iMeds.se

Atenolol Teva

Bipacksedel: Information till användaren


Atenolol Teva 25 mg filmdragerade tabletter

Atenolol Teva 50 mg filmdragerade tabletter

Atenolol Teva 100 mg filmdragerade tabletter


atenolol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atenolol Teva är och vad används det för

2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Teva

3. Hur du använder Atenolol Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atenolol Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atenolol Teva är och vad används det för


Atenolol Teva innehåller den aktiva substansen atenolol som är en s k hjärtselektiv betablockerare. Det innebär att läkemedlet huvudsakligen påverkar hjärtat och cirkulationen, medan andra organ påverkas mycket lite. Atenolol Teva minskar effekten av hjärtpåverkande substanser (s k stresshormoner) som bildas i samband med psykisk spänning och fysisk ansträngning. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) och att hjärtat pumpar ut mindre mängd blod per minut. Därmed sjunker blodtrycket och uppkomsten av kärlkramp (som beror på överansträngning av hjärtmuskeln) förhindras.


Atenolol Teva används för behandling av högt blodtryck, kärlkramp (angina pectoris), för att minska risken för hjärtinfarkt, för att ge regelbunden hjärtverksamhet samt för att skydda hjärtat under och efter en hjärtinfarkt.


Atenolol som finns i Atenolol Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Teva


Använd inte Atenolol Teva


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atenolol Teva:


Andra läkemedel och Atenolol Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Orsaken till detta är att Atenolol Teva kan påverka eller påverkas av andra läkemedel. Tala särskilt om för läkaren om du tar något läkemedel mot:


Om du ska sövas inför operation ska du tala om för läkaren att du använder Atenolol Teva.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Atenolol Teva under graviditet.


Amning

Atenolol går över i modersmjölk. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Atenolol Teva under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Atenolol Teva försämrar förmågan att köra bil eller att utföra precisionsbetonat arbete. Tillfällig yrsel eller trötthet kan emellertid inträffa. I så fall bör man avstå från att köra bil eller att sköta maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Atenolol Teva


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna är 50-100 mg en gång per dag.

Hos patienter med starkt nedsatt njurfunktion ska dosen minskas.


Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Användning för barn

Detta läkemedel får inte ges till barn.


Användning för äldre

Om du är äldre, kanske din läkare ordinerar en lägre dos, särskilt om du har nedsatt njurfunktion.


Om du använt för stor mängd av Atenolol Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Atenolol Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer en dos vänta och ta nästa dos vid den normala tidpunkten.


Om du slutar att använda Atenolol Teva

Sluta inte ta tabletterna utan att rådgöra med din läkare, även om du mår bra. Om behandlingen med Atenolol Teva ska upphöra, bör det ske stegvis enligt läkares föreskrift.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Atenolol Teva om något av följande inträffar och kontakta omedelbart läkare:


Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (förekommer hosfler än 1 av 100 patienter): Trötthet och muskelsvaghet, som kan gå över efter en tids behandling. Kalla händer och fötter, långsam puls, diarré, illamående, magproblem.

Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 patienter): Sömnstörningar. Leverpåverkan.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Yrsel eller svimning på grund av blodtrycksfall, särskilt när man reser sig. Domningar eller kramper i fingrarna. Svettningar.Huvudvärk. Brist på blodplättar, vilket kan yttra sig som små blödningar i hud och slemhinnor. Mardrömmar, hallucinationer, störd verklighetsuppfattning, depression, förvirring. Muntorrhet.Håravfall, hudutslag, försämring av psoriasis. Myrkrypningar. Torra ögon och synstörningar. Erektionsstörningar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):Förstoppning. Lupusliknande syndrom (en sjukdom där immunsystemet producerar antikroppar som främst angriper hud och leder).


Tala med din läkare om du tror att du har någon av dessa biverkningar eller andra problem med Atenolol Teva.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Förvaring av Atenolol Teva


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på blistret/etiketten/kartongen efter EXP/Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Utseende:

25 mg: Vit, rund och kupad tablett med brytskåra på ena sidan. Diameter 6,6 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

50 mg: Vit, rund och kupad tablett med brytskåra samt märkning ”M006” på ena sidan. Diameter 8,1 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

100 mg: Vit, rund och kupad tablett med brytskåra på ena sidan. Diameter 10,1 mm.Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning 30, 100 eller 100 x 1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-09-29

4