iMeds.se

Atenolol Takeda

Bipacksedel: Information till användaren


Atenolol Takeda 50 mg filmdragerade tabletter
Atenolol Takeda 100 mg filmdragerade tabletter


atenolol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atenolol Takeda är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Takeda

3. Hur du använder Atenolol Takeda

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atenolol Takeda ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atenolol Takeda är och vad det används för


Atenolol Takeda är en hjärtselektiv betablockerare. Behandling med Atenolol Takeda minskar effekten av stresshormoner i samband med psykisk spänning och fysisk ansträngning. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) och att hjärtat pumpar ut mindre mängd blod per minut (blodtrycket sjunker). Det minskade hjärtarbetet förhindrar uppkomst av den typ av kärlkramp som beror på överansträngning av hjärtmuskeln.


Atenolol Takeda används för behandling av högt blodtryck (hypertoni), kärlkramp i hjärtat (angina pectoris) och oregelbunden hjärtverksamhet samt för att minska risken för hjärtinfarkt och för att skydda hjärtat under och efter en hjärtattack.


2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Takeda


Använd inte Atenolol Takeda


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atenolol Takeda.


Om du har någon av följande sjukdomar, bör du rådgöra med läkaren innan behandling med Atenolol Takeda påbörjas:


Om du har diabetes, bör du vara uppmärksam på att Atenolol Takeda kan dämpa den ökning av pulsen som normalt följer vid lågt blodsocker.


Om du har en sköldkörtelsjukdom, bör du vara uppmärksam på att Atenolol Takeda kan dölja symtom som följer vid ökad mängd av sköldkörtelhormoner i blodet (tyreotoxikos).


Berätta för läkaren om du får långsam puls när du använder Atenolol Takeda.


Inför narkos bör läkaren informeras om att du behandlas med Atenolol Takeda.


Andra läkemedel och Atenolol Takeda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effektenav behandlingen kan påverkas om Atenolol Takeda tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstansermot:Om du ska sövas inför operation ska du tala om för läkaren att du använder Atenolol Takeda.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Atenolol Takeda under graviditet.


Atenolol Takeda går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atenolol Takeda under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar såsom trötthet och yrsel kan förekomma. Under dessa förhållanden kan reaktionsförmågan och omdömesförmågan minska och detta bör observeras t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Atenolol Takeda


Använd alltid Atenolol Takeda enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Vuxna

Högt blodtryck (hypertoni):

Vanlig dos är 50 mg per dag. Läkaren kan komma att öka dosen och/eller kombinera den med andra blodtryckssänkande mediciner.


Kärlkramp i hjärtat (angina pectoris):

Vanlig dos är 50-100 mg per dag.


Oregelbunden hjärverksamhet:

Vanlig dos är 50-100 mg per dag.


Förebyggande av hjärtinfarkt samt för att skydda hjärtat under och efter en hjärtinfarkt:

Vanlig dos är 50-100 mg per dag.


Nedsatt njurfunktion

Om du har svåra njurbesvär kan läkaren bestämma att du ska ta en lägre dos Atenolol Takeda eller ordinera att du tar dem mer sällan.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Om du använt för stor mängd av Atenolol Takeda

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Atenolol Takeda

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer en dos, ta inte en extra dos, utan vänta och ta nästa dos vid den normala tidpunkten.


Om du slutar att använda Atenolol Takeda

Om behandling med Atenolol Takeda ska upphöra bör det ske stegvis enligt läkares ordination. Avbryt inte behandlingen utan läkares medgivande.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

lupusliknande syndrom (en sjukdom där immunsystemet producerar antikroppar som främst angriper hud och leder).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Atenolol Takeda ska förvaras


Förvaras vid högst 25 ºC.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”utg. datum”.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

50 mg tabletten är vit, avlång 12x5 mm, med brytskåra och präglad AB 55.

100 mg tabletten är vit, avlång, 16x7 mm, med brytskåra och präglad AB 57.


Förpackningsstorlekar:

50 mg tabletter: 30 och 100 tabletter i blister samt 100 tabletter i plastburk.

100 mg tabletter: 100 tabletter i blister och 100 tabletter i plastburk.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna

Tel. 08-731 28 00

E-post: infosweden@takeda.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-07-01