iMeds.se

Atenolol Orifarm


Bipacksedel: Information till användaren


Atenolol Orifarm 25 mg tabletter

Atenolol Orifarm 50 mg tabletter

Atenolol Orifarm 100 mg tabletter


atenolol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atenolol Orifarm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Atenolol Orifarm

Hur du tar Atenolol Orifarm

Eventuella biverkningar

Hur Atenolol Orifarm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atenolol Orifarm är och vad det används för


Atenolol Orifarm är en så kallad selektiv beta-blockerare. Atenolol Orifarm verkar genom att minska effekten av hjärtpåverkande substanser (s.k. stresshormoner) som bildas i samband med psykisk spänning och fysisk ansträngning. Atenolol Orifarm har effekt särskilt på hjärtat och cirkulationen, medan andra organ påverkas mycket lite. Hjärtat påverkas på så sätt att det slår långsammare och pumpar ut mindre mängd blod per minut. Detta medför att blodtrycket sänks och att antalet anginaanfall (kärlkramp i hjärtat) minskar.


Atenolol Orifarm används för behandling av högt blodtryck, kärlkramp i hjärtat (angina pectoris) och oregelbunden hjärtverksamhet.


Atenolol som finns i Atenolol Orifarmkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Atenolol Orifarm


Ta inte Atenolol Orifarm:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Atenolol Orifarm:


Om du har diabetes, bör du vara uppmärksam på att Atenolol Orifarm kan dämpa den ökning av pulsen som normalt följer vid lågt blodsocker.


Atenolol gör pulsen långsammare. Detta är normalt, men om du känner dig orolig, rådgör med din läkare.

Sluta aldrig med behandlingen utan att ha kontaktat din läkare. Om behandlingen skall avslutas, bör detta ske stegvis enligt läkares föreskrift.

Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen att du tar atenolol (särskilt

narkosläkaren om du skall opereras).


Andra läkemedel och Atenolol Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Atenolol Orifarm kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas.


Atenolol Orifarm går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Rådgör dock med läkare vid användning av Atenolol Orifarm under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som t.ex. trötthet har rapporterats under behandling med Atenolol Orifarm och kan försämra förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete. Det är därför viktigt att du vet hur du reagerar på Atenolol Orifarm innan du t.ex. kör bil.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Atenolol Orifarm


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna är 1 tablett (50 eller 100 mg) per dag.

Om behandlingen med Atenolol Orifarm ska upphöra bör detta ske stegvis under 7-10 dagar. Sluta dock inte med Atenolol Orifarm utan att läkare kontaktas.


Om du har tagit för stor mängd av Atenolol Orifarm.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstagkontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du glömt att ta Atenolol Orifarm

Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Vänta och ta nästa dos vid den normala tidpunkten.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjukskörska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Långsam puls, kalla händer och fötter, trötthet eller muskelsvaghet, magbesvär (illamående, diarré).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Sömnrubbningar, leverpåverkan.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Yrsel, särskilt när man reser sig; andfåddhet och/eller svullna anklar hos hjärtsviktspatienter, hjärtblock (onormala hjärtslag, yrsel, trötthet, svimning), försämring av blodcirkulation, domning eller kramper i fingrarna följt av värmekänsla eller smärta. Depression, mardrömmar, förvirringstillstånd och hallucinationer, mentala störningar. Håravfall, hudutslag - även förvärrad psoriasis, purpurröda fläckar i huden. Muntorrhet. Minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni). Myrkrypningar i fingrarna. Torra ögon, synstörningar, ökad svettning, huvudvärk, ökade andningsbesvär hos patienter med astma. Leverskada.

Erektionsstörning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Atenolol Orifarm ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg och 100 mg tabletter är vita, runda, plana med skåra, diameter 8 mm, 10 mm respektive 12 mm.

Förpackningsstorlekar

28 tabletter, 30 tabletter, 98 tabletter, 100 tabletter, 100 tabletter i plast burk.

Eventuellt kommer inte alla förpakcningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-12-15