iMeds.se

Atarax

Information för alternativet: Atarax 25 Mg Filmdragerad Tablett, Atarax 10 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-10-02

Bipacksedel: Information till användaren


Atarax 10 mg och 25 mg filmdragerade tabletter


hydroxizinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atarax är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Atarax

3. Hur du tar Atarax

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atarax ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atarax är och vad det används för


Atarax dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber.


Atarax används vid klåda och nässelfeber samt vid ångest och oro.

Vid klåda och nässelfeber nås effekt efter ca 1 timme och kvarstår minst 24 timmar. Vid ångest och oro märks effekt efter ca 15 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.


Hydroxizin som finns i Atarax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Atarax


Ta inte Atarax


Varningar och försiktighet


Personer med nedsatt funktion på lever eller njurar bör rådgöra med läkaren om detta före användning av Atarax.


Atarax ska användas med försiktighet av patienter med ökad risk för krampanfall eller riskfaktorer för stroke (slaganfall). Atarax ska också användas med försiktighet hos äldre samt hos patienter med grön starr, hinder i urinvägarna, långsam tarmpassage, svår muskelsvaghet (myasthenia gravis) eller demens.


Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax.


Muntorrhet kan vara en biverkan av Atarax. Därför är det viktigt med god munhygien vid behandling med Atarax.


Samtidig behandling med Atarax och läkemedel som används vid psykisk sjukdom bör undvikas.


Om du ska genomgå allergitest ska du fråga läkaren om du ska sluta att ta Atarax flera dagar före testet. Detta läkemedel kan påverka resultatet av allergitestet.


Atarax kan orsaka en ökad risk för hjärtrytmproblem vilka kan vara livshotande. Tala därför om för läkaren om du har några hjärtproblem eller om du tar andra läkemedel, även receptfria sådana.


Kontakta omedelbart sjukvårdenom du får hjärtproblem som hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet när du tar Atarax. Behandlingen med hydroxizin ska avbrytas.


Andraläkemedel och Atarax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.Atarax kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.


Ta inte Atarax om du tar läkemedel för att behandla:


Atarax med mat, dryck och alkohol

Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax.


Graviditet och amning

Atarax ska inte användas under graviditet.

Den aktiva substansen i Atarax, hydroxizin, går över till fostret. Risk finns att fostret påverkas.


Atarax ska inte användas under amning.

Om behandling med Atarax är nödvändig under amning ska amningen avbrytas.

Atarax nedbrytningsprodukter går över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Atarax kan försämra reaktions- och koncentrationsförmågan. Du bör vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ataraxinnehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du tar Atarax


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Atarax ska användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid. Ändra inte dosen utan att först tala med läkare.


Vid klåda och nässelfeber:

Rekommenderad dos för vuxna: 1 - 2 tabletter à 25 mg på kvällen.

Rekommenderaddos för barn 5-12 år: 1 tablett à 10 mg eller 1 tablett à 25 mg på kvällen.

För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning.


Vid ångest och oro:

Rekommenderad dos för vuxna: 1-5 tabletter à 10 mg 2-3 gånger dagligen eller 1-2 tabletter à 25 mg 2-3 gånger dagligen. Men högst 10 tabletter à 10 mg eller 4 tabletter à 25 mg per dygn. Se även ”Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar” nedan.


Rekommenderad dos för barn 5-10 år: 1 tablett à 10 mg 2 - 3 gånger dagligen. Men högsta dygnsdosen för barn som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg per dag. Se även ”Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar” nedan.

För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning.


Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar:

Maximal dygnsdos för vuxna och barn som väger över 40 kg är 100 mg per dag.

Maximal dygnsdos för barn som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg per dag.


Hos äldre patienter rekommenderas att påbörja behandlingen med hälften av rekommenderad dos på grund av förlängd effekt.Maximal dygnsdos för äldre är 50 mg per dag.


Läkemedelsbehandling av ångest ska endast vara ett komplement till annan typ av behandling.


Om du har tagit för stor mängd av Atarax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om särskilt ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbartläkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Vid en överdos kan symtomatisk behandling inledas. EKG-övervakning kan utföras på grund av risken för hjärtrytmproblem som förlängt QT-intervall eller Torsade de Pointes.


Om du har glömt att ta Atarax

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta detta läkemedel och kontakta omedelbart sjukvården om du får:


Övrigabiverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):Sömnighet.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):Huvudvärk, dåsighet, muntorrhet, trötthet.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):Häftig rastlöshet, förvirring, yrsel, sömnlöshet, darrningar, illamående, sjukdomskänsla, feber.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):Överkänslighet, desorientering, hallucinationer, krampanfall, dyskinesi (ofrivilliga rörelser), ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken), dimsyn, lågt blodtryck, förstoppning, kräkningar, förändrade levervärden, klåda, hudutslag med rodnad, fläckar eller blemmor, nässelfeber, hudinflammation, hindrad urinavgång samt hjärtstillestånd.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):Anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), kramp i luftrören, ökad svettning, fixt läkemedelsutslag, akut generaliserad exantematös pustulos (spritt hudutslag med variga blåsor), erythema multiforme, (ringformade, röda, ofta blåsbildande hudutslag, ofta på händer och fötter).


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Minskning av antalet blodplättar, leverinflammation, aggression, depression, tics (återkommande ofrivilliga muskelryckningar), dystoni (onormala förlängda muskelsammandragningar), myrkrypningar, okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser), diarré, onormal urinutsöndring (sängvätning eller svårighet att urinera), asteni (extrem kraftlöshet), ödem, viktökning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Atarax ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och tryckförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Filmdragerade tabletter 10 mg: laktosmonohydrat 18,7 mg, titandioxid (färgämne E171), talk, majsstärkelse, povidon, kalciumstearat, eudragit E, makrogol 6000.

Filmdragerade tabletter 25 mg: laktosmonohydrat 54,8 mg, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, makrogol 400, titandioxid (färgämne E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg filmdragerade tabletter är vita, runda.

25 mg filmdragerade tabletter är vita, avlånga, med mittskåra.


Förpackningsstorlekar: 25, 100 eller 250 (endast för dosdispensering) tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

UCB Nordic A/S

Arne Jacobsens Allé 15

2300 Köpenhamn S

Danmark

tel 040-29 49 00


Tillverkare:

UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-10-02