dialys.

om du nyligen genomgått en njurtransplantation.

om du har kräkningar, eller nyligen haft kraftiga kräkningar eller har diarré.

om du har en binjuresjukdom som kallas Conns syndrom (kallas även för primär hyperaldosteronism).

om du har lågt blodtryck.

‑ en ACE‑hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

‑ aliskiren

om du tar en ACE‑hämmare tillsammans med ett läkemedel som hör till läkemedelsgruppen MR‑antagonister (mineralkortikoidreceptor‑antagonister). Dessa läkemedel är för behandling av hjärtsvikt (se ”Andra läkemedel och Atacand”).


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Atacand”.


Din läkare kan vilja träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av ovanstående.


Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Atacand om du ska opereras. Atacand som tas samtidigt med en del bedövningsmedel, kan ge en sänkning av blodtrycket.


Barn och ungdomar

Atacand har studerats hos barn. För mer information, tala med din läkare.Atacand får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för de utvecklande njurarna.


Andra läkemedel och Atacand

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Atacand kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan även påverka effekten av Atacand. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då om du tar vissa mediciner.


Tala speciellt om för din läkare om du tar någon av följande mediciner. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Andra läkemedel som hjälper dig att sänka blodtrycket såsom betablockerare, diazoxider och ACE-hämmare såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.

Kaliumtillägg eller saltersättningsmedel innehållande kalium (läkemedel som ökar mängden kalium i blodet).

Vätskedrivande tabletter (diuretika).

Litium (ett läkemedel för psykiska hälsoproblem).


Atacand med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Atacand med eller utan mat.

Om du ordineras Atacand, tala med din doktor om alkoholvanor. Vissa personer som dricker alkohol och tar Atacand kan uppleva svimningskänsla och yrsel.


Graviditet och amning

Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare råder dig vanligtvis att sluta att ta Atacand innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att ta ett annat läkemedel istället för Atacand. Atacand rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används efter tredje graviditetsmånaden.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Atacand rekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Atacand. Om detta händer dig, ska du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Atacand innehåller laktos.

Laktos är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Atacand


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att ta Atacand varje dag.

Du kan ta Atacand med eller utan mat.

Svälj tabletten med ett glas vatten.

Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.


Högt blodtryck

Rekommenderad dos av Atacand är 8 mg en gång om dagen. Din doktor kan öka dosen upp till 16 mg en gång om dagen och ytterligare upp till 32 mg en gång om dagen beroende på hur ditt blodtryck påverkas.

Till en del patienter som har lever- eller njurproblem eller de som nyligen har förlorat kroppsvätskor, till exempel genom kräkningar, diarréer eller de som tar vätskedrivande tabletter, kan läkaren förskriva en lägre startdos.

En del svarta patienter kan svara sämre på denna typ av medicin när den ges som enda behandling. Dessa patienter kan därför behöva en högre dos.


Användning hos barn och ungdomar med högt blodtryck


Barn i åldern 6 till 18 år

Rekommenderad startdos är 4 mg en gång dagligen.

För patienter som väger mindre än 50 kg: hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till högst 8 mg en gång dagligen.


För patienter som väger 50 kg eller mer: hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till 8 mg en gång dagligen och till 16 mg en gång dagligen.


Hjärtsvikt hos vuxna

Rekommenderad startdos av Atacand är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen. Atacand kan tas tillsammans med andra mediciner mot hjärtsvikt och din läkare bestämmer vilken behandling som passar dig.


Om du har tagit för stor mängd av Atacand

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Atacand

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Atacand

Om du slutar att ta Atacand, kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Atacand utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara.


Sluta att ta Atacand och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av följande allergiska reaktioner:

svårigheter att andas, med eller utan svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller i halsen

svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller i halsen, vilket kan göra det svårt att svälja

svår hudklåda (med upphöjda utslag)


Atacand kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan kontrollera om Atacand har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter)

Känsla av yrsel.

Huvudvärk.

Luftvägsinfektion.

Lågt blodtryck. Detta kan få dig att känna dig matt och yr.

Förändringar i blodtestresultat:

En ökad mängd kalium i ditt blod, speciellt om du redan har njurbesvär eller hjärtsvikt. Om detta är en påtaglig förändring, så kan du märka trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller myrkrypningar.

Påverkan på njurfunktionen, speciellt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. I mycket sällsynta fall kan njursvikt inträffa.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter)

Svullnad i ansikte, på läpparna, på tungan och/eller i halsen.

Minskning i antal röda eller vita blodkroppar. Du kan märka trötthet, infektion eller feber.

Hudutslag, kliande knottriga utslag (nässelutslag).

Klåda.

Ryggvärk, ledvärk och muskelvärk.

Förändringar i leverfunktionen, inkluderande leverinflammation (hepatit). Du kan känna trötthet, få gulfärgad hud och ögonvitor och influensaliknande symtom.

Illamående.

Förändringar i blodtestresultat:

En minskad mängd natrium i ditt blod. Om det är en påtaglig förändring, så kan du märka svaghet, energibrist eller muskelkramp.

Hosta


Biverkningarna hos barn som behandlas för högt blodtryck förefaller vara jämförbara med dem som observerats hos vuxna, men de inträffar oftare. Halsont är en mycket vanlig biverkan hos barn men inte rapporterad hos vuxna och rinnande näsa, feber och ökad hjärtfrekvens är vanlig hos barn men inte rapporterad hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Atacand ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Tabletten kan delas i lika stora doser med hjälp av brytskåran.


Tabletterna förpackas i plastburk med 100 eller 250 tabletter eller blisterförpackning med 7, 14, 15, 15x1, 20, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 90, 98, 98x1, 100 eller 300 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i alla länder.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Sverige: AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sverige

Finland: AstraZeneca Oy, Självstyrelsegränden 4, 02600 Esbo, Finland


Tillverkare:

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sverige,

Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, 68723 Plankstadt,Tyskland,

AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel, Tyskland,

AndersonBrecon (UK) Limited, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford, Herefordshire, HR3 5PG, Storbritannien,

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Storbritannien,

AstraZeneca, Parc Industrial Pompelle, Chemin de Vrilly, BP 1050, 51689 Reims Cedex 2, Frankrike


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Medlemsstat

Namn

Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien

Atacand

Italien

Ratacand


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-03-07Övriga informationskällor


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.


7